I/S Overholts protokol 1908 - 2000

 

Nedenfor findes en afskrift af Overholt Plantages forhandlingsprotokol. Protokollen er et referat fra de årlige ordinære generalforsamlinger og evt. ekstraordinærer møder. Traditionen byder at protokollen nedskrives under mødet, hvorefter den oplæses og underskrives ved mødes afslutning. Denne tradition opretholdes den dag i dag.

Klik på det enkelte årtal - eller læs fra en ende af. God læselyst.

Der er tilføjet enkelte billeder og illustrationer til protokolafskriften. Flere følger snarest når materialet er scannet.

Gamle billeder fra generalforsamlinger og skovfester er meget efterspurgte. Ligger du inde med sådanne billeder må du meget gerne kontakte webmaster Karsten Vest Nielsen. Vi vil meget gerne låne sådanne billeder til indscanning, så de kan vises på hjemmesiden.

En stor tak til tidligere formand Holger Munch, der har indskrevet de gamle håndskrevne protokoller på computer..

 
19088  1909  1910  1911  1912  1913  1914  1915  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 

  

Stiftelsen i 1908

Stiftelsen

Den sammenslutning af mænd som har købt gården "Overholt" i Voel sogn og dannet Interessentskabet, blev startet på følgende måde:

Gårdejerne Thomas Hansen, Anders Nielsen og Mikael Bak, alle af Skannerup, indbød til et møde, som afholdtes i januar måned 1908 hos Mikael Bak på Skannerup Mark, hvor de efter forud at have rådspurgt hr. skovrider Stærmose, Store Hjøllund, anbefalede at købe gården Overholt, danne et interessentskab med det formål at tilplante de arealer, der ikke egnede sig til landbrug og som skæmmede egnen ved sit fattige udseende.

De mænd som var til stede anbefalede sagen, det blev bestemt at holde et nyt møde om sagen hos Bertel Jensen, Voel Mark.

Ved det møde hos Bertel Jensen, Voel Mark, mødte der 13 mand, som blev enige om at købe Overholt, hvis den kunne købes for ca. 7000 kr.

Et udvalg på 3 mand, som bestod af: Bertel Jensen, Voel, Thomas Hansen og Lars Bo, begge af Skannerup, valgtes til at købe gården. 

Et andet udvalg bestående af 5 mand nemlig: Anders Nielsen og Mikael Bak begge af Skannerup, Jens Christensen af Holmstol, Rasmus P. Vormsborg og Laurs Jørgensen, begge af Sorring, som skulle udarbejde love.

Den 28. februar 1908, sammenkaldte køberudvalget til møde, som afholdtes på gården Overholt, og forelagde de mødte følgende oplysninger:

Gården er købt for en pris af 7,5oo kr., som betales på følgende måde: Der overtages et 1. prioritetslån stort 4,200 kr. til Silkeborg Sparekasse at forrente og afdrage, restkøbesummen 3,300 kr. udbetales kontant i juni termin 1908.

Til ejendommen hører cirka 117 tdl. Bygningerne er brandassureret for en sum af 4,220 kr. Besætningens værdi andrager cirka 2,417 kr. Lovudvalget forelagde deres arbejde.

De mænd som var til stede godkendte købet af gården. Der blev straks afholdt konstituerende generalforsamling, hvor følgende vedtoges:

At søge Hedeselskabets bistand ved tilplantning af hedearealet og derigennem erhverve statstilskud til arbejdets udførelse.


Interessentselskabet "OVERHOLT PLANTAGE" består d, 28 februar 1908 af følgende mænd:

Sognefoged Thomas Hansen, Skannerup

Gårdmand Anders Nielsen                 " "

Mikael Bak                                                " "

Lars A. Bo                                                  " "

Jens Christensen                             Holmstol

Niels Overgård                                       "  "

Mejeribestyrer Laurs Fisker      Gjern

Gårdmand Bertel Jensen             Voel

Hans Jørgen Jensen                         " "

Poul Sørensen                                    " "

Peder Vendelbo                                " "

Jørgen Andersen                            Sorring

Rasmus P. Vormsborg                  " "

Laurs Jørgensen                              "   "

Og konstituerede sig med Lars Bo som formand og Hans Jørgen Jensen som kasserer og regnskabsfører.

Lovudvalget forelagde udkastet, som blev vedtaget, idet der henvises til vedtægterne.

Thomas Hansen, Lars Bo og Bertel Jensen valgtes til at bortforpagte gården, på den måde som de anså for bedst. Endvidere bemyndigedes kassereren til at optage et lån til dækning af købesum og løbende udgifter.

Formanden pålagdes at søge at købe eller bortakordere planterne til et areal af 10 tdr. land, som skal plantes i foråret 1908, samt at få de nødvendige oplysninger hos Hr. Skovrider Stærmose vedrørende plantekulturen.

-----

Formandens beretning til den ordinære generalforsamling den 30 juli 1908:

Gården Overholts landbrug er bortforpagtet til landmand P.J. Sørensen, der henvises til kontrakten. Der er afsluttet akkord med Karl Mortensen, Skannerup, om leverance af nåletræsplanter på de betingelser som findes i kontrakten.

Der er i foråret tilplantet et areal på ca. 11 tdl., deraf har følgende interessenter hver pløjet og grubbet 1 tdl.:

Thomas Hansen Skannerup

Anders Nielsen "

Jens Christensen Holmstol

N.Overgaard "

L. Fisker Gjern

R.P.Vormsborg Sorring

J. Andersen "

Hans Jørgen Jensen Voel

P. Vendelbo "

og følgende har hver plantet 10,000 stk. nåletræ:

Mikael Bak Skannerup Lars A. Bo " Laurs Jørgensen Sorring Povl Sørensen Voel

Resten er plantet af Martin Jensen for en pris af 1 kr. pr. 1000 stk. gran.

Interessentselskabets første ordinære generalforsamling blev holdt på gården Overholt, alle interessenter var mødt. Hr. skovrider Stærmose overværede generalforsamlingen og lovede at komme hvert år, såfremt det var ham muligt. Først besås det tilplantede areal, ca. 11 tdl., der var en del af planterne, som var udgået, antagelig 4000 stk., årsagen formentes at være, at der var gået varme i bundterne på rejsen hertil, hvilken ulempe vi for fremtiden er fri for, ved at plantør Karl Mortensen på Skannerup Mark udvider sin planteskole, så han kan levere alt selv.

Hr. skovrider Stærmose var meget tilfreds med arbejdets udførelse, han sagde at det var noget af det fineste udførte arbejde han havde set. Hr. Stærmose lagde arbejdsplanen for året 1909, og anbefalede at plante 10 tdl. igen, langs det vestlige markskel, og gav formanden pålæg om at afstikke 2 veje, den ene fra gården og mod vest, en fra gården mod nord, mellem disse veje skal planterækkerne ligge parallelt øst og vest.

Det vedtoges at fordele arbejdets udførelse som første år, 10 mand pløjer og 4 mand planter. Formanden oplæste forpagtningskontrakten og kontrakten mellem Karl Mortensen og interessentskabet, som godkendtes begge to.

Det vedtoges at der for næste år betales 15 kr. i december måned, samt at alle interessenterne må afhente krat efter formandens anvisning for 1 kr. pr. læs. Ligeledes skal formanden meddele når der må begyndes at plukke tyttebær, der skal begyndes en bestemt dag af alle interessenter som vil have nogen.

Formanden skal meddele alt til interessenterne ved brevkort.

Formand Lars Bo og kasserer Hans Jørgen Jensen genvalgtes for et år til.

Der nedsattes et udvalg til at søge at erhverve P. Asbeks lyngbakker, da interessentskabet formente det var billigere end at anlægge og vedligeholde en brandlinje. udvalget kom til at bestå af følgende: Thomas Hansen, Skannerup og Mikael Bak, Skannerup samt mejeribestyrer L. Fisker, Gjern.

Derefter spistes mellemmad, og kaffe serveredes til alle interessenter med familie og enkelte indbudte fremmede, sognefoged S. Nielsen, Voel som æresgæst.

-----

I september 1908 afholdtes møde på Overholt, hvor det udvalg som nedsattes til køb af P. Asbeks jord, gav meddelelse om, at lyngjorden var købt for en pris af 325 kr., interessenterne bestemte at betale købesummen kontant, så snart P.Asbek kunne give papirer på jorden.

Der overlodes forpagteren 4 skp. land øst for gården til varigt brug.

Det bestemtes at formanden skal sørge for at landmåleren fra Hedeselskabets landmålerkontor bliver afhentet på stationen og sørge for hans forplejning. Endvidere skal formanden sørge for at efterplantningen bliver udført i efteråret, og 10 tdl. afsat til bearbejning i efteråret, der afbrændes lyng og en del gyvel ryddes på arealet som skal plantes.

Den vej som fører fra gården og ud til Vestermarken blev planeret, der gravedes riller til en række planter på hver side af vejen, som skal plantes med hvidgran til efteråret.

Det bestemtes at betale de løbende udgifter ved generalforsamlingens afholdelse af kassen, og for fremtiden formå forpagterens til at sørge for kaffe og brød.

Formanden skal sørge for det øvrige ved generalforsamlingen.

-----

I december måned 1908 samledes interessenterne på Overholt for at betale den vedtagne ydelse, af 15 kr. hver, til kassereren. Forpagteren androg da om at få lettelse i forpagtningen, grundet på forskellige ugunstige forhold for ham. Interessenterne afslog dette forlangende, men vedtog at hver interessent skulle give 50 pund sædehavre, som forpagteren måtte afhente i april måned hos hver enkelt af dem.


 
   

1909


Mandagen den 12. juli 1909 samledes interessenterne for at bese det tilplantede areal, planterne,særlig granerne, står bedre end forrige år, for fyrrens vedkommende er udsigterne ikke så gode som i fjor.
Forpagteren blev spurgt om han tænkte at kunne vedblive, hvad han sagde nej til, han sagde ikke op, men bekræftede, ikke at kunne svare forpagtningsafgiften, videre blev der ikke foretaget i dette.
Formanden fik pålæg om at sørge for generalforsamlingens afholdelse, når Hr. Stærmose kunne komme til stede, samt andet generalforsamlingen vedrørende.

-----

Interessentskabet Overholt afholdt sin årlige generalforsamling på Overholt d. 30. juli 1909. Interessenterne var mødt med undtagelse af nogle få, grundet på den sene kløverhøst.

Hr. skovrider Stærmose var tilstede, hvad han lovede at være hvert år. såfremt det var ham muligt at komme, Hr. kammerråd Hansen, Voel, lærer Danstrup, Voel, købmand Holm, Sorring og partikulier J.P.Rasmussen, Skannerup var af interessenterne indbudte til sammenkomsten.

Først beså man plantningen, som Hr. skovrider Stærmose var godt tilfreds med, Hr. Stærmose tilrådede at harve på de oppløjede riller i sidste års plantning, for at smuldre jorden og mulde ved planterne, der lagdes plan om næste års plantning af 10 td. ld., der skulle afbrændes lyng om efteråret for at kunne rille jorden op til plantning.

Interessenterne vedtog at yde 15 kr. i år også, til afholdelse af udgifterne ved plantekøb. Hr. skovrider Stærmose lovede at vi kunne få statstilskud først i 1910, ca. 600 kr., efter hans indstilling til Hedeselskabets hovedkontor.

Derefter samledes alle i den lille lund som hører til gården, hvor de medbragte madkurve tømtes. Ved det fælles kaffebord holdtes taler af Hr. Stærmose for interessentskabet, hvorfor formanden takkede, lærer Danstrup talte for plantesagen, som var til pryd for enhver egn, hvor der fandtes sådanne arealer, som skæmmede egnen, som Overholts lyngbakker havde gjort, og takkede de mænd, som fik initiativet til gårdens køb og tilplantning.

Så veksledes med sang og oplæsning, til man sent brød op, efter at have tilbragt en meget fornøjelig dag.
 

-----

Den 1. oktober samledes interessenterne på Overholt i anledningen af at forpagteren P. Jensen Sørensen havde opsagt sin forpagtningskontrakt til 1. april. Der blev ham tilbudt at nedsætte afgiften fra 400 til 300 kr., hvad han ikke ville tage imod. 

Formanden foreslog at interessenterne skulle selv leje stykker af landbruget, hvad også forsøgtes, men uden resultat, da P. Sørensen forbød at arbejde på jorden før 1. april.

I december samledes man atter for at betale bidraget til plantningen. Der forhandledes om forpagtningen af Overholts landbrug, som resulterede med at Lars Bo, Th. Hansen og Bertel Jensen skulle søge gården bortforpagtet igen på de gamle betingelser, med en forpagter som bebor ejendommen.   

1910


I januar sammenkaldtes til møde på Overholt, hvor formanden meddelte at nu var gården bortforpagtet på de samme betingelser som P. Sørensen havde den på, nemlig 400 kr. og de på ejendommen hvilende skatter, til Jens Kr. Vestergaard fra Jaungyde. Han skulle overtage den fra 1. marts. 

Den 26. februar samledes man på gården, hvor besætning, avl og redskaber blev vurderet til en sum af 2796 kr. og 10 øre, hvorefter Peder Sørensen får 379 kr. og 10 øre udbetalt, for mere afleveret besætning end modtaget. I øvrigt henvises til kontrakten og specificeringen over løsøret.
Der vedtoges at afbrænde lyng den sidste april, da vejrliget var så ugunstigt i efteråret, var der ingen lyng afbrændt, som hr. skovrider Stærmose havde anbefalet.

Formanden fik lov til at fremme arbejdet i foråret ved at afstikke det areal, som skal plantes, hvor han syntes det kunne gennemføres mest praktisk.

Den 30. april 1910 samledes interessenterne på Overholt og afbrændte et areal med lyng.

Formanden gav meddelelse om at han havde erhvervet grd. Laurs Jørgensens andel i Overholt på meget billige vilkår, og nu anbefalede han at overdrage aktien til plantør Karl Mortensen, Skannerup på den måde at indtægten ved salget af aktien tilfalder interessentskabet. Prisen bestemtes til 30 kr., hvilket blev vedtaget med akklamation. 

I juni måned samledes man igen, i anledning af at den nye forpagter havde erklæret, at han ikke kunne betale fuld forpagtning, han ønskede forpagtningen nedsat til 250 kr. de to første år.

Interessenterne lovede ham en nedsættelse til 300 kr. foreløbig, hvad han indgik på, han lovede tillige at betale sin forfaldne afgift straks inden otte dage, Nogle dage senere mødte Jens Kr. Vestergaard hos formanden med den meddelelse, at han kunne slet ingen penge skaffe, så han så sig nødsaget til at rejse med det samme, og så overlade interessenterne alt hvad der fandtes på ejendommen. Han havde i forvejen forringet besætningen for en del uden tilladelse.

Lørdagen d. 25 juni mødtes interessenterne for at tage bestemmelse om, hvad der skulle gøres ved gården. J. Kr. Vestergaard var den dag flyttet bort med alt sit indbo og familie. br />
DDer nedsattes et udvalg bestående af gårdejerne A. Nielsen, Mikael Bak og plantør Karl Mortensen af Skannerup til at sørge for gårdens foreløbige pasning og eventuelt bortforpagtning.

Formanden gav meddelelse om at grd. R.P.Vormsborg, Sorring ville afstå sin aktie, grundet på at han kunne købe et større areal, som støder til hans ejendom, som dels var og dels skal plantes, hvad interessenterne gav tilladelse til. Hr. sagfører kandidat jur. Johnsen, Silkeborg har købt den ledigblevne aktie for en pris af 125 kr. hvilket vedtoges med akklamation af de mødte interessenter.
 
Formanden fik pålæg om at være det nye udvalg behjælpelig med ansættelse af forpagter eller bestyrer på gården, og forsøge om det var muligt at få Jens Kr. Vestergaard til at betale 100 kr. i erstatning for forvoldt tab ved hans bortrejse. p;p;p;p;p;

Søndagen den 26. juni blev der antaget en midlertidig bestyrer, Hans Simonsen fra Voel, som skal passe gården foreløbig på de vilkår, at han får den indtægt, som salg af mælk, æg og grus kan give, som vederlag.
  
Interessentskabet Overholt Plantage afholdt sin årlige sammenkomst d. 29. juli 1910. i plantagens Bøgelund, hvor formanden gav oplysning om sidste års arbejde, det havde været et gunstigt år for plantningen, det så ud til at vokse godt, på hele det tilplantede areal, efterplantningen var næppe så meget som ventet efter vinterens tørhed og det varme forår.

Der var i foråret tilplantet 10 tdl., så der nu er plantet 31 tdl. i alt. Landbrugsudvalget som består af: A. Nielsen, Karl Mortensen og Mikael Bak, gav oplysning om at Hans Simonsen havde lejet Overholtgården og det østlige landbrug, ca. 22 tdl., for en pris af 300 kr. i alt. Besætning og avl medfølger på den måde, at udvalget har ret til at omsætte alt hvad der skal sælges, for at forpagtningssummen kan komme ind, på en for forpagteren lempelig måde.

Hele interessentskabet var nu blevet samlet, tillige med nogle indbudte gæster, om bordet, hvor der var, af madkurvenes indhold, dækket til et solidt måltid. Her bød formanden dem alle velkommen, og særlig hr. sagfører Johnsen som ny interessent, i stedet for R.P. Vormsborg, Sorring, hvem han bragte en tak for hans store arbejde for interessentskabet.

Hr. Johnsen talte for formanden. H. skovrider Stærmose udtalte sig anerkendende om plantagen og det udførte arbejde. Der efter fulgte talerne efter hverandre. Tilslut udbragte hr. skovrider Stærmose en vel motiveret skål for damerne. Dernæst hævedes bordet. Så spadserede man omkring og beså beplantningen og glædede sig over hvor storartet det groede, samt nød den prægtige udsigt der er oppe fra kæmpehøjen, ud over Sminge, Store Troldhøj, Gjern station og meget mere.

I august samledes man igen på Overholt, for at tage bestemmelse om Vestermarkens drift, der resulterede i at vi selv pløjer arealet og sår rug i 9 tdl. og lupiner i de andre 9 tdl. til foråret.

I december samledes man igen på Overholt, for at betale det årlige bidrag af 15 kr., hvor formanden meddelte at vi fik 285 kr. for 1910 i statstilskud til plantagen. Landbrugsudvalget kom med nogle meddelelser angående landbruget.

1911

I april samledes man igen på Overholt, hvor formanden afgav beretning om vejsagen med Oskar Larsen.

I maj efterplantede interessenterne hele de tre første års kulturer og så plantningen efter som var udført i år. Det var det mest uheldige planteår for interessentskabet der har været endnu. Grunden er forskellige omstændigheder som har haft indflydelse på planterne, først for sent pløjning af arealet, så kom den usædvanlige nattefrost, med tørt og varmt vejrlig om dagen, hvad planterne ikke kan tåle, når de står uplantet nogle få dage.

Det viser sig i år, at det går bedst ved at plante så tidlig som muligt.

Interessentskabet Overholt afholdt sin årlige sammenkomst på Overholt i juli 1911, hvor formanden afgav beretning om årets plantekultur, det var det mest uheldige år Interessentskabet endnu har haft, grundet den tørre april og mest for den sene kultivering af jorden. Der blev henstillet til interessenterne om, så vidt muligt, at få arbejdet udført om efteråret, da det viser sig at det er det mest praktiske for planternes vedkommende.

Man beså plantningerne, hvoraf de først plantede allerede er ved at komme op over rillerne og står kraftigt.

Den nye anlagte vej fra Bøgelunden langs bakkekammen til kæmpehøjen, hvor en ny flagstang var opstillet og Dannebrog smeldede, blev almindeligt beundret for sine smukke bugtninger og den kønne udsigt over Sminge station og sø, Troldhøj og hele bakkepartiet og engdraget helt til Gjern by.

Så spistes den medbragte mad i Lunden, hvor formanden beklagede at skovrider Stærmose var forhindret i at være til stede. Hr. sagfører Johnsen talte for damerne, hr. lærer Danstrup for den store sag, plantesagen er for et land som Danmark og især for Jylland, han betonede det smukke minde de mænd satte sig som tilplantede Overholts lyngbakker.

Da man var færdig med spisningen spadseredes ud til Vestermarken, hvor rugen var høstet, 60 traver i alt, som så deltes ved lodtrækning om rækkerne. Til slut drak man kaffe i gården, hvor dagen så sluttede med en passiar. Alle var enige om at blive ved med at holde denne festdag. Poul Sørensen fik lov til at købe og anskaffe et flag, som han syntes kunne passe, så vi kunne få det til næste år.

Lars Bo genvalgtes som formand, og H. Jørgen Jensen som kasserer til landbrugsudvalget genvalgtes: A. Nielsen, Karl Mortensen og Mikael Bak. Regnskabet oplæstes og godkendtes.

I september samledes interessenterne på Overholt, der forhandledes om behandlingen af jorden ude i Vestermarken. Det overlodes landbrugsudvalget at sørge for arbejdets udførelse, så praktisk som de fandt, ved rugens såning, og harvning af stubmarken. Desuden bestemtes at efterplante alt hvad der var at plante i kulturerne 1909 - 1910. Forpagterens økonomiske forhold var på tale, der var enighed om at passe på, at han ikke forbrugte penge, han fik for svin og lignende, uden at interessenterne blev betalt hvad han skyldte i forpagtning.

Den 23. oktober 1911 samledes man på Overholt angående forpagterens fratrædelse. Han opfyldte ikke hans forpligtelser over for interessenterne, så blev han sagt op til fratrædelse straks. Interessenterne holdt så bortsalg af gårdens besætning, avl og afgrøde m.m., indbyrdes, samme dag, med det resultat at alt blev solgt, på vogne, plov og harver undtagen, til en samlet pris af 13 ? (mangler i protokollen). 

Den 7. december samledes interessenterne L. Bo, hvor følgende sager vedrørende Overholt behandledes: Formanden meddelte og anbefalede at nu kunne der pløjes til plantning når som helst. så enedes man om at indhegne den nuværende græsmark med egepæle og pigtråd allerede inden foråret, og at købe får med lam, som så skal sælges igen til efteråret. Den øvrige del af Østermarken skal så tilsås med havre og græsfrø, og så hegnes til næste år, dog hvis gården og de 20 tdl. kan sælges for 3500 kr., så anså man det for det nemmeste, hvad så skal forsøges.

Formanden fik pålæg om at avertere, at der kan købes grus på Overholt for en pris af 50 øre og 75 øre pr. læs, ved henvendelse til Hans Jørgen Jensen, og mod kontant.

Medlemsbidraget, 15 kr., betales til kasserer H.J. Jensen, som fik pålæg om at sørge for inkassation af den sum salget af besætning og avl udgør, samt 4 % i rente af kapitalen. Den indkomne regning for græsfrø fra købmanden i Voel til Hans Simonsen kan ikke, før end det er bevist, at interessenterne skylder pengene i stedet for Hans Simonsen, betales af kasserer.

Det udbetalte overskud på 8 kr. 24 øre forbeholdtes som vederlag for grubning, som Hans Simonsen skulle udføre og som var betalt. Formanden skulle forhøre om priser på egepæle forskellige steder, så snart som muligt. Der skal søges at få løsøre assurancen slettet, da der intet findes. Bygningerne skal foreløbig blive stående uden at der ofres nogen særlig vedligeholdelse på dem.

1912


Interessentskabet Overholt afholdt møde i Gjern hos mejeribestyrer L. Fisker d. 7. marts 1912. Der vedtoges at indhegne Østermarken med egepæle og pigtråd. Stykket som først hegnes, måler 450 løbende favne, hvilket hegnet med 5 tråde er = 6750 alen tråd. Pælene sættes med en indbyrdes afstand af 4 alen, tråden fastgøres med kramper. Hegnet opsættes af interessenterne selv i løbet af marts måned.
Det vedtoges at købe får, som skal sælges igen til efteråret, muligt overskud indgår i interessentskabets kassebeholdning. Indkøbet af fårene besørges af interessenterne: Gårdmand A. Nielsen, gårdmand Jens Christensen af Skannerup og gårdmand Bertel Jensen, Voel.

Det menes at 8 får med lam er et passende antal, de tre mand besørger fårene klippet før de sendes i folden.

Interessentskabet Overholt samledes på Overholt d. 17. april for at efterplante. Karl Mortensen andragende om at interessentskabet ville efterbevillige ham en sum, stor 40 kr. til dækning af det tab han lider, ved at der er plantet et betydeligt større antal planter end der er akkorderet, de 40 kr. bevilgedes uden indsigelse fra nogen.

Interessentskabet Overholt mødtes på Overholt d. 9. september 1912. Det bestemtes ikke at bortforpagte Vestermarken til Niels P. Jensen, Voel for 50 kr. årlig. Endvidere at gårdmand Jens Christensen, Skannerup, giver afkald på den andel i Overholt, som han købte af N. Overgaard, på den betingelse at interessentskabet får den skyld dækket, som Overgaard skylder til interessentskabet Overholt. Muligt overskud andelen giver tilfalder gårdmand Jens Christensen, Skannerup.   

Interessentskabet Overholt, afholdt sin årlige generalforsamling hos H.J. Jensen i Voel d. 29/11 - 1912.

Interessentskabet består for tiden af:

Sognefoged Th. Hansen Skannerup, Gårdmand Anders Nielsen Skannerup, Lars A. Bo Resendal Skannerup, Mikael Bak Skannerup, Jens Christensn Voel, Sagfører Chr. Johnsen Silkeborg Gårdmand Jørgen Andersen Sorring, Karl Mortensen Skannerup, Bertel Jensen Voel, H. J. Jensen Voel, Poul Sørensen Vóel, Peder Vendelbo Voel, Mejeribestyrer L. Fischer Gjern

Den 14. andel vedrører N. Overgaards konkursbo, men er af boet overdraget interessentskabet.

Sagfører Johnsen har fået sin andel overdraget d. 25. juni 1911. Karl Mortensen har fået sin andel overdraget 30. april 1910.

Det besluttedes, af hensyn til senere adkomstberettigelse på den faste ejendom mtr. no. 13aa og 30a, at de 14 mand som ejer ejendommen ifølge skøde, tinglæst d. 7. april 1908, overdrager ejendommen til selve interessentskabet Overholt, og bemyndiger formanden til at sørge for skødets udstedelse.

Det vedtoges at anskaffe en medlemsprotokol, hvor alle interessenterne underskriver, hver gang der sker overdragelse, eller anden handel med en andel.

Det vedtoges at holde næste møde hos Anders Nielsen Skannerup i marts måned., hvor der bestemmes hvem der skal indkøbe får til næste år m.m.

Formand Lars Bo og kasserer H.J. Jensen genvalgtes for næste år. Voel d. 29/11 - 1912.

Underskrevet af: Chr, Johnsen - Jens Christensen - A. Nielsen - L.Fischer - Poul Sørensen - Jørgen Andersen Mikael Bak - Carl Mortensen - Th. Hansen - Hans Jørgen Jensen - Lars Bo - Bertel Jensen    

1913

Interessentskabet Overholt, afholdt møde hos Thomas Hansen, Skannerup den 11/3-1913.

Det vedtoges at Bertel Jensen, Voel skal give 1 kr. for hvert læs sten, som er samlet sammen på marken, og 50 øre for hvert læs sten som sankes på marken på Overholt.
Det vedtoges at købe 12 får i år til indhegningen på Overholt. Indkøbet besørges af følgende mænd: Bertel Jensen, Voel Østermark, Karl Mortensen og Anders Nielsen i Skannerup. Det vedtoges endvidere at de mænd som køber fårene, skal vaske og klippe fårene, samt føde dem indtil de kan indsættes i folden midt i maj måned, og selv afholde de udgifter, der er forbundet ved indkøbet.
Der tilplantes i året 1913 et areal, i alt 11 tdl., arbejdet fordeles på følgende måde: Bertel Jensen pløjer nr. 1 - Hans Jensen nr. 2 - Bertel Jensen nr. 3(den 14. andel) - P. Vendelbo nr. 4 - Thomas Hansen nr. 5 - Jens Christensen nr. 6 - Anders Nielsen nr. 7 - mejeribestyrer Fisker nr. 8 (ved Mikael Bak) - overretssagfører Johnsen nr.9 (ved Bertel Jensen) - Lars Bo nr. 10 .

Plantningen udføres af:
Karl Mortensen 8000 gran og 4000 fyr
Jørgen Andersen                 " "
Poul Sørensen                      " "
Mikael Bak                           "  "
 
P. t. Skannerup d. 11. marts, Lars Bo - Poul Sørensen - Mikael Bak - Hans Jørgen Jensen - Carl Joh. Mortensen - Bertel Jensen - Jens Christensen - J. Andersen - Thomas Hansen.  

Generalforsamling afholdtes i Voel, hos Bertel Jensen, d. 10. december 1913.
Regnskabet oplæstes og godkendtes. Regnskabet sluttede med en kassebeholdning på 284 kr. 76 øre.
Generalforsamlingen vedtog at tilplante det resterende areal ca. 3 tdr. ld., som er tilbage ved nordøstsiden af plantningen, samt 7 tdl. i Vestermarken, der skal pløjes i riller som går mod øst og vest med et læbælte på ca. 35 alen langs vestsiden, der begyndes med plantningen ved den sydlige ende, samt 10 riller langs det vestlige skel til læbælte. Martin Jensen må rille og kulegrave det tilbageværende stykke som findes ved højen. Th0mas Hansen, P.Vendelbo og Karl Mortensen pløjer hver 1 tdl. lyng, Anders Nielsen, Bertel Jensen, Jens Christensen, Mikael Bak, Lars Bo og H.J. Jensen Pløjer hver 1 tdl. i Vestermarken, J. Andersen , Poul Sørensen, slagter Jensen, sagfører Johnsen og L. Fischer planter hver 11000 planter.

Valgt til at indkøbe får til næste år blev nedennævnte: Slagter Jensen, Silkeborg, A. Nielsen og Karl Mortensen, Skannerup, der vedtoges at indkøbe 10 får med 2 lam. - Medlemsbidrag betaltes med 15 kr. pr. medlem.
Hans Jørgen Jensen genvalgtes som kasserer , Lars Bo som formand.

Generalforsamlingen sluttet ,Voel Mark d. 10. december
Lars Bo - Carl joh. Mortensen A.B. Jensen - Poul Sørensen - J.Andersen - Bertel Jensen - Thomas Hansen - A. Nielsen - J.Christensen - Mikael Bak - Hans J. Jensen. Bak - Hans J. Jensen.

Generalforsamlingen fortsættes d.10. om aftenen:

Der vedtoges at skaffe vand til fårene, enten på den måde at grave brønd, derfor stemte 2 mand, hvilket må forsøges ved at bore, eller også kunne man hegne vejen fra folden hen til gården, og gårdspladsen med, så at vandet fra brønden kan afbenyttes, for det sidste projekt stemte 9 mand. Der hegnes med glattråd og egepæle.

Karl Mortensen fik akord på at klippe piggene af de tre nederste tråde over hele folden, for en pris af 25 kr. i alt.

Jens Christensen har lejet haven på Overholt for 5 kr. årligt. Det udvalg, som skal købe får, bemyndiges til at købe 2 kvier, til at gå i fold sammen med fårene. 

1914Fra medlemsprotokollen den 24. september 1914

Interessenterne samledes på Overholt, hvor formanden gav beretning, om at gårdmand
Jørgen Andersen af Sorring, havde overdraget sin andel i Overholt, til hr. bankdirektør Reimer i Silkeborg for en pris af 380 kr.
Salget af andelen er grundet på at Jørgen Andersen er en ældre mand. Hans ene søn har i forvejen en andel i Overholt.
Den yngste søn har ønsket den solgt i stedet for at overtage den. Den er solgt med det forbehold, at Jørgen Andersen får ret til at deltage i interessentskabets årlige sammenkomster.

Generalforsamling afholdtes i Silkeborg 24. november, hos overetssagfører Johnsen.
Det vedtoges at tilplante hele det resterende areal i Vestermarken til foråret 1915. Det bestemtes at grave riller oppe i mellem egepurrene ved lunden.

Medlemsbidrag for 1915 bestemtes til 15 kr. pr. medlem. I anledning af omprioritering af ejendommen bemærkede formanden, at han havde indvarslet interessenterne på lovlig måde, og af disse var mødt 11. Det vedtoges, i stedet for et lån på 4000 kr. til mejeribestyrer Fisker, der har opsagt beløbet, at optage hos Pouline Fisker, født Laursen, et prioritetslån på 4200 kr. til rente 4 ¾ % pro an., fra 11. dec d. år, hviket lån man har fået tilbud om således, at det hefter med oprykkende prioritet, næst 4200 kr. til Silkeborg sparekasse, i mtr. nr. 13 aa og 30 a, Voel, mod selvskyldnerkaution insolidum af interessenterne. Kapitalen er opsigelig fra kreditors og debitors side med et halvt års varsel, til en 11. dec. eller 11. juni, og det er en betingelse fra kreditors side, at teglværksejer Fisker har ret til jagten på Overholt, så længe lånet indestår.

Regnskabet oplæstes og godkendtes.
Det bestemtes at nedennævnte pløjer riller til foråret: Jens Christensen - Thomas Hansen - Anders Nielsen - Bertel Jensen - Hans J. Jensen - Mikael Bak - L. Fisker - P.Vendelbo - bankdirektør Reimer - sagfører Johnsen.
De resterende 4 medlemmer planter.
Formand og kasserer genvalgtes. Det udvalg som består af nedennævnte mænd, til indkøb af får genvalgtes Slagterm. Jensen, Silkeborg, A. Nielsen og Karl Mortensen, Skannerup.

Mødet hævet.

Thomas Hansen - A. Nielsen - L.P. Fischer - A.Jensen - Jens Christensen L. Reimer - Chr. Johnsen - Mikael Bak - Bertel Jensen - Lars Bo - H.J. Jensen.   

1915

Interessentskabet Overholt afholdt sin årlige generalforsamling hos L.P.Fisker, Gjern d. 14/12 - 1915.

Formanden aflagde beretning om årets plantning og statstilskud, som udgjorde 360 kr.

Kassereren aflagde regnskab, som udviste et overskud på 196 kr. 16 øre. Regnskabet oplæstes og godkendtes af de øvrige interessenter. Medlemsbidraget for næste år 1916 bestemtes til 15 kr.

Det bestemtes at efterplante, det resterende areal først i oktober, så arbejdet kan være udført senest 10. oktober.

Som formand og kasserer valgtes henholdsvis Karl Mortensen, Skannerup og A. Nielsen, Skannerup.

Det bestemtes at landbrugsudvalget sørger for, at udleje begge folde eller dele deraf, til dyrkning af kartofler eller lignende, samt akkordere med lejerne eller brugerne, om hvad gødning der skal bruges.

Landbrugsudvalget genvalgtes, det består af: Karl Mortensen - Mikael Bak og Anders Nielsen alle af Skannerup.

P. t. Gjern d. 14. dec. 1915: Lars Bo - L.P. Fischer - L.Reimer - Bertel Jensen - Poul Sørensen - Hans J. Jensen - Chr.Johnsen A. Nielsen - Th. Hansen - Mikael Bak - Carl Mortensen.  

   

1916

Interessentskabet afholdt sin årl. generalforsamling hos Poul Sørensen Voel M. d. 13/11 - 1916 Formanden gav beretning om arbejdet i det forløbne år.
Kassereren aflagde regnskab, som udviste et underskud på 4 kr.54 øre, dette godkendtes enstemmigt.
Den vestlige indelukke overdroges Anders Nielsen, Skannerup vederlagsfrit mod at han forpligtigede sig til at beså nævnte areal med korn og frø samt kunstgødning, efter nær aftale med landbrugsudvalget.
Andraget 15 kr. indbetaltes.
Formand og kasserer genvalgtes, som revisor i stedet for Carl Mortensen valgtes A.C. Jensen.

Udvalget for landbruget genvalgtes.
En afstemning om salg af plantagen forkastedes.

Fraværende var Reimer og Johnsen.

P.t. Skannerup Mark d. 13/11 - 1916 Carl Mortensen - A. Nielsen - Th. Hansen - Mikael Bak.

N. B.: Det vedtoges at tilføre ovennævnte areal 20,000 pund kalk.

Næste års generalforsamling afholdes i Silkeborg hos slagtermester A.C. Jensen.    

1917

Ved et møde som afholdtes på Overholt den 3. marts 1917, angående landbruget (den østlige indelukkes udnyttelse) for sommeren, vandt et forslag om dyrkning af kartofler almindelig tilslutning, da der var al udsigt til, at det kunne blive en rentabel forretning, med de høje priser som kartoflerne er oppe i, og det vedtoges, for så vidt de til disse 5 tdl. nødvendige kartofler og kunstgødning kunne fremskaffes, at lade tanken blive til virkelighed.

Arbejdets udførelse vedtoges udført ved lejet kraft.

Samtidig meddelte formanden at han sammen med H.J. Jensen og Poul Sørensen at han, samme dag, havde talt med A. Kusk og A. Jensen angående lejning af det til brandline nødvendige areal i den sydlige side af plantagen, som grænser op til deres ejendomme og resultatet var mod forventning faldet gunstigt ud, idet de ikke var uvillige til at gå ind på vort ønske, at afstå et 10 meter bredt bælte så langt lyngen nåede, mod en årlig leje af 20 kr., samt fri afbenyttelse af brandlinen til dyrkning af kartofler, roer og anden ikke brandfarlig afgrøde.

Sælge det ville de ikke, og da det oplystes, at ved regulering af brandlinen i det tilplantede areal, ville bortfalde 3500 planter, kunne de mødte gå med til en sådan ordning, da disse planter om 20 år ville være langt over det dobbelte værd, af hvad den 20 års leje beløb sig til.

Men et forslag om et lejemål på 49 år med en kontant sum af 200 kr. var endnu bedre, og det vedtoges da at gøre et forsøg på at få dem til at medgå på dette, men ville de ikke det, så skulle der tages imod det første forslag, og Th. Hansen og Carl Mortensen valgtes til at afslutte denne forretning, og tillige drage omsorg for at der ved overenskomsten blev oprettet en for begge parter retsgyldig lejekontrakt.

Carl Mortensen

At det ved mødet den 3/3 - 1917 vedtagne forsøg med dyrkning af kartofler måtte opgives, skyldtes at der ikke var til at få kartofler. - Indelukken bortlejes til L. Fisker for 125 kr.

Carl Mortensen.  

Den 5.nov. 1917 afholdt interessentskabet sin årlige generalforsamling i Silkeborg med slagtermester A.C. Jensen som vært.

Formanden aflagde regnskab over de i året udførte arbejder.

Kassereren oplæste regnskabet, der på grund af ekstraordinære udgifter i det forløbne år, udviste et underskud på 443 kr. 14 øre, men som for øvrigt godkendtes.

Efter anmodning fra Poul Sørensen om at overdrage sin andel til sin datter Maren Sørensen, i stedet for sin søn som er indført efterfølger, hvilket enstemmigt vedtoges og betragtes fra dags dato som medlem af interessentskabet.

Det vedtoges at optage et cautionslån på 1000 kr., til dækning af det fremkomne underskud, restbeløbet anvendes til driften. Ligeledes vedtoges et forslag om rydning og senere plantning af tomten.

Medlemsbidraget på 15 kr. indbetaltes.

Formand og kasserer, samt de stående udvalg genvalgtes.

Derefter havde forst. cand. Thejsen ordet for en omtale af plantekulturen, og udtalte at det var vanskeligt, at sige hvordan planterne ville udvikle sig, men i sin helhed var de tilfredsstillende og enkelte steder på den cultiverede jord, står de glimrende. Han frarådede for stor efterplantning, da det viste sig ved statistikken over plantager, at Overholt var den plantage, der var oppe på de højeste plantetilskud, og udtalte at han ikke havde stor tiltro til denne efterplantning, endvidere foreslog han, at der blev udstedt en tillægsdeklaration på de arealer, som senere er tilplantede men ikke med ind under fredsskovsbetingelserne. Candidaten lovede at bringe den sag i orden.

Da ikke mere forelå til forhandling og maden var serveret, spistes til aften, hvor det veldækkede bord vederfaredes retfærdighed. Efter bordet tilbragtes en times tid i behageligt samvær.

Generalforsamlingen sluttede, fraværende var: Fisker, Reimer, Bo og P. Vendelbo. Næste generalforsamling afholdes hos Jens Christensen, Voel.

Carl Mortensen - Th, Hansen - A.C. Jensen - A. Nielsen - Mikael Bak  


Det ved generalforsamlingen den 5/11 1917 vedtagne forslag, om rejsning af et lån på 1000 kr., er den 14. i samme måned optaget i Gjern sparekasse, uden afdrag, til en rente af 5 %. Beløbet indbetales om 10 år. Som debitor indskrives formanden Carl Mortensen, og som medskyldner kautionister for interessentskabet, der har solidarisk ansvar, underskrev Th. Hansen og L. Fisker.

Protokollen underskrevet af: C.Joh.Mortensn - Th. Hansen – A. Nielsen - A.C. Jensen - Valdemar Jensen - Mikael Bak.

 

1918


Den 16. marts 1918 samledes interessenterne til møde på Afholdshotellet i Silkeborg, i anledning af at handelsmand Lars Andersen Bo og bankdirektør Reimer, begge af Silkeborg, ønskede at udtræde af selskabet, og overdrage deres andele til henholdsvis handelsmand Valdemar Jensen af Silkeborg og grd. Marius Poulsen af Voel, hvortil de mødte medlemmer intet havde at bemærke, og de nævnte mænds indtræden i selskabet godkendtes enstemmigt. Og efter at selskabets love og regler var gjort dem bekjendt, og som de var villige til at underkaste sig, ønskedes de velkommen som medlemmer af selskabet, og overtager fra dato de afgåedes pligter og rettigheder. C.Joh.Mortensen - A.C. Jensen - A. Nielsen - L.P. Fischer - Hans Jørgen Jensen - Poul Sørensen - Valdemar Jensen - Mikael Bak.

Den 15. november 1918 afholdt interessentskabet sin årlige generalforsamling hos gdr.Jens Christensen, Voel,

hvor formanden afgav meddelelse over arbejdet i det forløbne år, og kassereren oplæste det reviderede regnskab, der udviste et overskud af 1426,27 kr.

Kartoffelmarken gav et nettooverskud på 1898,80 kr., og det vedtoges, efter det gode resultat, at gentage forsøget med kartofler til næste år, dog overlodes det udvalget at træffe nærmere bestemmelse om udstrækningen af arealet.

Det vedtoges at foretage den ifølge deklaration påbudte grøftegravning og indhegning af plantagen, ligeledes vedtoges det at lade sagfører Johnsen foretage det nødvendige til forebyggelse af eventuel eksekution i de enkeltes andele.

Et forslag af Th. Hansen om, at betale det sædvanlige kontingent og at afdrage på gælden, forkastedes af et modforslag af Karl Mortensen, der gik ud på at stryge kontingentet og indsætte overskuddet i banken.

Det vedtoges at sælge kampestenene af bygningerne, dog ikke under 20 kr. pr. favne.
Den vestre indelukke overdrages for 1919 til Fischer for 250 kr.

Som løn til formanden for hans udførte arbejde udbetaltes ham en gave på 100 kr., som han med tak modtog.
 
Næste års generalforsamling afholdes hos Th. Hansen, Skannerup.
De hidtil fungerende Bestillingsmænd genvalgtes alle.

Carl Mortensen - Th. Hansen - A.C. Jensen - C. Johnsen - Bertel Jensen - Marius Poulsen - Poul Sørensen - Mikael Bak - L.P. Fischer – J. Christensen - A. Nielsen - Hans Jørgen Jensen. ----- 

   

1919

Den 13 marts 1919 afholdtes den første aktion (privat) i Overholt plantage over 149 nr. fyrrebrænde, udluftet af 1.års plantning, som betaltes med 2 kr. pr. nr.

Det vedtoges at lade en mand ulykkesforsikre, formanden meddelte, at P. Vendelbo, der af forskellige grunde ønskede sig løst fra sin forpligtelse som medlem af interessentskabet, havde solgt sin andel til Carl Mortensen, som derefter foreslog den tilstedeværende grd. Magnus Munk af Mølhauge som overtager af nævnte andel, hvilket enstemmigt vedtoges, og med et par velkomstord af formanden indtrådte fra d.d. Magnus Munk som medlem af selskabet, og P. Vendelbo er dermed løst fra sine forpligtelser og rettigheder.

Carl Joh. Mortensen - A. Nielsen - Mikael Bak.

Den 13. juli 1919 indtrådte gårdejer Søren Pedersen, Gjern som medlem af interessentskabet, i stedet for overretssagfører Chr. Johnsen, Silkeborg. C.Joh.Mortensen.   

Den 8. december 1919, afholdt interessentskabet sin årlige generalforsamling hos A. Nielsen, Skannerup. - Formanden afgav beretning om årets virksomhed, kassereren aflagde regnskab, der udviste et overskud af 196 kr. 93 øre, der godkendtes. - Formand og kasserer genvalgtes, dog fritoges formanden hvad landbruget angår, i stedet for Carl Mortensen valgtes Marius Poulsen til landbruget. - det vedtoges at tilså den vestlige indelukke med havre og frø, den østlige indelukke udlejes til M.Poulsen, A. Nielsen og M. Bak for 225 kr. - Det af sagfører Johnsen udarbejdede udkast til ændring af vedtægterne vedtoges, ligeledes vedtoges det at få oprettet papirer på, det med A.P. Jensen og interessentskabet mageskiftede jordstykke. - Grd. Jens Jensen, Skannerup Mark indtræder fra dato i interessentskabet, i det H.J. Jensen af Voel, overdrager ham sin andel, der vedtoges enstemmigt at H.J. Jensen fremdeles skulle vedblive at være medlem (æresmedlem) af selskabet så længe han lever. - I medlemsbidrag betales 20 kr. for sidste år. Carl Joh. Mortensen - J. Christensen - M. Poulsen - A. Nielsen - Th. Hansen Bertel Jensen - Mikael Bak - Poul Sørensen - Jens B. Jensen.

1920

Den årlige generalforsamling afholdtes den 18. nov. hos Th. Hansen, Skannerup.
Regnskabet, som udviste en formuestigning af 3,500 kr., godkjendtes.

Formanden afgav beretning om hvad der var udført i årets løb angående skovbruget.

Et forslag fra Th. Hansen om at tilplante bakkerne, og udviklede nærmere udgifterne derved, udregnet efter Hedeselskabets priser, ca. 1400 kr. Det vedtoges at begynde plantningen i vestre side.

Det vedtoges at dyrke kartofler i det vestre indelukke. For arbejde udført med et spand heste betales 2,5o kr. pr. time, for voksne betales 1 kr. pr. time, for mindreårige, ved efterplantning og lignende, 75 øre. Udluftning foretages efter Hedeselskabets og formandens skøn.

 Græsmarksindelukket udlejes til Fischer, Gjern for 300 kr. Det vedtoges at betale 15 kr. i medlemsbidrag. Som formand i stedet for Carl Mortensen, der udtrådte af selskabet, valgtes Th. Hansen. Genvalgt blev A. Nielsen som kasserer, ligeledes genvalgtes revisorerne Fisker og A. Jensen, samt landbrugs udvalget, M. Bak, Marius Poulsen og A. Nielsen. Næste års generalforsamling afholdes hos Valdemar Jensen, Silkeborg. Skannerup den 18/11 1920. Carl Joh. Mortensen - Th. Hansen - L.P. Fischer - A. Nielsen - Bertel Jensen - Marius Poulsen - J. Christensen - Jens B. Jensen - Poul Sørensen - Mikael Bak. I stedet for Carl Mortensen er slagtermester Aagaard Jensen, Silkeborg indtrådt i selskabet. Skannerup den 18/11 - 1920. Th. Hansen - C. Mortensen.

1921

Af plantagen er der i vinteren 1920 - 21 udtyndet et areal, der har afgivet i alt 231 bunker bjergfyr, der er solgt for 2 kr. pr. bunke = 462 kr.

Skannerup i marts 1921. - Th. Hansen.

Ved et møde der afholdtes af interessenterne i plantagen, vedtoges det at efterplante et areal af plantagen, hvor der manglede alt for mange planter, og eventuelt fortsætte dermed et stykke, hvor det tiltrænges, hvert år indtil det hele er i orden. Skannerup 2. marts 1921 - Th. Hansen. ----- 

   

Ved den årlige generalforsamling der afholdtes på Silkeborg Afholdshotel med Valdemar Jensen som vært, blev følgende sager behandlet:
1. Formanden aflagde beretning om arbejdet i det forløbne år.

2. Formanden fik mandat eller bemyndigelse til at underskrive og lade tinglæse en deklaration, der er oprettet mellem interessentskabet og henholdsvis gårdejer J.P.Jensen af Skannerup og boelsmand Dines Petersen af Voel, angående regulering af markskjel.

3. Det vedtoges at medlemmerne hver skal afgive 1 mand i 2 dage gratis. For det øvrige arbejde i plantagen skal der betales 50 øre i timen.

4. Det vedtoges at udføre dybpløjning i plantagen, hvor det viser sig at være nødvendigt.

5. Desuden vedtoges det at gøre et forsøg med at så birkefrø i dalen, i stedet for at plante nåletræ.

6. Begge indelukker blev udlejet til henholdsvis, Anders Nielsen, Skannerup - Marius Poulsen, Voel - og Mikael Bak af Skannerup Mark, for en pris af i alt 400 kr. for næste år de 3 mænd forpligter sig til at bruge 300 pund 18%, 150 pund 37% og 200 pund Salpeter pr.tdl. og så dyrke rodfrugt i jorden.

7. Medlemsbidraget ansattes til 25 kr. for næste år.

8. Valg af formand. Thomas Hansen blev genvalgt som formand.

9. Næste års generalforsamling hos Søren Pedersen Gjern

10. Anders Nielsen genvalgtes som kasserer

11. Det vedtoges at erstatte, den i foråret til Kresten Møller, Voel Mk. betalte brandskade med 700 kr., som optages ved lån.

12. Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Protokollen sluttet. Generalforsamlingen hævet.

Th. Hansen - Valdemar Jensen - Poul Sørensen - Bertel Jensen - J. Christensen - Søren Pedersen A.C. Jensen - A. Nielsen - Aagaard Jensen - Magnus Munch - Marius Poulsen - Mikael Bak.

1922

Den årlige generalforsamling der afholdtes hos Søren Pedersen, blev følgende sager behandlet:

1. Regnskabet oplæstes og godkendtes.

2. Formanden aflagde beretning om arbejdet.

3. Det vedtoges på forslag af slagter A.C. Jensen, Silkeborg, at forsøge at få et så stort lån optaget i Silkeborg sparekasse, at som vi kunne få bevilget.

4. Arbejdslønnen blev ansat til 60 øre i timen.

5. Det vedtoges at købe 30 pund birkefrø og beså et så stort areal i dalen, som det kunne række til.

6. Det bestemtes at udføre 4 dages arbejde gratis, ved gravning af huller i plantagen på det vestre stykke ved Kr. Møllers skel, og eventuelt fortsætte hvor det er nødvendigt syd for landevejen.

7. Tillige bestemtes det at betale 60 øre i timen for udslæbning af det bjergfyr, der blev nedsablet i løbet af vinteren.

8. Til formand genvalgtes Thomas Hansen, til kasserer Anders Nielsen, Skannerup.

9. Medlemsbidraget bestemtes til 25 kr. for næste år.

10. Begge indelukker blev udlejet til henholdsvis, Mikael Bak - Marius Poulsen og Anders Nielsen for 3 år, for i alt 550 kr., der betales med 100 kr. det første år og 225 kr. for hvert af de øvrige år.

Næste års generalforsamling afholdes hos Magnus Munch, Mølhave.

Gjern d. 6/12 1922.

Th. Hansen - Jens B. Jensen - J. Christensen - Marius Poulsen - A. Nielsen Bertel Jensen - Søren Pedersen - Mikael Bak. 

   

1923

Lørdagen den 31. marts 1923 afholdtes der ekstra generalforsamling for Overholt Plantage på Afholdshotellet i Silkeborg, hvor følgende blev behandlet:

1. Gårdejer Mikael Bak blev valgt til formand, i stedet for Thomas Hansen, der rejser fra egnen.
2. Peder Sehested Knudsen, Holmstol har købt Thomas Hansens aktie for en pris af 1200 kr., skriver tolv hundrede kroner. Det bemærkes at hans optagelse i interessentskabet er billiget af generalforsamlingen.

Thomas Hansen - Søren Pedersen - Bertel Jensen - Magnus Munch - A. Nielsen Bertel Jensen - Søren Pedersen - Mikael Bak.  p;p;

Mandag den 26. november 1923 afholdt interessentskabet Overholt Plantage sin årlige generalforsamling hos grd. Magnus Munch, Mølhhave, og følgende sager behandledes: Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Formanden aflagde beretning om arbejdet.

Det vedtoges at udlufte den vestlige granplantage og forsøge at sælge udluftningen som juletræer, dog ikke over 300 stk., udluftning af bjergfyr foretages som sædvanlig, hvor det findes nødvendig.

Det vedtoges at hver interessent udfører 3 dages gratis arbejde ved gravning af huller i plantagen, timelønnen ansattes til 60 øre pr. time

Udluftning af bjergfyr sælges for 4 kr. for et tospænderlæs og 2 kr. 50 øre for et enspænderlæs.

Medlemsbidraget for næste år ansattes til 35 kr.

Næste års generalforsamling afholdes hos slagtermester Aagaard Jensen, Silkeborg.

Formand og kasserer genvalgtes.

Mikael Bak - Søren Pedersen - A. Nielsen - Magnus Munch - Marius Poulsen - Aagaard Jensen A.C. Jensen - Jens Christensen - L.P. Fischer.

1924

Tirsdagen den 25. november 1924 afholdt interessentskabet Overholt Plantage sin årlige generalforsamling, hos slagtermester Aagaard Jensen, Silkeborg, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Der foretages salg af juletræer, og udluftning af bjergfyr, hvor det findes nødvendigt, og bjergfyrren sælges for 5 kr. pr. tospæn derlæs og 3 kr. pr. enspænderlæs, med forhøjelse i forhold efter læssenes størrelse.

Det vedtoges at hver interessent udfører 3 dages gratis arbejde ved gravning af huller i plantagen.

Næste års bidrag bestemtes til 20 kr., timelønnen til 60 øre.

Næste års generalforsamling holdes hos Mikael Bak, Skannerup.

Til formand genvalgtes Mikael Bak, og til kasserer Anders Nielsen begge Skannerup.

Til revisorer genvalgtes A.C. Jensen, Silkeborg og L. Fisker Gjern.

Mikael Bak - Poul Sørensen – A. Nielsen - Marius Poulsen - A.C. Jensen

J. Christensen Bertel Jensen - Aagaard Jensen - Valdemar Jensen - L.P. Fischer

Magnus Munch Søren Pedersen - P. Sehested Knudsen - Jens B. Jensen.


   

1925


Mandagen den 23. november 1925 afholdt interessentskabet Overholt sin årlige generalforsamling, hos
Mikael Bak , Skannerup, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.

Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Der vedtoges salg af juletræer, og udluftning af bjergfyr, hvor det findes nødvendigt.
Hver interessent udfører 2 dages gratis arbejde ved gravning af huller i plantagen.

Nyplantning på det brændte areal foretages efter Hedeselskabets anvisning. Det vedtoges tillige at plante ca. 3 tdl. af den østre side i den østre indelukke, også efter Hedeselskabets anvisning.

Begge indelukker blev udlejet til L. Fisker for en pris af 575 kr. for 3 år, der betales med 125 kr. det første år og 225 kr. for hver af de næste.

Tiden for sommerfestens afholdelse bestemtes til den første søndag i juli måned. 

Næste års bidrag bestemtes til 10 kr. pr. medlem.

Næste års generalforsamling afholdes hos grd. Marius Poulsen, Voel.

Til formand valgtes Mikael Bak, og Anders Nielsen til kasserer, begge Skannerup.
Prisen for bjergfyr bestemtes til 5 kr. for et tospænder læs, og 3 kr. for et enspænderlæs.

Mikael Bak - Marius Poulsen - A. Nielsen - J. Christensen - Bertel Jensen - Poul Sørensen Jens B. Jensen - Aagaard Jensen - Søren Pedersen - P. Sehested Knudsen A.C. Jensen - L.P. Fischer. 

   

1926

Mandagen den 29. november 1926 afholdt interessentskabet Overholt sin årlige generalforsamling hos gdr. Marius Poulsen, Voel Mark, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.

Regnskabet aflagdes og godkendtes.

Der foretages salg af juletræer, og udluftning af bjergfyr, hvor det er nødvendigt.
Interessenterne udfører een dags gratis arbejde i plantagen ved gravning af huller. 
Der afholdes ingen sommerfest i sommeren 1927. 

Der betales ingen årsbidrag næste år.

Næste års generalforsamling afholdes hos Jens Bertel Jensen, Skannerup Mark.

Til formand og kasserer genvalgtes henholdsvis Mikael Bak og Anders Nielsen.
Til revisorer genvalgtes slagtermester A.C. Jensen, Silkeborg og L.P. Fischer, Gjern.

Bjergfyr sælges for, et tospænderlæs 5 kr., et enspænderlæs 3 kr.

Mikael Bak - Poul Sørensen - A. Nielsen - Søren Pedersen - L.P. Fischer - Bertel Jensen Marius Poulsen - Magnus Munch - P. Sehested Knudsen - Jens B. Jensen.

1927


Lørdagen den 8. januar 1927 afholdt interessentskabet Overholt Plantage ekstra generalforsamling på Silkeborg Afholdshotel, hvor det vedtoges at udstede et andelsbevis til hver interessent, lydende på 1/14 del. Andelsbrev lydende på een fjortendedel.

Mikael Bak - A.B. Jensen - P. Sehested Knudsen - L.P. Fischer - Magnus Munch - Valdemar Jensen -
A. Nielsen - Bertel Jensen - Marius Poulsen. Onsdagen den 23. november 1927 afholdt interessentskabet Overholt Plantage sin årlige generalforsamling hos gdr. Jens Bertel Jensen, Voel Mark, følgende sager behandledes:

Det meddeltes interessenterne at Jens Christensen, Sminge ønsker at overdrage sin andel i Overholt Plantage til Jens Peter Mousing Mølhave, for en pris af 1000 kr., skriver ettusinde kroner, det bestemtes at Mousings optagelse i interessentskabet er godkendt af generalforsamlingen. 

Formanden aflagde beretning om arbejdet.

Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Der foretages salg af juletræer og udluftning af bjergfyr, hvor det er nødvendigt.

Bjergfyr betales med 4 kr. for et tospænderlæs og 2½ kr.pr. enspænderlæs.

Interessenterne udfører een dags gratis arbejde ved gravning af huller i plantagen.

Sommerfesten afholdes sidste søndag i juni måned, og alle dem som har været med til at starte plantagen indbydes til at deltage. - Der betales ingen årsbidrag til næste år. - Næste års generalforsamling afholdes hos Peder Sehested Knudsen, Holmstol.

Til formand og kasserer genvalgtes Mikael Bak og Anders Nielsen, Skannerup.
Til revisorer genvalgtes teglværksejer L.P. Fischer,Gjern og slagtermester A.C. Jensen, Silkeborg.

Søren Pedersen - Jens B. Jensen - Mikael Bak - A.C. Jensen - L.P. Fischer - Magnus Munch - P. Sehested Knudsen - Marius Poulsen - J.P. Mousing - Bertel Jensen. 
 

1928

Den 24. juni 1928 afholdt interessentskabet Overholt Plantage ekstra generalforsamling på Overholt, hvor det meddeltes interessenterne, at læge Raadal, Gjern har købt Maren Sørensens andel i plantagen for en pris af 1000 kr., skriver ettusinde kr., det bemærkes at læge Raadals optagelse i selskabet er godkendt af generalforsamlingen.

Mikael Bak - Andreas Raadal - A.C. Jensen - L.P. Fischer - J.P. Mousing - P. Sehested Knudsen A. Nielsen - Søren Pedersen - J.B. Jensen - Marius Poulsen - Bertel Jensen - Valdemar Jensen.

Mandagen den 29. november 1928 afholdt interessentskabet sin årlige generalforsamling hos grd. Peder Sehested Knudsen, Holmstol, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Der foretages salg af juletræer og udluftning af bjergfyr. Interessenterne udfører een dags gratis arbejde i plantagen.

Sommeren 1929 holdes ingen sommerfest. I marts eller april måned 1929 plantes 1 tdl. i den østlige side af den østlige indelukke.

I 1930 plantes 1 tdl. i den vestlige side af den vestlige indelukke, resten af indelukkerne udlejes til 1. december 1931 for en pris af 525 kr., lejerne er: Marius Poulsen, Voel - Anders Nielsen og Mikael Bak, Skannerup.

Næste generalforsamling afholdes hos J.P. Mousing, Mølhave.

Det meddeles at A.C. Jensen, Silkeborg overdrager sin andel i plantagen til sin søn malermester Niels Albert Jensen, København og hans optagelse i interessentskabet er godkendt af generalforsamlingen.

Til formand genvalgtes Mikael Bak og til kasserer i stedet for Anders Nielsen, Skannerup, som ikke ønskede genvalg, valgtes Marius Poulsen, Voel.

Revisorerne Fischer, Gjern og slagtermester A.C. Jensen, Silkeborg genvalgtes.

Mikael Bak - L.P. Fischer - A.C. Jensen - Bertel Jensen - Valdemar Jensen - A. Nielsen Marius Poulsen - Aagaard Jensen - P. Sehested Knudsen - J.P. Mousing Jens Bertel Jensen - Andreas Raadal. 

1929

Onsdagen den 27. november 1929 afholdt interessentskabet Overholt Plantage sin årlige generalforsamling, hos grd. J.P. Mousing, Mølhave, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Der foretages salg af stager og hegnspæle samt juletræer. Der udluftes i bjergfyrren, hvor granerne generes af fyrren.

Sommerfesten afholdes anden søndag i juli måned.

Næste generalforsamling afholdes hos grd. Bertel Jensen, Voel Østermark.

Til formand og kasserer valgtes henholdsvis Mikael Bak, Skannerup og Marius Poulsen, Voel.
Revisorerne Fischer, Gjern og slagtermester A.C. Jensen, Silkeborg genvalgtes.

Mikael Bak - A. Nielsen - Marius Poulsen - Magnus Munch - Søren Pedersen - Bertel Jensen A.C. Jensen - P. Sehested Knudsen - L.P. Fischer - J.P. Mousing - Aagaard Jensen Valdemar Jensen - Andreas Raadal - J.B. Jensen. 
 

1930

Onsdagen den 26. november 1930 afholdt interessentskabet Overholt Plantage sin årlige generalforsamling på Voel Afholdshotel, med gdr. Bertel Jensen, Voel Østermark som vært, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Der foretages salg af juletræer og udluftning af bjergfyr, samt skovning af stænger og hegnspæle.
I 1931 afholdes ingen sommerfest.

Næste generalforsamling afholdes hos Anders Nielsen, Skannerup.
Til formand og kasserer valgtes henholdsvis Mikael Bak, Skannerup og Marius Poulsen, Voel.

Til revisorer genvalgtes teglværksejer Fischer, Gjern og slagtermester A.C. Jensen, Silkeborg, med gdr. Søren Pedersen, Gjern som supleant.

Mikael Bak - Marius Poulsen - A. Nielsen - Bertel Jensen - Jens B. Jensen - Søren Pedersen J.P. Mousing - P. Sehested Knudsen - Magnus Munch - L.P. Fischer - Andreas Raadal. 
  

1931

Onsdagen den 25. november 1931 afholdt interessentskabet Overholt Plantage sin årlige generalforsamling hos Anders Nielsen, Skannerup, hvor følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Der foretages som sædvanlig udluftning af bjergfyr, samt skovning af stænger og hegnspæle.

Der vedtoges at plante ca. 1½ tdl. i den vestlige side af den vestlige indelukke, resten af indelukket udlejes for 3 år, til 1. dec. 1934, for en pris 150 kr. årlig, lejerne er Mikael Bak og Anders Nielsen, Skannerup samt Marius Poulsen, Voel.

Næste år ingen sommerfest.

Næste generalforsamling afholdes ved Fischer, Gjern.

Til formand valgtes Mikael Bak og Marius Poulsen.
Til revisorer valgtes Fischer og Søren Pedersen. Gjern.

Mikael Bak - Valdemar Jensen - Søren Pedersen - Aagaard Jensen - L. Fischer - Magnus Munch P. Sehested Knudsen - A. Raadal - Marius Poulsen - A. Nielsen - J.P. Mousing. 

1932

Onsdagen den 23. november 1932 afholdt interessentskabet Overholt Plantage sin årlige generalforsamling hos teglværksejer Fischer, Gjern.

Følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Som sædvanlig bliver der foretaget skovning af bjergfyr og stænger, hegnspæle og små juletræer.

I anledning af at det i sommeren 1933 er 25 år siden plantagen blev påbegyndt, vedtoges det at holde en fest i plantagen, den sidste søndag i juni måned og de forhenværende interessenter i plantagen indbydes.

Skovrider Piper er indbudt som taler, og han vil tale om skovens betydning for samfundet.

Næste generalforsamling holdes ved Søren Pedersen, Gjern.

Til formand og kasserer genvalgtes henholdsvis Mikael Bak og Marius Poulsen. Som revisorer genvalgtes Fischer og Søren Pedersen, Gjern.

Mikael Bak - Marius Poulsen - Bertel Jensen -. Valdemar Jensen - Søren Pedersen Magnus Munch - A. Nielsen - Aagaard Jensen - P. Sehested Knudsen J.P. Mousing - Jens B. Jensen - Andreas Raadal - L.P. Fischer. 
  

1933

Torsdagen den 23. november 1933 afholdt I/S Overholt Plantage sin årlige generalforsamling hos gdr. Søren Pedersen, Gjern.

Følgende sager behandledes:
Formanden aflagde beretning.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Som sædvanlig bliver der foretaget skovning af bjergfyr og stænger, endvidere bliver der sendt en lille vognladning (5000 kg. ) pyntegrønt af rødgran samt 100 kg. hvidgran til København.

I 1934 afholdes ingen sommerfest.

Det vedtoges at gøre forberedelse til rejsning af en mindesten på den gamle gårdsplads.

Det vedtoges at udmelde plantagen af forsikringsselskabet Baltika og indmelde den i Nordisk Ulykkesforsikring af 1898.

Alle valg var genvalg.

Næste generalforsamling holdes hos læge Raadal.

Mikael Bak - P. Sehested Knudsen - Aagaard Jensen - A. Nielsen - M.Poulsen - J,B. Jensen L.P. Fischer - Magnus Munch - Søren Pedersen - Bertel Jensen - Andreas Raadal. 

1934

Lørdagen den 24. november 1934 afholdt I/S Overholt Plantage sin årlige generalforsamling hos læge Raadal, Gjern, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning.
Regnskabet oplæstes og godkendtes..

Atter i år er der sendt en lille vognladning grangrønt til København, samt 600 små juletræer til Hedeselskabets juletræssalg i København.

Der bliver som sædvanligt foretaget skovning af bjergfyr og stænger.

Til foråret plantes en sjettedel af landbrugsarealet, resten udlejes for 115 kr. for det første år indtil 1. december 1935.

Efter indhentede oplysninger fra Baltika fortsættes som hidtil.

Næste generalforsamling afholdes ved Magnus Munch.
Alle valg var genvalg.

Landbrugsarealet udlejes til Mikael Bak, med flere.

Mikael Bak - P. Sehested Knudsen - A. Nielsen - M. Poulsen - Jens B. Jensen L.P. Fischer -
Magnus Munch - Andreas Raadal.

1935

Onsdagen den 27. november 1935 afholdt I/S Overholt Plantage sin årlige generalforsamling hos grd. Magnus Munch, Mølhave, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

I 1936 plantes ca. 1½ tdl. af landbrugsarealet.

Fra plantagen er der atter i år sendt en vognladning grangrønt til København, samt cirka 600 juletræer til Hedeselskabets juletræssalg.

Der bliver foretaget skovning af bjergfyr og stænger, der bliver solgt på en senere bestemt dag.

Der vedtoges at sælge det resterende hegnstråd, når der bliver afholdt salg af skoveffekter.

I 1936 afholdes ingen sommerfest.
Næste generalforsamling afholdes hos slagtermester Aagaard Jensen, Silkeborg.

Til formand og kasserer valgtes henholdsvis Mikael Bak og Marius Poulsen.

Til revisorer genvalgtes Søren Pedersen og Fisker, Gjern.

Mikael Bak - Aagaard Jensen - P. Sehested Knudsen - M.Poulsen - J.B. Jensen - A. Nielsen - Søren Pedersen - Magnus Munch - L.P. Fischer. 

1936

Torsdagen den 26. november 1936 afholdt I/S Overholt Plantage sin årlige generalforsamling hos slagtermester Aagaard Jensen, Silkeborg og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.

Regnskabet oplæstes og godkendtes.

I 1937 plantes ca. 1½ tdl. af landbrugsarealet.

Fra plantagen er der atter i år sendt en vognladning grangrønt til København, samt en vognladning juletræer til Hedeselskabets juletræssalg.

Der bliver foretaget skovning af stænger og bjergfyr, som bliver solgt på en nærmere bestemt dag.

Det vedtoges at holde sommerfest anden søndag i juni måned.

Næste generalforsamling afholdes ved Mikael Bak, Skannerup.

Til formand og kasserer genvalgtes henholdsvis Mikael Bak og Marius Poulsen. Til revisor genvalgtes Fisker og Søren Pedersen, Gjern.

Mikael Bak - Aagaard Jensen - M. Poulsen - A. Nielsen - Magnus Munch - L.P. Fischer J.B. Jensen - Valdemar Jensen - Søren Pedersen - J.P. Mousing - Andreas Raadal. 

1937

Onsdagen den 14 november 1937 afholdt I/S Overholt sin årlige generalforsamling, hos Mikael Bak, Skannerup, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

I 1938 plantes ca. 1½ tdl. af landbrugsarealet.

Fra plantagen er der den 9. november sendt en vogladning grangrønt til København og en vognladning juletræer bliver sendt til Hedeselskabets juletræssalg.

Der bliver foretaget skovning af stænger og bjergfyr, som bliver solgt på en nærmere bestemt dag.

I 1938 afholdes ingen sommerfest.

Jagten i plantagen blev udlejet til Fisker og læge Raadal, Gjern for en pris af 50 kr. årlig.

Næste generalforsamling afholdes i Silkeborg i september måned, med Niels Albert Jensen, København som vært.

Til formand og kasserer genvalgtes henholdsvis Mikael Bak og Marius Poulsen.
Til revisorer genvalgtes Fisker og Søren Pedersen, Gjern.

Mikael Bak - P. Sehested Knudsen - Jens Jensen - Søren Pedersen - A. Nielsen Magnus Munch - Aagaard Jensen - Andreas Raadal - L.P. Fischer. 

1938

Torsdagen den 22. september 1938 afholdt I/S Overholt Plantage sin årlige generalforsamling i Silkeborg Haandværkerforening, med blomsterhandler Jensen fra København som vært, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

I 1939 plantes ca. 1½ tdl. af landbrugsarealet.

Fra plantagen bliver sendt en vognladning juletræer, samt en vognladning grangrønt til København, der bliver foretaget skovning af stænger og bjergfyr, som bliver solgt på en nærmere bestemt dag.

Det meddeltes interessenterne at Bertel Jensen, Voel Østermark har solgt sin andel i plantagen til dyrlæge Anker Hansen, Vanløse ved København og det bemærkes at hans optagelse i selskabet er godkendt af generalforsamlingen.

Sommerfesten afholdes i sidste halvdel af juli måned.

Det vedtoges at yde formanden en løn af 100 kr., samt kassereren 50 kr. for det kommende år.

Til formand og kasserer valgtes henholdsvis Mikael Bak, Skannerup og Marius Poulsen, Voel.

Til revisorer genvalgtes Søren Pedersen og Fisker, Gjern.

Det vedtoges at der skulle avles rodfrugt i den sidste landbrugsjord og der betales 10 kr. i leje.

Mikael Bak - Valdemar Jensen - L.P. Fischer - Søren Pedersen - Marius Poulsen Niels AlB. Jensen - Magnus Munch - P. Sehested Knudsen Jens B. Jensen - A. Nielsen - Aagaard Jensen. 

1939

Mandagen den 25. september 1939 afholdt I/S Overholt sin årlige generalforsamling på Resenbro Kro, med slagtermester Valdemar Jensen som vært.

Følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.

Regnskabet oplæstes og godkendtes.

I 1940 plantes resten af landbrugsarealet, ca. 1½ td. land.

Efter aftale med skovrideren bliver der sendt juletræer og grangrønt til København.

Skovning bliver foretaget efter anvisning af skovrideren, skovefekterne bliver solgt på en nærmere bestemt dag.

Det meddeltes interessenterne at fru Mousing, Voel har solgt sin andel i plantagen til landsretssagfører Poul Dahl, Silkeborg, for en pris af 1000 kr., skriver ettusinde kroner.

Samtidig meddeltes at rentier Anders Nielsen, Skannerup har overdraget sin andel i plantagen til sin søn, gårdejer Kristian Nielsen, Skannerup.

Det bemærkes at deres optagelse er godkendt af generalforsamlingen.

I 1940 holdes ingen sommerfest.

Næste generalforsamling afholdes hos skovrider Piper, Silkeborg.

Formandens løn bestemtes til 100 kr., og kassererens til 50 kr., for det kommende år.

Til formand og kasserer genvalgtes henholdsvis Mikael Bak og Marius Poulsen.
Som revisorer genvalgtes Fischer og Søren Pedersen, Gjern.

Mikael Bak - Valdemar Jensen - Marius Poulsen - L.P. Fischer - Jens Jensen - Søren Pedersen Kr.Nielsen - Andreas Raadal - Niels Albert Jensen - Aagaard Jensen P. Sehested Knudsen - Magnus Munch. 
 

1940

Mandagen den 9. september 1940 afholdt I/S Overholt Plantage sin årlige generalforsamling hos skovrider Piper, Silkeborg, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Skovning foretages efter anvisning af skovrideren.

Næste generalforsamling afholdes ved grd. Jens Bertel Jensen, Skannerup.

Formandens løn bestemtes til 100 kr., og kassererens 50 kr. for det kommende år.
Til formand genvalgtes Mikael Bak og til kasserer Marius Poulsen, Voel.

Til revisorer genvalgtes Fischer og Søren Pedersen, Gjern.

Der afholdes sommerfest i plantagen 2. søndag i juni måned.

Mikael Bak - Aagaard Jensen - Magnus Munch - P. Dahl - Marius Poulsen - Kr. Nielsen L.P. Fischer - Søren Pedersen - Valdemar Jensen - Jens B. Jensen - P. Sehested Knudsen. 

1941

Mandagen den 22. september 1941 afholdt I/S Overholt Plantage sin årlige generalforsamling hos grd. Jens Bertel Jensen, Skannerup Mark, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Skovning foretages efter anvisning af skovrideren.
I 1942 afholdes ingen sommerfest.

Formandens løn bestemtes til 200 kr. og kassererens til 100 kr., som ydes dem også for indeværende år.

Det vedtoges at udbetale hver interessent 100 kr. af årets overskud, altså 1400 kr. 

Til formand genvalgtes Mikael Bak og til kasserer Marius Poulsen.

Til revisorer genvalgtes Fischer og Søren Pedersen, Gjern, med P. Sehested som suppleant.

Næste generalforsamling afholdes ved grd. Marius Poulsen, Voel.

Mikael Bak - P. Sehested Knudsen - Kr.Nielsen - Magnus Munch - Aagaard Jensen Valdemar Jensen - Marius Poulsen - Jens Jensen. 

1942

Mandagen den 28. september 1942 afholdt I/S Overholt Plantage sin årlige generalforsamling på Voel Afholdshjem med grd. Marius Poulsen, Voel som vært, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Skovning foretages efter anvisning af skovrideren.

I 1943 afholdes ingen sommerfest.

Formandens løn bestemtes til 200 kr. og kassererens til 100 kr. for det kommende år.

Det bestemtes at udbetale hver interessent 100 kr. af årets overskud, samt at udbetale interessentskabets gæld til Fischer, Gjern, stort 4200 kr.

Til formand genvalgtes Mikael Bak, til kasserer Marius Poulsen.
Til revisorer genvalgtes Fischer og Søren Pedersen, Gjern.

Næste generalforsamling afholdes på Resenbro Kro.

Mikael Bak - Marius Poulsen - P. Sehested Knudsen - Jens B. Jensen - L.P. Fischer Andreas Raadal - Søren Pedersen - Magnus Munch - Kr. Nielsen.

1943

Mandagen den 27. september 1943 afholdt I/S Overholt Plantage sin årlige generalforsamling, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning.

Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Skovning foretages efter henvisning af skovrideren.
I 1944 afholdes sommertfest 2. søndag i juni måned.

Det vedtoges at udbetale hver interessent 100 kr. af årets overskud.

Formandens løn bestemtes til 200 kr. og kassererens til 100 kr. for det kommende år.

Til formand genvalgtes Mikael Bak og til kasserer Marius Poulsen, til revisorer valgtes Fischer og P. Sehested.

Næste generalforsamling afholdes på Resenbro Kro.

Der nedsattes et udvalg til at forhandle med Frode Pedersen, om køb af hans ejendom, valgt blev: Fischer, Sehested, Marius Poulsen og Mikael Bak.

Det vedtoges at bekendtgøre at al klipning af grangrønt, samt opsamling af grankogler i plantagen er forbudt for uvedkommende.

Det meddeltes interessenterne at Søren Pedersen, Gjern har overdraget sin andel i plantagen til sin søn grd. Jens Pedersen, Gjern, og hans optagelse i interessentskabet er godkendt af generalforsamlingen.

Sommerfesten afholdes kun hvis krigen er sluttet.

Mikael Bak - Marius Poulsen - Aagaard Jensen - Valdemar Jensen - Jens Pedersen Magnus Munch - Kristian Nielsen - P. Sehested Knudsen - L.P. Fischer - Andreas Raadal. 
  

1944

Onsdagen den 16/2 - 1944 har I/S Overholt Plantage ved et udvalg bestående af, sognefoged Sehested Knudsen, Holmstol, L.Fischer, Gjern, M.Poulsen,Voel samt Mikael Bak Skannerup, købt Frode Pedersens ejendom matr. nr. 7e Voel, for en pris af 10,000 kr., og efter bestemmelsen vil ejendommen blive tilplantet.

Mikael Bak - L.P. Fischer - P. Sehested Knudsen - Marius Poulsen.

Tirsdagen den 26. september 1944 afholdt I/S Overholt sin årlige generalforsamling på Resenbro Kro og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet, samt om købet af Frode Pedersens ejendom.

Det vedtoges at leje huset ud til en mand. som vil arbejde i plantagen efter nærmere aftale.

Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Det vedtoges at udbetale hver interessent 100 kr. af årets overskud.

Formandens og kassererens løn bestemtes til henholdsvis 200 - og 100 kr. for det kommende år.

Til formand genvalgtes Mikael Bak og til kasserer Marius Poulsen, til revisorer Fischer og Sehested.

Næste generalforsamling afholdes på Resenbro Kro i august måned.

Til at antage en skovarbejdsmand, valgtes Jens B. Jensen, Kristian Nielsen, Marius Poulsen og Mikael Bak.

Generalforsamlingen hævet.

Mikael Bak - Jens B. Jensen - Kr. Nielsen - Magnus Munch - P. Dahl - P. Sehested Knudsen Andreas Raadal - Valdemar Jensen - Marius Poulsen - Aagaard Jensen Jens N. Pedersen - L.P. Fischer. 

1945

Onsdagen den 29. august 1945 afholdt I/S Overholt Plantage sin årlige generalforsamling på Resenbro Kro, og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning om arbejdet, samt meddelte at Fischer, Gjern, har solgt sin andel i plantagen, til grd, N.P. Nielsen, Hjordkærgaard, for 3000 kr., skriver tre tusinde kroner.

Formand, kasserer samt revisorerne genvalgtes, suppleant Magnus Munch.

1. Til afstemning forelå spørgsmålet om godkendelse af Fischers salg af andel.

Det foresloges at interessentskabet skulle overtage andelen til den pris Fischer kunne få for den, nemlig 3000 kr. Tilstede var 10 interessenter. Formanden oplyste at samtlige interessenter var indvarslet ved brevkort, og generalforsamlingen således lovlig og beslutningsdygtig.

Afstemningen gav til resultat at 4 stemte for salget, 6 stemte imod og samtidig for at interessentskabet overtog andelen til 3000 kr., hvis Fischer ville sælge. Salget blev således nægtet godkendelse.

2. Der blev stillet forslag om at tilføje vedtægterne en bestemmelse om, at hvis en interessent ville sælge sin andel, skulle interessentskabet have lov at overtage den på samme betingelser og samme pris, som en eventuel køber og at interessenterne var fortrinsberettigede til andelen, hvis interessentskabet ikke ville købe.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

3. Der blev stillet forslag om at interessenterne kunne møde ved fuldmagt, det vil sige skriftlig fuldmagt ved et medlem. Dog kunne ingen interessent møde for mere end een interessent. - Forslaget vedtoges enstemmigt.

4. Der blev stillet forslag om at bemyndige Formanden til at bringe medlemslisten a jour både på dommerkontoret og på interessentskabet, således at de nyerhvervede aktier blev påførte.
Det vedtoges enstemmigt af generalforsamlingen.

5. Det vedtoges at holde sommerfest i plantagen, den første halvdel af august næste år kl. 2.

6. Regnskabet der var revideret oplæstes og godkendtes. Det balancerede med 10,680,07 kr.

7. Det vedtoges ekstraordinært at bevilge Formanden og kassereren et dyrtidstillæg på 50% af lønnen, 200 kr. til Formanden og 100 kr. til kassereren, således at den samlede løn blev 300 kr. til Formanden og 150 kr. til kassereren.

8. Det vedtoges enstemmigt at udbetale 150 kr. pr. andel for det forløbne regnskabsår.

9. Formanden afgav beretning om ejendommens drift. - Beretningen godkendtes. Oplæst og vedtaget - Overværedes af 11 interessenter. - Den 29. august 1945.

Mikael Bak - P. Dahl - P. Sehested Knudsen - Magnus Munch - Andreas Raadal Aagaard Jensen - Valdemar Jensen - Marius Poulsen - Jens Pedersen Chr.Nielsen - L.P. Fischer. 

1946

Den 11. august 1946 afholdt I/S Overholt Plantage sin årlige generalforsamling ved "Skovhytten" i Overholt, og følgende sager behandledes:

Det meddeltes interessenterne at læge Raadal, Gjern har overdraget sin andel i plantagen til skovrider Piper, Silkeborg, for en pris af 3000 kr., skriver tre tusinde kroner, og hans optagelse i selskabet er godkendt af generalforsamlingen.

Formanden aflagde beretning om arbejdet.
Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Det vedtoges enstemmigt at udbetale 200 kr. pr. andel for det forløbne regnskabsår.

Formandens og kassererens løn for det kommende år bestemtes til 500 kr. til formanden og 200 kr. til kassereren, som bevilges dem også i indeværende år.

Til formand genvalgtes Mikael Bak, og til kasserer Marius Poulsen, til revisorer genvalgtes Fischer, Gjern og sognefoged, Sehested, Holmstol, suppleant Magnus Munch.

Jagten i plantagen udlejedes til Fischer, Gjern for en pris af 200 kr. for det kommende år.

I 1947 afholdes ingen sommerfest.

Næste generalforsamling afholdes i Resenbro eller Svostrup. Tilstede var 8 interessenter

Generalforsamlingen hævet.

Mikael Bak - P. Sehested Knudsen - Marius Poulsen - Fr.Piper - Valdemar Jensen, Jens N. Pedersen - L.P. Fischer - Aagaard Jensen - Magnus Munch. 

1947

Mandagen den 25/8 - 1947 afholdtes den årlige generalforsamling på Svostrup Kro hvor følgende sager behandledes:

Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Formanden aflagde beretning om det forløbne år og redegjorde for den foretagne plantning.

Det vedtoges at udbetale 200 kr. til hver interessent, som udbytte for det forløbne år.

Som formand og kasserer genvalgtes henholdsvis Mikael Bak og Marius Poulsen, med løn henholdsvis 500 - og 200 kr.. som revisorer genvalgtes L.P. Fischer og P. Sehested med Magnus Munch som suppleant.

Stedet for næste generalforsamling overlodes det til formanden at træffe bestemmelse om.

Jagten udlejes til Fischer for 200 kr.for et år.

Tilstede var 11 interessenter. Generalforsamlingen hævet.

Mikael Bak - Marius Poulsen - Valdemar Jensen - Jens N. Pedersen - L.P. Fischer P. Sehested Knudsen - Poul Dahl - M.Munch - Jens B. Jensen - Aagaard Jensen. 

1948

Mandagen den 19/7 - 1948 afholdtes den årlige generalforsamling hos grd. Jens Pedersen, Gjern og følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning.
Regnskabet oplæstes og godkendtes. Det vedtoges at udbetale 200 kr. pr. andel af årets overskud.

Formandens og kassererens løn bestemtes til henholdsvis 500 og 200 kr.

Til formand genvalgtes Mikael Bak og til kasserer Marius Poulsen, til revisorer genvalgtes P. Sehested og nyvalgtes Kristian Nielsen, Skannerup.

Det vedtoges at afholde sommerfest midt i juni måned 1949, evt. generalforsamling samme dag.
Tilstede var 11 interessenter.

Jagten i plantagen beholdt Fischer for 200 kr. det kommende år. (Sommerfesten afholdes en lørdag eftermiddag).
Generalforsamlingen hævet.

Mikael Bak - Valdemar Jensen - Jens B. Jensen - Fr.Piper - P. Sehested Knudsen Marius Poulsen - L.P. Fischer - Kr.Nielsen - Aagaard Jensen Magnus Munch - Jens N. Pedersen. 

1949

Lørdag den 18/6 - 1949 afholdt interessentskabet sin årlige generalforsamling i plantagen , hvor følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning.

Regnskabet fremlagdes og godkendtes.

Til formand genvalgtes Mikael Bak med Kristian Nielsen som næstformand, til kasserer genvalgtes Marius Poulsen.

Formandens løn fastsattes til 500 kr., kassererens til 300 kr. med tilbagevirkende kraft for det forløbne år.

Det vedtoges at afholde næste års generalforsamling på Svostrup Kro.

Tillige vedtoges det at udbetale 200 kr. i udbytte til hver interessent for det forløbne år. Jagten udlejes til L.P. Fischer for 200 kr. for næste år. ( 1. oktober ).

Fr.Piper - Aagaard Jensen - Valdemar Jensen - P. Sehested Knudsen - Jens N. Pedersen Magnus Munch - Mikael Bak - Jans B. Jensen - Kr.Nielsen - Marius Poulsen. 

1950

Lørdagen d. 15/7 - 1950 afholdt interessentskabet sin årlige generalforsamling på Svostrup Kro, hvor følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning for det forløbne år, regnskabet oplæstes og begge dele godkendtes.

Holger Fischers overtagelse af afdøde L.P. Fischers andel godkendtes.

Købet af 18 tdr. land fra naboejendommen godkendtes, der optages et lån på 5500 kr til betaling af det købte.

Til formand genvalgtes Mikael Bak og til kasserer Marius Poulsen, for en løn af henholdsvis 500 - og 300 kr. -

Ligeledes vedtoges at tilplante 5 ha. årlig af det tilkøbte.

Jagten udlejes til Holger Fischer for 350 kr. det første år.

Næste års generalforsamling afholdes i plantagen.

Det vedtoges at udbetale 200 kr. til hver interessent, for det forløbne år, i udbytte.

Som revisorer genvalgtes P. Sehested Knudsen og Kristian Nielsen, til næstformand Kr.Nielsen.

Mikael Bak - P. Sehested Knudsen - Fr.Piper - Poul Dahl - Kr.Nielsen - Jens N. Pedersen Magnus Munch - H.P. Fischer - Anker Hansen - Marius Poulsen. 

1951

Lørdag den 14/7 . 1951 afholdt interessentskabet sin årlige generalforsamling i plantagen hvor følgende behandledes:

Formanden aflagde beretning om den foretagne beplantning, og regnskabet oplæstes , og begge dele godkendtes.

Det vedtoges at plante det tiloversblevne areal til næste år.

Formand og kasserer genvalgtes for en løn af henholdsvis 500 - og 300 kr.

Jagten udlejes til Holger Fischer, Gjern for 350 kr. for et år.

Det vedtoges at afholde næste års generalforsamling i plantagen.

Jens Bertel Jensen overdrog sin andel til sin søn Harald Jensen, Gjern v. mark, og dette godkendtes af generalforsamlingen.

Næstformanden Kr.Nielsen genvalgtes, ligeledes revisorerne P. Sehested og Kr.Nielsen.
Det vedtoges at udbetale 200 kr. pr. andel.

Mikael Bak - P. Sehested Knudsen - Valdemar Jensen - Marius Poulsen - H.P. Fischer Aagaard Jensen - Kr. Nielsen - Fr.Piper - Jens Munch. 

1952

Ordinær generalforsamling afholdes d. 12/7 - 1952 på Afholdshotellet i Voel følgende sager behandledes:

Formanden aflagde beretning, regnskabet oplæstes og begge dele godkendtes.

Det vedtoges at installere elektricitet i ejendommen, ifølge tilbud fra install. Fuglsang, Gjern for en pris af 2200 kr., samtidig vedtoges at huslejen forhøjes til 30 kr. pr. måned.

Lønnen til formand og kasserer ansattes til henholdsvis 500 - og 300 kr., til næstformand genvalgtes Kr.Nielsen og til revisorer P. Sehested Knudsen og Kr.Nielsen, som formand genvalgtes Mikael Bak.

Det vedtoges at udbetale 300 kr. i udbytte til hver interessent for det forløbne år.

Jagten udlejes til H.Fischer for 350 kr. for et år.

Mikael Bak - Aagaard Jensen - Marius Poulsen - P. Sehested Knudsen - Jens N. Pedersen H.P. Fischer - Fr.Piper - Valdemar Jensen - Harald Jensen - Jens Munch. 

1953

Ordinær generalforsamling afholdtes i plantagen d. 11/7 - 1953.

Regnskabet oplæstes og godkendtes, ligeså formandens beretning.

Som formand for næste år valgtes Kristian Nielsen, da Mikael Bak ikke ønskede genvalg, Marius Poulsen genvalgtes til kasserer, som revisor valgtes Jens Pedersen, Gjern.

Løn til formand og kasserer fastsattes som sidste år.

Jagten udlejes til H.P. Fischer, Gjern for et år for 350 kr.

Som udbytte til interessenterne vedtoges det at udbetale 300 kr. til hver. Næste års generalforsamling afholdes i plantagen.

Kr.Nielsen - Mikael Bak - Ludvig Rasmussen - Marius Poulsen - Holger Munch Jens Pedersen - H.P. Fischer. 

1954

Ordinær generalforsamling for året 1953/54 afholdtes 26/6 på Voel Afholdshjem:

Formanden aflagde beretning, der er i efteråret foretaget en større ombygning og reparation af bygningen, samt tilplantet de ophuggede arealer.

Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Formanden Kr.Nielsen og kassereren Marius Poulsen genvalgtes, det vedtoges at forhøje kassererens løn til 500 kr..

Som revisorer genvalgtes Holger Fischer og Jens Pedersen.

Jagten udlejes til Holger Fischer for 350 kr.

Huslejen af ejendommen fastsattes til 30 kr., men Niels P. Haurum skal så være villig til at anvise købere effekterne, uden at føre det til timeløn.

Det vedtoges at udbetale 200 kr. til interessenterne.

Mødested næste år: Overholt Plantage

Kr.Nielsen - Aagaard Jensen - Jens N. Pedersen - Valdemar Jensen P. Dahl - H.P. Fischer - Holger Munch. 

1955

Den årlige generalforsamling afholdtes lørdag d. 9/7 - 1955 ved mindestenen:

Formanden aflagde en kort beretning om arbejdet i det forløbne år. der er tilplantet ret store arealer ( 2. kultur ) i det mislykkede, men nu ophuggede stykke vest for stenen,

Hedeselskabets store traktorplov på larvefødder har gjort et fortrinligt arbejde, der er tilplantet med skovfyr, der er slået godt an.

Regnskabet oplæstes og det og beretningen godkendtes.

Formand og kasserer genvalgtes. Løn uforandret.

Som revisorer gevalgtes Jens Pedersen og H.Fischer.

Jagten udlejes til H.Fischer for 350 kr.

Det vedtoges at udbetale 100 kr. til hver interessent og overføre den øvrige kassebeholning til reservefond, -
Mødested næste år: Plantagen.

Overholt den 9. juli 1955.

Chr.Nielsen - Jens N. Pedersen - Marius Poulsen - H.P. Fischer. 

1956

Den 28/7 - 1956 afholdtes den årlige generalforsamling ved mindestenen:

Formanden mindedes den afdøde slagtermester Valdemar Jensen. Afdøde havde inden sin død overdraget sin andel til sin brodersøn Poul Aagaard Jensen, Silkeborg. Interessenterne tiltrådte overdragelsen.

Formanden aflagde beretning om plantning, kultivering og hugst.
Beretningen godkendtes.

Kasserer Marius Poulsen oplæste det reviderede regnskab, der balancerede med 17.775.01 kr. Regnskabet godkendtes.

Der udbetaltes 200 kr. pr. andel, i alt 2800 kr.

Lønnen til formand og kasserer fastsattes uforandret.
Jagten udlejes til teglværksejer Fischer for 350 kr.

Mødested fastsattes til samme sted næste år.

Det vedtoges at indhugge Mikael Baks navn på en natursten, i mangel af anden, på hjørnestenen ved højen.

Bestyrelsen genvalgtes - Mødet hævet.

Chr.Nielsen - Harald Jensen - Marius Poulsen - Aagaard Jensen - P. Dahl Fr.Piper - H.P. Fischer - Ludvig Rasmussen. 

1957

Den 27. juli - 1957 afholdtes den årlige generalforsamling ved Skovhuset, da vejret var truende med regn, var der fælles kaffebord i Voel.

Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen og mindes skovrider Piper, der er afgået ved døden i det forløbne år.

Derefter beretning om årets gang med hensyn til hugst og plantning. Kassereren oplæste regnskabet, der godkendtes.

Formandens og kassererens løn er uforandret, de genvalgtes begge.

Der vedtoges at udbetale 200 kr. til hver interessent i udbytte.

Jagten udlejes til Fischer for 350 kr.

Overholt Plantage 27. juli - 1957
Chr.Nielsen - Aagaard Jensen - Marius Poulsen - Jens Pedersen - Poul Aagaard Jensen - H.P. Fischer.

1958

Den 2. aug. 1958 afholdtes generalforsamling, den ordentlige og årlige. På grund af vejret afholdtes den i Voel Afholdshotel.

Formanden konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved meddelelse til alle interessenterne.

12 medlemmer var mødt. -

Formanden aflagde beretning, der godkendtes.

Kasserer Marius Poulsen oplæste regnskabet der balancerede med 18,996,69 kr., regnskabet godkendtes.
Der udbetales 200 kr. pr. andel, der tilsendes interessenterne.

Lønnen til formand og kasserer fastsættes uændret.

Formand og kasserer genvælges.

Jagten udlejes til teglværksejer Fischer for 350 kr.

Det vedtoges at bemyndige bestyrelsen til at optage et nyt kreditsforeningslån i Husmandskreditforeningen, og til at foretage de nødvendige underskrifter.

Landsretsagfører Dahl lovede at inddrage lånet uden vederlag.

Generalforsamlingens mødested næste år fastsattes til stenen i plantagen.

Mødet hævet - d. 4/8 - 1958.

Kr.Nielsen - H.P. Fischer - P. Dahl - Aagaard Jensen - Jens N. Pedersen - Poul Aagaard Ludvig Rasmussen - Harald Jensen - Marius Poulsen.

P. s.: I anledning af 50 års jubilæet samledes interessenterne med damer på Svostrup Kro, til lidt festligt samvær efter generalforsamlingen.

1959

Den 25. juli - 1959 afholdtes den ordinære generalforsamling på Voel Afholdshjem.

Der var kun mødt 6 interessenter.

På grund af brandfare fandt man det urigtigt at færdes med ild i skoven.

Formanden bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Formanden aflagde beretning om driften i sæson 1958-59, hugsten har været ca. 125 kbm. + lidt stænger.

De i 1958 ophuggede arealer er tilplantede og står fint trods den hårde tørke. Kassereren oplæste regnskabet, der udviste en balance på 2365 kr. 46 øre.

Der kan udbetales 300 kr. til hver interessent. * Vedtoges *.

Jagten udlejes til H.P. Fischer for 350 kr.

Formand og kasserer genvalgtes. - Løn uforandret.

I årets løb er optaget et lån i kreditforeningen i Aalborg, stort 22,000 kr., advokat Dahl har ordnet dettes vedrørende. Obligationerne er solgt til kurs 85 og summen indsat i Gjern sparekasse.

Voel 25. juli 1959.
Chr.Nielsen - H.P. Fischer - Jens N. Pedersen - Harald Jensen - Ludvig Rasmussen.

1960

Den 30. juli 1960 afholdtes den ordinære generalforsamling på Voel Afholdshotel.

Formanden aflagde beretning om årets hugst, pløjning og plantning.

Kasserer Marius Poulsen oplæste det reviderede regnskab, der balancerede med 23,975 kr. 59 øre, beretning og regnskab godkendtes.

Bestyrelsen foreslår at der udbetales kr.300 i årsudbytte til hver interessent. Vedtoges.

Jagten udlejes til H.P. Fischer for 350 kr.

Formand og kasserer genvalgtes. - Løn uforandret.
Forslag om at Albert Jensen, København skulle afholde næste års generalforsamling vedtoges.

Chr.Nielsen - Aagaard Jensen - Harajd Jensen - Ludvig Rasmussen - Holger Munch Paul Aagaard - Jens N. Pedersen - Marius Poulsen - H.P. Fischer.

1961

Den 14.sept. 1961 afholdtes ordinær generalforsamling på Skovbakken i Silkeborg.

Formanden konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet, og aflagde beretning om årets hugst,pløjning, plantning, anskaffelse af motorsav m. m., og betegnede året som økonomisk tilfredsstillende.

Kasserer Marius Poulsen oplæste det reviderede regnskab, der balancerede med 18,490,10 kr.,som kommentar oplyste kassereren at jagten og renteindtægt endnu ikke var betalt og derfor ikke medtaget i regnskabet.

Beretning og regnskab godkendtes.

Generalforsamlingen ansatte kassererens løn til 500 kr., formandens til 600 kr.

M.h.t. jagten vedtoges at udleje igen til Fischer, Gjern for 350 kr.

Formand og kasserer genvalgtes.
Revisorer Fischer og Jens Pedersen genvalgtes.

Generalforsamlingen næste år afholdes hos landsretssagfører P. Dahl, Silkeborg.

Overskuddet fastsattes til 300 kr for 1960 i udbytte.

Formanden takkede A. Jensen, København fordi han så venligt tilbød at holde generalforsamlingen på Skovbakken. Forsamlingen sluttede sig hertil.

Under eventuelt drøftedes en sommerfest.

Oplæst, godkendt og vedtaget af generalforsamlingen, d. 14/9 - 1961.

P. Dahl - Aagaard Jensen - H. Smitt - Holger Munch - Harald Jensen - Poul Aagaard Niels A.Jensen - Kr.Nielsen - Jens N. Pedersen - Ludvig Rasmussen - H.P. Fischer.

1962

Lørdag 24. november 1962 afholdtes den årlige generalforsamling hos lrs. Dahl, Silkeborg.

Formanden konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var mødt 10 interessenter.

Formanden udtalte mindeord om A.C. Jensen, København, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Formanden aflagde en kort beretning om årets hugst, salg og plantning.Beretningen godkendtes.

Derefter oplæstes regnskabet der balancerede med 20,926,02 kr., regnskabet godkendtes.

Udbyttet fastsattes til 300 kr. - jagtlejen fornyedes til samme beløb 350 kr. Alle valg var genvalg.

Formandens løn sammenlagdes med kassererens, således at formanden fremtidig oppebærer 1000 kr.

Næste generalforsamling efter bestyrelsens bestemmelse og på generalforsamlingens beslutning på Hotel eller Restaurant i nærheden.

M.h.t. fru Jensens andel forelå skrivelse fra bankdirektør Eriksen, Viborg, at andelen er overdraget til kommunelærer Anders Eriksen, Hollændervej 22 København F., bestemmende således at fru Jensen forbeholder sig indtægten.

Det vedtoges at anse fru Jensen som interessent indtil det dokumenteredes, at aktien var testamenteret ved gave til hr. Eriksen, ifølge § 9 og 10 i vedtægterne og ændringen vedtaget på generalforsamlingen 22. august 1945.

Under eventuelt, drøftedes spørgsmålet om ændring af vedtægterne således at arveretten indskrænkedes til livsarvinger alene. Spørgsmålet skal forelægges næste generalforsamling, i form af vedtægtsændring, der skal indeholdes i dagsordenen i sin helhed.

D. 23/11 - 62
P. Dahl - Anker Hansen - Ludvig Rasmussen - Harald Jensen - Jens N. Pedersen Aagaard Jensen - Chr. Nielsen - H.P. Fischer - Marius Poulsen.
  

1963

Den ordinære generalforsamling for driftsåret 1962 - 63 afholdtes lørdag den 14. december 1963 på Gjern Hotel. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet og følgelig beslutningsdygtig.

Formanden aflagde beretning, der er ophugget et ret stort areal, som følge af stort angreb af rodsvamp.
Der er solgt et større parti juletræer og et ophugget stykke er tilplantet.

Derefter oplæstes regnskabet, der balancerede med 34,005,85 kr.

Beretning og regnskab godkendtes.

Udbyttet fastsattes til 400 kr.

Til formand og kasserer genvalgtes formanden. Også revisorene genvalgtes.

Udlejning af jagten fornyedes til 350 kr.

Regnskabsåret ændres til: Fra 1/10 - 30/9, regnskabet pr. 1963/64 går følgelig fra 24/11 - 63 til 30/9 - 64.

Det vedtoges at ændre vedtægternes § 10, 1. linie således: "Ved en interessents død overtager hans enke eller livsarvinger vedkommendes rettigheder og forpligtelser". Vedtagelsen skete med alle stemmer af de 11 fremmødte. Vedtagelsen optages i næste års indkaldelse til generalforsamling.

Det vedtoges at formanden sammen med revisorerne valgte næste års mødested.

M.Poulsen meddelte at han havde overdraget sin andel til sin søn Aage Poulsen, Voel, således at han selv oppebærer udbyttet til sin død. - Godkendtes.

Det vedtoges at regnskabet med indtægtsbilag som udgiftsbilag skal være revisorerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og at landsretsagfører Dahl vederlagsfrit skal mangfoldiggøre regnskabet i 15 eksemplarer.

Under eventuelt drøftedes salg af juletræer, det vedtoges i størst mulig omfang at udnytte gunstige konjukturer på juletræssalget.

Formanden fremlagde fuldmagt fra fru Bak. - P. Aagaard Jensen / fuldm. for sin far.
På de 11 mødtes vegne d. 14/12 - 63

For fru Bak og egne vegne Chr.Nielsen - P. Dahl - Poul Aagaard Jensen - Aagaard Jensen Harald Jensen - Holger Munch - Ludvig Rasmussen - Marius Poulsen Jens N. Pedersen - H.P. Fischer.

1964

12. dec. 1964 afholdtes generalforsamling i h.t. indkaldelse i overensstemmelse med lovene.

Formanden konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Formanden aflagde beretning og oplyste at:
Man havde repareret ejendommen for ca. 3000 kr.
Havde hugget lidt stærkt a.h.t. nødvendigheden af at undgå udbredelse af rodsvamp.

Derefter aflagdes Regnskabet, der balancerede med 36,310,98 kr.
Til posten udslæbning oplystes, at det var 6,50 kr. pr kubikmeter. Der lå endnu en del master der var disponeret over, men som ikke var ført eller gjort op, da målelisterne endnu ikke forelå.

Den kontante kassebeholdning var indsat i banken. Regnskabet godkendtes med akklamation.

Jagten udlejes for næste år til teglværksejer Fisker, Gjern for 350 kr.

Man enedes om at forhøje beløbet til formand og kasserer til i alt 2000 kr. for det kommende år.

Mødested næste år bestemmes af bestyrelsen.

Udbyttet fastsattes til 600 kr. pr. andel. Regnskabet er afsluttet pr. 30/11 1964

Valg af formand og kasserer: Genvalg. - Også revisorerne Fisker og Jens Pedersen blev genvalgt.

Landsretssagfører Dahl lovede at trykke regnskabet gratis, når det udleveres 14 dage inden generalforsamlingen. -

Formanden fremlagde fuldmagt for Mette Bak. - Mød. hæv. 12/12 - 64.

P. Dahl - H.P. Fischer - Ludvig Rasmussen - Holger Munch - Lens N. Pedersen - Paul Aagaard Aagaard Jensen - Elvira Jensen - Kr.Nielsen - Harald Jensen.

1965

Den 4. dec. 1965 afholdtes generalforsamling i h.t. indkaldelse i overensstemmelse med loven.

Formanden konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Formanden mindedes Marius Poulsen for hans dygtige og trofaste arbejde gennem mange år. Forsamlingen rejste sig som symbol, om et æret være hans minde.

Formanden aflagde beretning og oplyste at man havde hugget lidt stærkt, da der var en del rodfordærver.

Buchreitz savede selv træet ned, til 100 kr. pr. kubikmeter.

Derefter aflagdes regnskabet der balancerede med 104,376,35 kr. vedrørende aktiverne, og med 58,369.08 kr. for så vidt vedrører driften.

Direktør Fisker foreslog at revisor Agner Sørensen, Gjern ansattes som regnskabsfører for 300 kr. årligt. - Forslaget godkendtes.

Der foresloges at forhøje porto fra 25 til 100 kr., og at yde formanden et ekstra tilskud på 500 kr., som anerkendelse for det fine resultat og hans andel deri. Forslaget vedtoges.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Der foresloges et udbytte på 1000 kr. pr medlem - Godkendt.

Valg af formand og revisorer: Alle blev genvalgt.

Det vedtoges at udleje jagten til Fisker igen i år for 350 kr.

Landsretssagfører Dahl lovede at trykke regnskabet gratis, når det 14 dage inden generalforsamlingen overleveredes ham.

4/12 - 65.

Chr.Nielsen - H.P. Fischer - P. Dahl - Aage Poulsen - Aagaard Jensen - Holger Munch Harald Jensen - Ludvig Rasmussen - Jens N. Pedersen - Paul Aagaard.

1966

Den 29. nov. 1966 afholdtes generalforsamling i h.t. indkaldelse i overensstemmelse med loven.

Teglværksejer Fisker åbnede mødet med at mindes formanden Chr. Nielsen som en foregangs mand i plantningssagen og en god mand for Overholt plantage, der stod hans hjerte nær. Forsamlingen rejste sig i et Æret være hans minde.

Teglværksejer Fisker valgtes som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Chr.Nielsens søn Anker V. Nielsen, der havde overtaget det praktiske arbejde efter sin faders død, aflagde beretning om hugsten og salget.

Vedligeholdelse af skoven krævede at der blev gjort mere ved nyplantning og udhugning.

Beretningen godkendtes.

Regnskabet der var omdelt blev oplæst, det viste et overskud af driften på 14,109,48 kr.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Der foresloges et udbytte på 700 kr. - Vedtoges enstemmigt.

Det vedtoges at få et skovkort med en dispositionsplan til ca. 1000 kr.

Valg af formand: Teglværksejer Fisker til 1000 kr. årlig. " kasserer : Jens Pedersen, til 1300 kr. årlig, inklusive for førelse af regnskabet , der tidligere kostede 300 kr. - I alt 2300 kr.

Udlejning af Jagten: Det vedtoges Fisker, for 350 kr., igen i år lejede jagten.

Valg af revisorer: Holger Munch og Aage Poulsen.

Mødested for generalforsamlingen næste år, vedtoges Skovbakken i Silkeborg.

Eventuelt: Det vedtoges at lade Haurum sælge juletræer indtil 2 meter for 2 kr. , øvrige størrelser efter aftale.

Med hensyn til fru Jensens andel er denne ifølge testamente overgået til lærer Eriksen.

Interessentskabet kunne ikke anerkende overdragelse til en udenbysboende og ville gøre sin overtagelsesret i h.t. vedtægternes tilføjelse gældende.

Landsretssagfører Dahl bemyndiges til at forhandle om overtagelsen og skaffe den afhændet til en mand som interessentskabet kunne godkende. - Anker Vest Nielsen er interesseret.

Udbyttet betaltes kontant, underskriften gælder som kvittering.

Den 29/11 - 66. P. Dahl - H.P. Fischer - Astrid Vest Nielsen - Poul Aagaard - Aagaard Jensen - Aage Poulsen Harald Jensen - Jens N. Pedersen - Ludvig Rasmussen - Holger Munch - for fru E.Jensen P. Dahl.

1967

Den 27. okt. 1967 afholdtes generalfor. i h.t. indkaldelse i overensstemmelse med vedtægterne .

Formanden konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Formanden mindedes teglværksejer Fisker og Mikael Baks enke, der var døde siden sidste generalforsamling.

Jens N. Pedersen aflagde som næstformand beretning over salget, det der var skovet var igen tilplantet. Der står en del arealer der skal hugges grene af. Den storm der er gået over landet, har væltet mellem 100 og 120 atore træer og salget vil blive vanskeligt på grund af det store udbud af vindfældet træ.

Skovrider Grosen oplyste at priserne er faldende og afsætningsmulighederne er meget mørke.
Beretningen godkendtes.

Vedrørende regnskabet aflagde næstformanden regnskab, der omdeltes. Næstformanden meddelte at jagten var udlejet til tømrermester Johannes Jensen, Gjern for 2500 kr., der var ført til indtægt i regnskabet. -

Huslejen er forhøjet til 100 kr. Regnskabet er revideret og beholdningen er til stede, regnskabet balancerede med 138,432,82 kr. Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Det foresloges at udbetale 700 kr. i udbytte for 1967. - Forslaget vedtoges enstemmigt.

Til formand og kasserer bevilgedes 2500 kr.,det kommende år. Til formand og kasserer valgtes Jens N. Pedersen, Gjern, idet man var indforstået med at formanden aflastes i fornødent omfang af Anker Vest.

Godkendelse af nye medlemmer:

Mette Bak der har fået andelen efter sine forældre udlagt på skiftet, godkendtes.

Fisker der af sin faders likvidationsbo har fået tilladelse til at overtage andelen for 3000 kr. Godkendtes ligeledes.

Lærer Anders Eriksen godkendtes ligeledes, uanset man ikke kunne godkende den d.16/6 - 67 fremsendte begrundelse, men efter omstændighederne ville medlemmerne ikke vedblive at nægte godkendelse. Det vedtoges at få vedtægterne ændret og a jour ført m.h.t. fremtidige overdragelser og interessentskabets ret til at indtræde ved overdragelse til andre end livsarvinger. det vedtoges at overlade det til sagfører Dahl at udarbejde udkast.

Under eventuelt diskuteredes prisen på juletræer, det overlodes formanden at træffe beslutning herom.
Det overlodes formanden at forhandle om jagtlejens længde, indtil 5 år, eventuelt mod aftagelse af tømmer,

P. Dahl - Jens N. Pedersen - Aagaard Jensen - Paul Aagaard - Holger Munch Ludvig Rasmussen - Harald Jensen - Aage Poulsen - Astrid Vest Nielsen

1968

Generalforsamling afholdt på "Skovbakken" i Silkeborg fredag den 25/10 - 1968.

Formandens beretning:
Sidste års stormfald har givet ca. 25% lavere priser, og da mange stammer var angrebet af råd, er prisen yderligere reduceret, og har kun givet 65 kr. pr. kubikm., rafter er solgt for 15 kr. pr. kbm. uden arbejdsomkostninger for selskabet.

Skoven har i det sidste år givet et lille overskud.

Det blev pointeret af formanden, at der er foretaget en del ekstra vedligeholdelsesarbejde. Man var enig om at salg af træ kan fortsætte som hidtil.

I forbindelse med regnskabet bestemte generalforsamlingen at udbetale et udbytte på 500 kr. pr. aktie.

Løn til formanden fastsattes til 2500 kr. for næste år. Beretning og regnskab godkendtes enstemmigt.

På valg var formanden: Jens Pedersen genvalgtes.

Kort over plantagen blev udleveret til de tilstedeværende aktionærer. Mødested næste år blev bestemt til Svostrup Kro.

Jens N. Pedersen - Harald Jensen - Ludvig Rasmussen - Paul Aagaard - Mette Bak Aagaard Jensen - Poul Fischer - Astrid Vest Nielsen - Aage Poulsen - Holger Munch.

1969

Generalforsamling den 23/10 - 1969. Formanden valgt til dirigent, konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Formanden udtalte mindeord om afdøde slagtermester Aagaard Jensen, forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig.

Beretning:

Salg af juletræer og grangrønt fortsat som vanligt.

Der er skovet 300 kbm. tømmer som er solgt til ikke ret gode priser, bl.a. fordi en del af tømmeret har været sygdomsbefængt. Prisen har været ca. 75 kr. pr. kbm., men et restlager på 70 kbm. er i de sidste dage solgt for 90 kr pr. kbm.

En nyindkøbt motorsav har svaret til forventningerne og værdsættes højt af skovens arbejdsfolk, der arbejder for en meget beskeden løn, ca. 5 kr. i timen, formanden har dog lovet en forhøjelse på 1 kr. i timen.

I det kommende år kan man forvente et salg af juletræer og grønt som sædvanligt forudsat det kan blive produceret. Udbuddet er dog stort.

Det tilføjes at efterplantning ikke er foretaget, og at meget af det der trænger til udtynding vil være vanskelig at afsætte.

Regnskabet godkendt.

Udbyttet fastsattes til 500 kr.

Skovrider Grosen udtalte i tilslutning til formandens beretning at de opnåede priser er gode, og at der er produceret meget billigt. Der er ikke hugget mere end tilvæksten kan bære, og en del dårligt træ bør nok hugges yderligere, og kan muligvis afsættes til spånplader.

Henstiller at der forsøges at konvertere kreditforeningslånet. Omkostningerne kan gøres billigere ved at spare på planterne, fordi det der om 15 - 20 år skal hugges som stænger giver underskud. Af hensyn til rodfordærveren kan man overveje at indblande modstandsdygtige arter.

Næste års mødested: Svostrup Kro.

Valg af formand, kasserer og revisorer var: Genvalg.

Eventuelt:
P. Fischer, Der bør overvejes restriktioner mod automobilkørsel i skoven, der bør nok gives lov til at køre til pladsen, men ikke op til højen.

Har interessenterne lov til at tage et juletræ til eget brug ? Dette vedtoges under forudsætning af at der tages en rødgran.

Udlejning af jagten: Har en interessent en fortrinsret? Dette besvaredes bekræftende forudsat at han byder samme leje som en udenforstående, Fischer byder 3000 kr. årligt for en 3-årig periode, intet bedre tilbud forelå fra anden side. Det vedtoges at modtage P. Fischers tilbud.

Generalforsamlingen sluttet.

Anker Hansen - Astrid Vest Nielsen - Mette Bak - Paul Aagaard - Poul Fischer Ludvig Rasmussen - Holger Munch - Aage Poulsen - Harald Jensen - Jens N. Pedersen.

1970

Generalforsamling den 22/10 - 1970.

Formanden valgt til dirigent - Generalforsamlingen lovlig indvarslet.

Formandens beretning:
Der er i år skovet ca. 130 + 300 kbm., som er solgt til rimelige priser. Hedeselskabet har i år administreret en stor del af skovarbejdet, således at det har sørget for arbejdets udførelse og udbetalt arbejdsløn samt solgt produktionen og afregnet nettooverskuddet som det fremgår af regnskabet. -

Formanden udtaler at det må overvejes at lade Hedeselskabet overtage praktisk taget hele arbejdsadministrationen.

Regnskabet er ændret som en trykt oversigt. Der udspandt sig nogen diskussion om regnskabsopstillingens form. Regnskabet godkendtes.

Om Hedeselskabets overtagelse af arbejdsadministrationen udspandt sig nogen diskussion. Skovrider Grosen gav en redegørelse for anvendelsen af det af Hedeselskabet skovede træ, ca. 700 kbm., det meste var spånplade- og kassetræ, ca. 87 kbm. tømmer.

Vedrørende N.Haurum og boligen,er denne ikke en tjenestebolig, og da der ikke er kontrakt, kan han kun sættes ud med 3 års varsel, Han kan formentlig beskæftiges til tarifmæssig akkord under en ordning med Hedeselskabet. Der gøres rede for på hvilke betingelser Hedeselskabet kan påtage sig administrationen.

Det fremhæves at plantagen selv kan bestemme hvor meget af arbejdet selskabet skal overtage og at overenskomsten kan bringes til ophør når som helst.

Omkostninger ca. 750 kr. pr. 100 kbm. hugst, for arbejdsadministrationen og 400 kr. for den finansielle administration af hele plantagen. Det vedtoges at lade Hedeselskabet overtage både den arbejdsmæssige og den finansielle administration af plantagen for det kommende år.

Man ønsker at der arrangeres et sommermøde i plantagen i den kommende sommer.

Valg: Formanden genvælges for et vederlag på 1000 kr.

Da Hedeselskabet overtager administrationen er kassererposten nedlagt.

Poul Fischer har jagtretten fra 1/8 - 1971, for en leje af 3000 kr. pr. år, gældende til 31/7 - 1974. På grund af tidligere kontrakt er den i fjor trufne aftale ikke bragt til udførelse.

Udbyttet fastsættes til 700 kr. for det forløbne år.

Anker Hansen - Jens N. Pedersen - Harald Jensen - Holger Munch - P.Aagaard Ludvig Rasmussen - Poul Fischer - Mette Bak - Astrid Vest Nielsen - A. Eriksen.

1971

Generalforsamling d. 21/10 - 1971.

Formanden bød velkommen - Som dirigent valgtes formanden -

Formanden aflagde beretning.

Skovrider Grosen aflagde regnskabet, der oplæstes. Der var regnet med en mindre udhugst, men der er hugget 1274 kbm., mest skadet træ, derfor den meget store udhugst, det egentlige gavntræ udgjorde en ringe del. Hedeselskabets administrationsudgifter er afhængige af aktiviteten, dermed af arbejdsløn og salg. -

Forsikringerne er ændrede og forhøjede så de er tidssvarende. Skovningsudgifterne er større fordi der er forholdsvis lidt stort træ. Diverse udgifter vedrørende reparation af skovsav og brandslukker skyldtes moms til statskassen fra i fjor.

Nedgang i beholdning af skoveffekter i fjor, er fortsat i år.

Jagtlejen er ikke ført da den ikke er indgået. Værdien af obligationer er opført med købsbeløbet, ikke kursværdien. Forespørgsler besvaret. - Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Der vedtoges at udbetale 800 kr. i overskud dette år. " " at købe for 10,000 kr obligationer og hæve pengene i sparekassen. " " at betale 1000 kr. i løn til formanden. " " at godkende fru Gerda Bisgaard som livsarving efter slagtermester Aagaard Jensen, Silkeborg og dermed som interessent.

Det godkendtes allerede nu , at fru Birta Stofregen kan efterfølge sin søster, fru Bisgaard, som interessent, hvis hun overlever hende.

Det vedtoges at afholde generalforsamling næste år på Svostrup Kro.

Under eventuelt foresloges det at gentage en skovgennemgang med interessenterne til sommer, det vedtoges.

Formanden oplyste at Johannes Jensen var opsagt som lejer af jagten, men ikke ville fragå den, og at der muligvis bliver proces om sagen. Generalforsamlingen tog oplysningen til efterretning.


Oplæst og vedstået enstemmigt.

D. 21/10 - 71. Jens N. Pedersen - Holger Munch - Harald Jensen - Ludvig Rasmussen - Poul Fischer Anders Eriksen - Astrid Vest Nielsen - Mette Bak.

1972

Generalforsamling d. 27/10 - 1972.

Formanden bød velkommen. - Som dirigent valgtes formanden.

Formanden konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet og aflagde beretning:

Under beretningen redegjorde formanden for udfaldet af den sag, vedrørende jagten med Johannes Jensen, hvorefter dommeren konstaterede, at Jensen var lovlig opsagt og at hver af parterne skulle bære sine omkostninger.

Skovfoged Rasmussen aflagde beretning over fældning og plantning - Afsætningen havde været god - Næste år skal der skoves en del tømmer ved landevejen, hvorfor nettoprovenuet vil stige noget.

Regnskabet blev aflagt af skovrider Lundberg, der har afløst skovrider Grosen.

Generalforsamlingen tog meddelelsen om dommen til efterretning og afviste et fradrag i formandens løn som helt uberettiget.

Vedrørende pengeinstitutterne vedtoges det at overlade til formanden, hvor det lønnede sig bedst at anbringe midlerne og på hvilken måde. Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Det vedtoges enstemmigt at udbetale 14,000 kr. i overskud, med 1000 kr. pr medlem.

Valg af formand: Genvalg af Jens N. Pedersen.

Det vedtoges at afholde næste års generalforsamling på Svostrup Kro på en fredag i oktober måned efter d. 20.

Under eventuelt vedtoges det at overlade til formanden at forhandle om indlæggelse af oliefyr med leverandøren og lejeren, evt. med bistand af Holger Munch.

Der foresloges at gentage en skovgennemgang, som i år. Forslaget vedtoges.

Generalforsamlingen hævet.

P. Dahl - H.Munch - Jens N. Pedersen - Poul Aagaard - Astrid Vest Nielsen - Aage Poulsen Anker Vest Nielsen - Harald Jensen - Ludvig Rasmussen.

1973

18/10 - 1973 kl. 19 afholdtes generalforsamling.

Som dirigent valgtes slagtermester Aagaard. Det konstateredes at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Formanden aflagde beretning og berørte spørgsmålet om sommergennemgangen skulle opretholdes.

Formanden støttede sig til beretning af skovfoged Rasmussen. Skovfogeden aflagde derefter beretning og oplyste om hugst og nyplantning.

Skovrider Lundberg aflagde derefter regnskab, der balancerede med 5,498,09 kr. som indtægt. Der blev nærmere redegjort for stigning i ejendommens værdi til 270,000 kr., Regnskabet godkendtes.

Det vedtoges at udbetale 500 kr. til hver af interessenterne.

Valg af formand var enstemmigt genvalg,

Formandens løn fastsattes til 1000 kr., efter formandens eget ønske, + porto, efter generalforsamlingens ønske, alle nødvendige udgifter.

Næste års mødested fastsattes til Svostrup Kro.

Under eventuelt oplyste formanden at oliefyr var installeret og huslejen forhøjet fra 100 til 350 kr. pr. måned for huset.

Skovrideren aflagde beretning om gødning og anbefalede det i egnede bevoksninger. Generalforsamlingen bemyndigede formanden til at aftale det fornødne med Skovrideren. Det vedtoges at blive ved med skovgennemgangen næste år i juni måned.

Generalforsamlingen hævet.

P. Dahl - Gerda Bisgaard - Paul Aagaard - Astrid Vest Nielsen - Mette Bak Ludvig Rasmussen - Holger Munch - Poul Fischer - H. Smitt - Jens N. Pedersen.

1974

Den 7. nov. 1974 afholdtes generalforsamling. Som dirigent valgtes formanden. Det konstateredes at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Formanden aflagde beretning:
Han omtalte brønden ved huset, der var repareret.
Kommunen vil ekspropriere et stykke af skoven til vej, erstatning, ventes at andrage ca.6000 kr. Vedrørende sommergennemgangen blev det vedtaget at fortsætte et år mere.

Formanden takkede skovfoged Rasmussen for dennes indsats for Overholt, i anledning af at han mødte for sidste gang som skovfoged.

Skovfoged Rasmussen gennemgik regnskabet og knyttede kommentarer hertil. Indtægterne androg 85,305,21 kr., udgifterne 50.111.21 kr., status viste aktiver til et beløb af 351,860,06 kr.,gæld til kreditforeningen 18,581 kr., driftsoverskud 35,727,67 kr., fomue 297,551,33 kr., balance 351,860,06 kr.

Salget har været gunstigt, alt har kunnet sælges. Juletræssalg er der ingen gode udsigter for, på grund af træernes spredte placering. Der er strøet 600 kg. gødning pr. ha., hvilket skulle give en mertilvækst på 20 - 25%. - Arealerne er nu tilplantet

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Det vedtoges at udbetale 1500 kr. i udbytte.

Valg af formand: Genvalg.

Formanden ansatte sit honorar til 1000 kr., under alm. beundring.

Valg af revisorer: Anker Vest og Holger Munch genvalgtes.

Jagten udlejes til Poul Fischer for 3000 kr. + 1 rådyr pr. år.

Næste års mødested: Svostrup Kro.

Eventuelt: Landsretssagfører Dahl og fru Vest takkede for de dem ydede gaver.

Generalforsamlingen hævet.

P. Dahl - Harald Jensen - Mette Bak - Astrid Vest Nielsen - H. Smitt - Kristiane Poulsen Gerda Bisgaard - Holger Munch - Anker Hansen - Ludvig Rasmussen - Jens N. Pedersen.

1975

Den 6. nov. 1975 afholdtes ordinær generalforsamling. Som dirigent valgtes formanden. Det konstateredes at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Formanden aflagde beretning:
Hvorunder han omtalte forsøg på at udvide arealet ved køb af jord fra naboen, forsøget har lange udsigter. -

Der er sat nye vinduer i Huset. - Der er givet erstatning for afståelse af jord til vej.

Skønt sommergennemgangen ikke havde overbevisende tilslutning, var der stemning for at fortsætte endnu et år.

Skovfoged Lüneborg oplyste at der var angreb af svamp i 11a arealet, der var plantet ca. 1940, det har medført at en del af træet må sælges som kassetræ.

Hugsten har været: Master 43 kbm., tømmer 163 kbm. og cellulosetræ 91 kbm., afd.6a er skovet rent, der er skovet vindfældere i kanten af 6a og i afd. 8b og c, den største hugst er taget i 11a.

Udgifterne ved rensning m.v. har kostet 9000 kr.

Der opstod en del diskussion om trametes og muligheden for at forebygge dens udbredelse, spørgsmålet overlodes til formanden.

Skovrider Lundberg gennemgik regnskabet der var omdelt.

Indtægterne androg 89,804,73 kr., udgifterne 65,508,94 kr., aktiverne udviste 361,835,67 kr., passiver viste gæld til Husmandskreditforeningen 18,231,05 kr., årets driftsoverskud 24,300,77 kr.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Der vedtoges at udbetale 1500 kr. i udbytte.

Formanden genvalgtes, desuden som revisorer: Holger Munch og Anker Vest, der genvalgtes tillige som bestyrelsesmedlemmer.

Det vedtoges at mødes igen på Svostrup Kro til ordinær generalforsamling næste år,

Jagtaftalen med Poul Fischer udløber 31/7 - 1979 (3000 kr. + 1 rådyr).

Formanden gav ligesom i fjor, afkald på at få mere end 1000 kr. årlig i løn.

Fru Kristiane Poulsen, Voel fik forhåndstilsagn af generalforsamlingen om, at hendes datter Vera Nielsen måtte indtræde som interessent, når hun engang trak sig tilbage.

Generalforsamling hævet.

Poul Dahl - Poul Fischer - Jens N. Pedersen - Harald Jensen - Holger Munch - Ludvig Rasmussen Kristiane Poulsen - Gerda Bisgaard - Astrid Vest Nielsen - Anker Vest Nielsen.

1976

Den 15. oktober 1976 afholdtes generalforsamling på Svostrup Kro.

Til dirigent valgtes Holger Munch. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Formanden aflagde beretning:
Han omtalte den langvarige tørke, som plantagen havde klaret bedre end frygtet. Han kom ind på den fremtidige afdrift, som ville berøre mindepladsen, men som agtedes beskyttet ved nyplantning af løvtræ og lærk. - for første gang havde skattevæsenet blandet sig i overskudsberegningen, som skovrider Lundberg nærmere ville gøre rede for.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Det vedtoges at bibeholde medlemmernes årlige besigtigelse af plantagen, men således at tidspunktet, så vidt muligt, blev en søndag i juni.

Der var enighed om at udbedre ejendommens vandforsyning. Skovfoged Lüneborg redegjorde for skovdriften, herunder hugsten, som havde omfattet 426 enh. plus nogle juletræer og en del pyntegrønt.

Der var tilplantet et stykke med en blanding af rødgran og grandis for med tiden at blive fri for rodfordærver. der var gået nogle træer ud i de yngre beplantninger, navnlig med grandis ved Hammelvej.

Han omtalte specielt skovbranden, som var blevet opdaget så hurtigt, at skaden fik et beskedent omfang, da brandårsagen ikke var blevet opklaret, var der ingen mulighed for erstatning fra staten,

Prisudviklingen for træ havde været gunstig, således at prisstigningen for en gangs skyld havde været større end stigningen i arbejdslønnen.

Skovrider Lundberg gennemgik det omdelte regnskab, som på driften udviste en indtægt på 75,393,14 kr. og en udgift på 50,736,69 kr., således at årets overskud altså havde udgjort 24,656,45 kr.

Ifølge status udgjorde aktiverne 363,479,23 kr., når herfra trækkes kreditforeningsgælden på 17,866,91 kr. og årets overskud på 24,656,45 kr. udgør interessentskabets formue 320,955,87 kr.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Lundberg oplyste, at skattevæsenet fremtidig ville kræve hele nettooverskuddet beskattet hos interessenterne, uanset om der blev betalt udbytte eller ej.

Interessenterne skulle formentlig opgive deres andel af formuen som skattepligtig formue. Det vedtoges fremtidig i regnskabet at specificere udbytte og formue for hver andel.

Der var enighed om at udbetale 1500 kr. i udbytte pr. andel.

Formanden genvalgtes, hans løn for næste år fastsattes til 1000 kr. + 500 kr. som godtgørelse af porto og telefonudgifter.

Næste generalforsamling afholdes på Svostrup Kro. - Revisorerne genvalgtes.

H. Smitt - Gerda Bisgaard - Jens N. Pedersen - Harald Jensen - Anker Hansen - Holger Munch Poul Fischer - Ludvig Rasmussen - Kristiane Poulsen - Mette Bak - Astrid Vest Nielsen - Paul Aagaard.

1977

Generalforsamling på Svostrup Kro d. 18/10 - 1977. Til dirigent valgtes formanden Jens Pedersen.

Formanden kom i sin beretning ind på de nye skattereglers indflydelse på interessentsk. forhold.

Skovfoged Lüneborg Nielsen meddelte, at vejrliget havde for skoven været noget bedre end de forrige år, men de forrige års tørre somre havde indflydelse på dette års økonomi. Året har været et stort planteår (13,000 planter), 6,000 er plantet som erstatning for udgåede planter.

Træprisernes fald vil først vise sig i kommende regnskabsår. Priserne på cellulosetræ er sænket med 24 kr. pr. rm., og samtidig er arbejdslønnen steget. Tømmer har holdt prisen, kassetræ og spånpladetræ er faldet.

Skovrider Lundberg fremlagde det af Anker Vest Nielsen og Holger Munch reviderede regnskab:
Indtægter har været 92,435,10 kr., udgifter 75,790,60 kr., årets driftsoverskud 16,644,50 kr., aktiver 627,916,92 kr., formue 593,744,82 kr., regnskabet er udarbejdet på grundlag af det af Hedeselskabet udfærdigede og reviderede regnskab, samt på grundlag af formandens kassebog,

Herefter gik man over til at drøfte interessenternes udbytte.
Driftsoverskud pr. andel 1,370,07 kr.(1,188,89 kr.), fomue pr.andel 42,410.34 kr..

Formanden og revisorerne genvalgtes.

Man vedtog at holde næste års generalforsamling på Svostrup Kro.

Eventuelt: Man diskuterede hvor mange der kunne være med til generalforsamlingen og spisningen. Man enedes om at interessenterne betaler for de inviterede gæster / ægtefæller.

Man enedes også om at holde generalforsamlingen før middagen, her deltager kun interessenterne.

Man vedtog yderligere at Skovrideren og skovfogeden inviteres med ægtefæller.

Herefter drøftedes muligheden for anbringelse af indestående på bankbog. Der blev foreslået køb af obligationer eller pantebreve. Man enedes om, at formanden sammen med landsretssagfører Dahl skal udfinde den bedste måde at forrente 40,000 - 50.000 kr. på.

Anker Vest omtalte en hændelse hvor en bilist havde læsset birkebrænde i sin bil. Trods politianmeldelse nægtede manden, grundet mangel på beviser, sagen forfølges.

Man opfordrede endvidere til afholdelse af skovvandring i juni.

A. Eriksen - Ludvig Rasmussen - Anker Hansen - Harald Jensen - Mette Bak - Jens N.Peders Astrid Vest Nielsen - Kristiane Poulsen - P. Fischer - Holger Munch - Paul Aagaard Gerda Bisgaard.

Interessenter i Overholdt Plantage 1978:
Landsretssagfører Dahl, Silkeborg - Kristiane Poulsen, Voel - Poul Aagaard, Silkeborg Ludvig Rasmussen, Voel
Holger Munch,Gjern - Harald Jensen, Laasby Jens N. Pedersen, Gjern - Astrid Vest Nielsen, Gjern - Mette Bak, Testrup Anders Eriksen, Kgs. Lyngby - Poul Fischer, Søvind - Landsretssagf. H. Smitt, Hornslet Anker Hansen, København - Gerda Bisgaard, Viborg

1978

Generalforsamling på Svostrup Kro søndag den 16. oktober 1978. Til dirigent valgtes

Formanden Jens Pedersen, som aflagde beretning. Han omtalte de dårlige afsætningsmuligheder for spånpladetræ og Sverigestræ til acceptable priser.

Formanden beklagede at for mange træer i plantagen gik ud. Han omtalte den matrikulære berigtigelse i forbindelse med regulering af offentlige veje.

Skovfoged Lüneborg gjorde rede for skovning i det forløbne år og oplyste, at der var blevet skovet i alt 527 kbm., der var blevet foretaget nogle mindre afdrifter og en del udtyndinger, flere kulturer står for efterbedringer og måske omplantning. Han omtalte specielt beplantningerne langs Amerikavej.

Om træpriserne oplyste han, at tømmer var faldet 5 - 10 kr. pr. kbm., værre var det med sverrigstræ, som var faldet fra 108 til 75 kr. pr. rm., sitka og rødgran og andre effekter var faldet endnu mere. 9. april stykket er trametesangrebet, men dog stadig i god vækst, men kan på grund af tørkeskader næppe rettes helt op.

Han foreslog at man i den blandede ædelgran og rødgrankultur fra 1977 efterplantede med rødgran og siden fjernede de oprindelige rødgraner. Han mente at nogle skovfyr og ædelgraner ved mindestenen kunne blive stående, og at omgivelserne ved pladsen efterhånden ville blive smukkere igen.

Det omdelte regnskab for tiden 1/9 - 77 til 31/8 - 78 og status pr. 1/9 - 78 blev gennemgået af skovrider Lundberg. Driftsoverskuddet udgjorde pr andel 2,333,35 kr., skattemæssigt dog kun 2,132,29 kr., formuen udgjorde pr.andel 42,470,98 kr..

Formandens beretning, regnskab og status godkendtes enstemmigt.

Det vedtoges at udbetale 1500 kr. i udbytte pr. anpart.

Formanden Jens N. Pedersen og revisorerne Anker Vest Nielsen og Holger Munch genvalgtes enstemmigt. -

Næste års generalforsamling afholdes på Svostrup Kro.

Følgende interessenter var ikke mødt: Poul Dahl, Harald Jensen, Anker Hansen, Anders Eriksen, Gerda Bisgaard og Kristiane Poulsen.

Generalforsamlingen hævet
Jens N. Pedersen - Astrid Vest Nielsen - Ludvig Rasmussen - Mette Bak - Poul Fischer Holger Munch - H. Smitt - Paul Aagaard.

1979

Den 11. okt. 1979 afholdtes generalforsamling på Svostrup Kro.

Formanden valgtes til dirigent og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Han udtalte mindeord om Poul Aagaard, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Formanden aflagde beretning, hvori han omtalte køb af for 2000 kr. nye partialobligationer i Engesvang spånpladefabrik. Endvidere omtaltes det årlige sommermøde i plantagen, hvor det blev aftalt at jagtlejen forhøjes til 5000 kr. pr. år.

Skovfoged Lüneborg gjorde rede for hugst og plantning i det forløbne år, og nævnte specielt renholdningsproblemerne i de nyanlagte nordmannsgrankulturer langs vejen til mindestenen.

Formanden foreslog at spørgsmålet blev taget op på næste års sommertur.

Lundberg oplæste regnskabet, som godkendtes, det udviste indtægter på 54,748 kr. og udgifter på 46,111 kr. og dermed et driftsoverskud på 8,637 kr., status balancerede med 633,148 kr., hvoraf egenkapitalen udgør 607,610 kr.

Efter forslag fra formanden blev det vedtaget at udbetale 1300 kr. pr. interessent i udbytte.

Det blev godkendt at Poul Aagaards andel i plantagen overtages af fru Birtha Stoffregen.

Det blev godkendt at Anker Vest Nielsen overtager Mette Baks andel.

Formanden og revisorerne genvalgtes.

Næste års generalforsamling igen på Svostrup Kro.

Under eventuelt blev sommerturen fastlagt som en aftentur.

Endvidere drøftedes huslejen, det vedtoges at holde den uændret endnu et år.

Jørgen Lundberg, protokolfører. Jens N. Pedersen - Anker Hansen - Astrid Vest Nielsen - Poul Fischer - Holger Munch Mette Bak - Kristiane Poulsen - Ludvig Rasmussen - Harald Jensen - Birtha Stoffregen.

1980

Den 16. oktober 1980 afholdtes generalforsamling på Svostrup Kro,

Formanden bød velkommen, og efter valg af dirigent blev beretningen aflagt. Han omtalte kulturtilstanden, og mente det ønskeligt med flere plejeforanstaltninger, der dog ville blive bekostelige.

Formanden nævnte at der i Jyske Bank var oprettet depot til I/S Overholts papirer.

Skovfoged H. Lüneborg - Nielsen aflagde beretning om hugsten og plantagens drift i årets løb, og omtalte prisudviklingen for det sidste år.

Lundberg aflagde regnskab som udviste: indtægter 73,278 kr., udgifter 48,794 kr., og dermed driftsoverskud på 24,794 kr.. Status balancerede med 636,614 kr., hvoraf egenkapitalen er 595,617 kr.

Beretning og regnskab godkendtes.

Efter forslag fra formanden blev vedtaget at udbetale 1700 kr. i udbytte.
Formand og revisorer genvalgtes.

Det blev overladt formanden at fastlægge mødestedet for næste års generaforsamling. - Ingen bemærkninger under eventuelt.

Jørgen Lundberg, protokolfører Jens N. Pedersen - Anker Vest Nielsen - Astrid Vest Nielsen - Harald Jensen - Anker Hansen Ludvig Rasmussen - Kristiane Poulsen - Poul Fischer - Holger Munch - Gerda Bisgaard.

1981

Den 17. oktober 1981 afholdtes generalforsamling på "Sønder Ege" i Ry. Jens Pedersen valgtes til dirigent.

Formandens beretning: Forstmæssigt et relativt godt år, 562 kbm. er skovet, mere end dobbelt så meget som sidste år. Færdig med at skove til jul, men så kom der stormfald. Også fået en god pris ( klasse B 215 kr.), gennemsnit 262 kr. pr kbm.

Halvdelen af de for 2 år siden plantede nordmannsgran er dårlige, er nu sprøjtet og efterplantet. Dahl beder om at der bliver gjort noget ved formueskatten.

Formanden tvivler på at vores andel til 50,000 kr. kan sælges til 25,000 kr.

Skovfoged Lüneborg; Planhugsten ligger på 442 kbm., det er første gang i Lüneborgs tid, at vi er kommet over planhugsten, Skovfogeden gjorde rede for de forskellige former for træ, som er blevet fældet, bl.a. islandske pæle, som sendes til Island, hvor de bliver brugt som stativer til at tørre fisk på - meget lukrativt.

Herefter gjordes rede for nyplantningen, der er indkøbt 2.300 nye planter. Det koster mange penge med nyplantninger m.h.t. renholdningen og vildthegn, pyntegrønt giver mere. Pæn lille stigning på tømmerpriserne siden sidste generalforsamling. man diskuterede hvad der skulle plantes på stykket med den mislykkede vækst, man enedes om et løvtræsbælte (birk, lærk og vintereg) og så grandis (ædelgran) i resten.

Formandens og skovfogedens beretninger toges til efterretning. Regnskab aflagdes ved skovrider Lundberg: Årets driftsoverskud 37,254,21 kr., pr, andel l2,534, 05 kr., formue pr andel 50.528,33 kr., overskuddets fordeling : Man enedes om 2,500 kr. til hver.

Formanden får frie hænder til at vælge næste års mødested.

Genvalg af formand: Jens Pedersen
Revisorer: genvalg, Anker Vest Nielsen og Holger Munch.

Eventuelt: Fischer spørger om der ikke kan købes mere jord og peger på ca. 1½ tdl. ved Amerikavej. Skovrideren frarådede ud fra den betragtning, at det er uklogt at bruge hele den likvide kapital.

Anders Eriksen, protokolfører Gerda Bisgaard - Kristiane Poulsen - Anker Vest Nielsen - Astrid Vest Nielsen Ludvig Rasmussen - Holger Munch - Harald Jensen - Jens N. Pedersen.

1982

Generalforsamling på Svostrup Kro d. 18/10 - 1982.

Formanden valgtes til dirigent. Generalforsamlingen konstateredes lovligt indvarslet.

Undertegnede Anders Eriksen valgtes til protokolfører.

Det meddeltes at Elise Vest Nielsen har overtaget sin moders, Astrid Vest Nielsen, aktie, hun blev budt velkommen i kredsen.

Formandens beretning:
Stormfaldet gjorde indhug i 9. april stykket. Dyrt at genplante, også dyrt at indhegne med vildthegn, f.eks. stykket med nordmannsgran. I de danske skove ligger uhyre meget som har stor brændværdi.

Sluttede med at takke for godt samarbejde.

Skovfoged Lüneborg:
Der er plantet ca. 2,000 stk. nåletræer (nobilis), noget i efteråret 1981 , resten i foråret 1982, der konstateredes ingen forskel i vækst. Efterbedret med douglas, ca. 700 lærk, plus sitkagran.
Der skal hegn om nordmannsgran ellers skal granerne smøres mod råvildt.

Træpriser: Tømmer nogenlunde uændret, priserne har stået stille, hvilket må siges at være en tilbagegang.
Kassetræ: samme som sidste år. Cellulosetræ mindre prisfald.
Stødrydning: To vognmænd fra Silkeborg har konstrueret et graveaggregat, som muligvis kan anvendes, man mangler dog afsætningsmulighed før man er interesseret i mere.

Indhegning vil koste ca. 6.000 kr., Fischer spurgte hvad det ville koste at smøre i stedet for at hegne. Skovfogeden svarede at det naturligvis var billigst at smøre, men at det med tiden vil være nødvendig at hegne alligevel, da råvildtet ville begynde at æde sidegrenene.

Skovrider Lundberg fremlagde det reviderede regnskab:

Årets driftsoverskud 47,352,20 kr., pr. andel 3,382,30 kr., formue pr. andel 46,538,14 kr.
Regnskabet godkendtes.

Valg af formand: Jens Pedersen genvalgtes, og har frie hænder til at vælge stedet for næste års generaforsamling.

Valg af revisorer: Anker Vest Nielsen og Holger Munch blev genvalgt.

Eventuelt: Formanden omtalte at næste år var selskabets 75 års jubilæum. Der efterlyses forslag til en særlig festligholdelse.

Anker Vest bragte en hilsen fra sin mor, som havde fulgt skoven siden 1920, men som nu må sige stop.

Man talte om at fotokopiere de ældste sider af protokollen i anledningen af jubilæet.

Anders Eriksen, protokolfører Anker Vest Nielsen - Holger Munch - Anker Hansen - Elise Vest Nielsen - Poul Fischer H. Smitt - Kristiane Poulsen - Ludvig Rasmussen - Harald Jensen - Jens N. Pedersen.

Det var sidste afsnit af I/S Overholts første protokol som opbevares på Gjern kommunes lokalhistoriske arkiv.

1983

Generalforsamling på Pøt Mølle tirsdag d. 18/10 - 1983

Formanden gdr, Jens Pedersen valgtes til dirigent, hvorefter han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Siden sidste generalforsamling er landsretssagfører Poul Dahl afgået ved døden.

Formanden udtalte et æret være hans minde.

Formanden bød velkommen til generalforsamling nr. 75 og gav en historisk redegørelse for OVERHOLT PLANTAGES tilblivelse og udvikling. -

Formanden kom i sin beretning ind på hvad der var plantet i skoven i år, bl.a. nobilis, som blev ødelagt af den tørre sommer. Han fortalte også at han havde plantet 2 egetræer ved festpladsen i anledning af jubilæet.

Formanden var ked af det dårlige økonomiske resultat netop i jubilæumsåret.

Skovfoged Lüneborg:
Der er blevet hugget ca.500 kbm., der er skovet 400 juletræer og klippet 450 kg. nobilisgran.
Plantning: 2500 lærk, 500 eg + 2350 sitka, 350 douglas og 700 rødgran. Kulturarbejdet går godt 2 regnskabsår tilbage, hvor godt 6000 nobilis blev indkøbt fordelagtigt, men mange gik ud på grund af den tørre sommer. Skovfogeden mener at plantagen får en del af udgifterne tilbage.

Lüneborg omtalte brugen af forskellige kemikalier i skovplejen. Der er gødet med N.P.K. gødning nogle steder.

Der er hegnet om stykket med nordmannsgran, af hensyn til rådyrenes afbidning.

Træpriserne er steget, men mest på det større tømmer, heraf er der dog ikke så meget tilbage, på grund af stormfaldet. Prisen på cellulosetræ er nu nået op på den pris vi fik for halvandet år siden. På spørgsmål om stød kan anvendes til brænde svarede skovfogeden, at det foreløbig er kørt i depot, man venter på at velegnede fyr kommer på markedet. Kul kan endnu købes billigere end, f.eks. træflis, til anvendelse i varmeværker.

M.h.t. udtynding er skovfogeden enig med formanden om, at det er vigtigt, men det koster penge. M.h.t. flis er problemet at skaffe aftagere. Man diskuterede forskellige former for frivillig udtynding.

Skovrider Lundberg gennemgik det reviderede regnskab (regnskab vedlagt protokollen). Man diskuterede forskellige posteringer. Regnskabet godkendtes.

Formanden foreslog at interessenterne fik udbetalt 1000 kr. hver, som ikke behøver at blive opgivet til skattevæsenet. Dette vedtoges.

Valg af formand: Formanden udtrykte betænkelighed ved at lade sig genvælge, men lod sig overtale til at fortsætte, mod at Holger Munch ville hjælpe, fortrinsvis i skoven. Holger Munch valgtes herefter til næstformand.

Herefter uddeltes et fornemt festskrift i anledning af 75 års jubilæet (fotokopi af den gamle forhandlingsprotokol).

Eventuelt: Der foresloges at opstille en bænk på RANDERSHØJ.

Anders Eriksen, protokolfører Anker Hansen - Ludvig Rasmussen - Holger Munch - Anker Vest Nielsen - Poul Fischer Harald Jensen - Elise Vest Nielsen - Gerda Bisgaard - Birtha Stoffregen - Jens N. Pedersen.

1984

Generalforsamling den 26/10 - 1984 på "Landsbykroen" i Nr. Vissing.

Formanden bød velkommen omtrent præcis kl. 1630. Man mindedes afdøde interessenter: fru Dahl - og Astrid Vest Nielsen. Jens Pedersen berettede om løst og fast, om skovens tilstand, om tørke/frostramte nyplantninger. Der er nu placeret en bænk på "Randershøj" og formanden anbefalede at dvæle her og nyde udsigten.

Formanden anbefalede af vindfælder og udgåede træer mod vest ved Amerikavej, samt efterplantning på de åbne steder.

Skovfoged Lüneborg: Hugsten af træ er fortrinsvis foretaget ved Amerikavej og 9. april stykket (587 kbm. ifølge regnskabet). Udplantning er sket fortrinsvis i arealet vest for mindestenen, der måtte efterplantes, hvilket er sket i september i år med godt resultat.

Markedspriserne på træ er rigtig gode med pæne stigninger i forhold til tidligere år. Lüneborg omtalte specielt vejen fra mindestenen og mod øst, hvor der bliver kørt murbrokker på for stabilisering. Han omtalte endvidere de tragiske frostskader på nyplantningerne.

Skovfoged og formand er enige om at fremtidig beplantning så vidt muligt skal være Douglas og grandis på grund af disse træers hårdførhed.

Skovfogeden omtalte "jobskabelse" og der var udført et godt stykke arbejde, men man kan ikke regne med fremtidig arbejdskraft under dette kapitel.

Man vedtog at formanden prøver at dæmpe den om sig gribende ridning i skoven, først på lempelig vis.

Skovrider Lundberg gennemgik regnskabet, som er uddelt til interessenterne. -

Formanden omtalte problematikken ved salg af aktier.
Man vedtog i øvrigt at udbetale 1300 kr. pr interessent.

Næste års mødested glider ud i det uvisse.

Eventuelt: Kristiane Poulsen ønsker hermed at kundgøre at hendes andel i skoven til sin tid overdrages til barnebarnet Berit Hagelskær Nielsen.

Skovrider Lundberg omtalte jobskabelsen gunstigt og udtrykte håb for fremtiden. Problemet ædelgranlus blev berørt, men bekæmpelse vil ikke være økonomisk forsvarlig, forværres situationen kan sprøjtning blive aktuel.

Skattevæsenet har nu vedtaget at "Overholt" må betale for maden til interessenterne. Jagtlejen forhøjes på den måde at Poul Fischer betaler de resterende kuverter.

Til formand og "skovløber" vedtoges genvalg.

Nr. Vissing d. 26/10 - 84 - Poul Fischer Jens N. Pedersen - Ludvig Rasmussen - Gerda Bisgaard - Elise Vest Nielsen - Birtha Stoffregen Kristiane Poulsen - Holger Munch - Harald Jensen - Anker Vest Nielsen.

1985

Generalforsamling hos Poul Fischer i Søvind d. 5/10 - !985. Efter at

Formanden havde budt velkommen, valgtes han til dirigent.
Anders Eriksen valgtes til protokolfører.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Skovrider Lundberg blev budt velkommen som ny interessent. Fischer foreslog at alle interessenterne blev underrettet når en andel var til salg, heri var generalforsamlingen enig.

Der er blevet kørt 12 kbm. ral på vejene i plantagen og opsat 6 nye bænke ved formanden og frivillige hjælpere.

Der blev oplyst at der ikke fandtes noget skøde på plantagen. Fra landsarkivet i Viborg er fremskaffet oplysninger om tidligere ejerforhold.

Formanden udtalte at det var hans sidste beretning og benyttede lejligheden til at takke skovrider og skovfoged, samt hans frivillige hjælpere.

Thyge Nielsen er bevilget en flagstang som tak for sin hjælp.

Skovfoged Lüneborg aflagde beretning: Der er skovet ca. 400 juletræer, en kultur er plantet færdig med douglasgran, det var startet med et forsøg og det der er plantet i år er uden beregning. Der er flere steder efterplantet med lærk, nobiliskulturen er også efterbedret.

Skovfogeden udtalte at det er en god ide at vejene er blevet forbedret med ral, mange huller i vejene er udfyldt med murbrokker. I foråret er flere kulturer blevet holdt rene med kemikalier. Siden juni 1984 har man benyttet jobskabelse, jobskabelsesprojektet kører videre med 2 - 3 mand. et lille underskud på 5 - 6000 kr. kan rettes op ved skovning. Projektet kan fortsætte til nytår.

Der er lige kommet nye tømmerpriser, det er dog foreløbig "grønne priser", hvilket vil sige, at savværkerne ikke har sanktioneret prisforhøjelserne.

Cellulosepriserne er faldet noget, skovfogeden er tilfreds med al den gran der er kommet igennem.

Skovfogeden sluttede med at takke Jens Pedersen for godt samarbejde.
Anker Vest omtalte problemet med løsgående hunde.

I år er der kun skovet 107 kbm.. Under jobskabelsesprojektet er der herudover skovet ca. 600 kbm i det sidste halvandet år.

Skovrider Lundberg aflagde regnskab som er vedlagt protokollen: Skovrideren omtalte bonus ved træsalg som fradrag i administrationen. Årets driftsoverskud er 13,493 kr. i alt pr. andel 936,69 kr., formue pr. andel 47,778,03 kr., regnskabet revideret uden bemærkninger af Anker Vest Nielsen og Holger Munch.
Skovrideren sluttede med at takke formanden.

Valg af formand og kasserer: Generalforsamlingen søgte at presse formanden til at fortsætte, skønt dette var meget positivt holdt han dog fast ved sin beslutning. Holger Munch blev foreslået og blev valgt som såvel formand og kasserer.

Jens Pedersen og Anker Vest blev valgt til revisorer.

Løn til formanden bestemtes til 1000 kr. plus løbende udgifter.

Udbyttet pr. andel vedtoges til 1500 kr.

Som repræsentant fra de meniges rækker, takkede Anders Eriksen formanden for godt formandsskab gennem 18 år.

Anker Vest Nielsen - Anders Eriksen - Holger Munch - Ludvig Rasmussen - Harald Jensen - Elise Vest Nielsen - Anker Hansen - Poul Fischer - Jørgen Lundberg - Jens N. Pedersen.

1986

 "Overholt" forsamlet til generalforsamling i Veng d. 16/10 - 1986.

Formanden Holger Munch bød velkommen, og valgtes til dirigent.
Fire interessenter var ikke mødt, men sendte hilsen.

Formanden bød velkommen til vor nye skovrider, Ebbe Udsen, som grundet omlægning af Hedeselskabets distrikter fremover skal fungere i vor skov. Skovfoged Lüneborg er stadig vor skovfoged.

Der var foretaget forskellige reparationer vedrørende huset i skoven, bl.a. cirkulationspumpe + relæ, endvidere var det vedtaget at indføre kraft i huset, idet elselskabet ville nedlægge kabel i jorde i stedet for eksisterende luftledning gennem skoven.

Skovfoged Lüneborg: har fået fremstillet kort over skoven i større format, for bedre forklaring til "folket". Lüneborg berettede at plantning var sket med 50 % rødgran + 25 % sitka + 25 % douglas samt den naturlige plantevedligeholdelse, bl.a. med kemikalier.

Vi tror at Lüneborg er mester for god skovdrift efter den fuldkomne redegørelse.

Jobskabelsesloven har tilgodeset skoven med en del billig arbejdskraft til udtynding, i alt er skovet ca. 800 kbm. af "jobskabelsen", skovfogeden er godt tilfreds med arbejdet af disse ukyndige folk.

31/10 - 86 anmoder Hedeselskabet om brug af Overholt til forstlig gennemgang for skovejere, interessenterne er naturligvis velkomne, der er kaffe med lagkage på Svostrup Kro efter gennemgangen, ingen udgifter for Overholt.

Skovrider Ebbe Udsen:
Kom ind på Hedeselskabets "planregistrering" hvilket betyder at Hedeselskabet fremover vil køre skovene på E.D.B., såfremt de forskellige skovejere vil deltage, vil udgiften for Overholts vedkommende beløbe sig til 2300 kr. + evt. 400 kr. til kort, det lyder lumsk, men efter E.Udsens talegaver ser det unægtelig ud til at man ikke kan undvære denne planregistrering.

Herefter omdeltes regnskabet som redegjordes af skovrider Lundberg, formanden kom med yderligere oplysninger vedrørende regnskabet, efter kort snak om rentemarginalen godkendtes regnskabet.

Udbytte: formanden foreslog en udbetaling på 1200 kr., dette godkendtes.

Valg: Alle blev genvalgt.

Der uddeltes stemmesedler til forslag og afstemning om stedet for næste års generalforsamling.

Jagtlejen diskuteredes, endvidere blev bænke, evt. borde i skoven omtalt.

Formanden afsluttede, og man gik til spisning (Suppe - Andesteg - Rombudding).

Ps.: Efter afstemningen afholdes næste års generalforsamling på Venge Klosterkro.

Holger Munch - Jørgen Lundberg - H. Smitt - Harald Jensen - Ludvig Rasmussen - Anker Vest Nielsen - Poul Fischer - Jens N. Pedersen - Elise Vest Nielsen - Gerda Bisgaard.

1987

Generalforsamling på Venge Klosterkro den 30/10 - 1987.

Formanden bød de 11 fremmødte interessenter velkommen. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

1 Formanden blev valgt til dirigent og Lundberg til protokolfører.

2 I beretningen indledte formanden med en omtale af det skovbrugsmøde Hedeselskabet afholdt i efteråret 86. Temaet for mødet var mekaniseret skovning, som blev demonstreret i granafdelingen vest for Amerikavej. Maskinerne skovede ca. 180 kbm., som betød en tiltrængt tyndtng af disse arealer.

Formanden omtalte endvidere den foretagne renafdrift nord for huset og planerne for den fremtidige foryngelse af 9. april stykket, og en påtænkt forsøgsmæssig foryngelse af de meget dårligt voksende skovfyrre i området syd for Randershøj.

For huset nævntes opståede kloakproblemer, som søges løst.

Vedrørende jagtleje oplyste formanden, at der med forbehold af generalforsamlingens godkendelse, var indgået aftale med Poul Fischer om en 3 årig jagtleje til 9000 kr. pr. år. Jagtlejen betales forud ved generalforsamlingen.

Sluttelig takkede formanden for godt samarbejde med skovfolkene i det forløbne år.

Til formandens beretning bemærkede Jens N. Pedersen, at det utvivlsomt ville være en fordel, at lade en selvskover klare forsøgsskovningen i skovfyrrene.

Formandens beretning godkendtes uden yderligere bemærkninger.

3 Skovrider Udsen oplæste regnskabet, som vedhæftes protokollen. På spørgsmål fra Anker Hansen uddybedes Hedeselskabets bonusordning.

Formandens løn blev fastsat til 1000 kr. + 500 kr. til kontorudgifter pr. år.

Regnskabet godkendtes.

4 Skovfoged Lüneborg uddybede maskinskovningen vest for Amerikavej, og skovningen ved højspændingsledningen syd for Hammelvej. Yderlig skovning blev senere foretaget i afd. 4 umiddelbart øst for Amerikavej. Der aflagdes cellulosetræ, troldhedetræ og lameltræ.

Maskinskovning har givet bedre økonomisk resultat end den manuelle skovning, og skaderne på træer ne har været minimale.

Vedrørende plantning oplystes, at renafdriften nord for huset endnu ikke var plantet. der var foretaget plantning i stormfaldshullet i den nordvestlige del af 9. april stykket, der var suppleret med nobilis, ved siden af det tidligere plantede sitka og douglas, som vokser godt.

Mod snudebiller skal der foretages sprøjtning, som blev foretaget i foråret.
Selvskovning er foretaget i ædelgran - birkestykket nordvest for mindestenen og i bjergfyrrene vest for Randershøj.

Endelig omtaltes sidste års, og de aktuelle planer om hugst og salg af pyntegrønt og juletræer. Foryngelse af 9.april stykket blev uddybet, sammen med planerne om evt. foryngelse af de dårlige skovfyrre.

Sluttelig omtalte skovfogeden træpriserne, som har været vigende, dog har cellulosetræpriserne siden 1/8 vist stigninger.

5 Lundberg omtalte den foretagne skovregistrering, Gennemgang af skoven var foretaget af Lundberg og den målte tilvækst og hugstkalkulation viste en årlig tilvækst på 447 kbm. og en årlig hugst på 435 kbm.

Vedmassen udgør 6650 kbm.

6 Formanden genvalgtes.

7 som revisor genvalgtes Anker Vest Nielsen. I stedet for Jens N. Pedersen, der ikke ønskede genvalg, nyvalgtes Poul Fischer.

8 Udbytte for 1986 / 87 ansattes til 1ooo kr. pr. interessent.

9 Næste års mødested blev overladt til formanden.

Elise Vest Nielsen - Jens N. Pedersen - Anker Hansen - Harald Jensen - Kristiane Poulsen Ludvig Rasmussen - P. Fischer - Anker Vest Nielsen - A. Eriksen - Holger Munch Jørgen Lundberg

1988

Generalforsamling den 28/10 - 1988 på Gjern Hotel.

Formanden bød de 12 fremmødte interessenter velkommen (afbud fra Kristiane Poulsen og H. Smitt). -

Formanden valgtes til dirigent.

1. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og foreslog Lundberg til protokolfører, det vedtoges.

2. Formandens beretning: H.Munch omtalte renafdriften af den østlige del af 9.april stykket, som var genplantet med nobilis i den nordlige del og rødgran, sitka og douglas i den sydlige del. Ca. ½ ha. nord for huset, der blev skovet i 1986/87, blev plantet i dette regnskabsår.

Formanden udtrykte skuffelse over det regnskabsmæssige resultat af renafdrifterne. Han omtalte endvidere forskellige arbejder vedrørende huset. Der er foretaget kloakering for ca. 24,000 kr., og udført tagreparationer.

Med frivillig arbejdskraft er fundamentet omkring mindestenen blevet stabiliseret.

Formanden udtalte tak for medhjælp i skov og på kontor.

Jens Pedersen nævnte, at der også tidligere var indlagt kraft i boligen, og at huslejen nu var sat til 1000 kr. pr. md., han fandt ligesom formanden at resultatet ikke kunne betegnes som tilfredsstillende.
Jens N. Pedersen takkede formanden for hans indsats for plantagen i det forløbne år.

3. Skovrider Ebbe Udsen gennemgik det udsendte regnskab, og besvarede spørgsmål bl.a. vedrørende skovbrandforsikring. I status inkluderer posten "mellemværende med Hedeselskabet" tillige som mellemværende med toldvæsenet vedrørende moms samt arbejdsmarkedsbidrag. Det blev foreslået og vedtaget at næste års regnskab skal opdele disse poster.

4. Skovfoged H.Lüneborg gjorde nærmere rede for skovdriften i det forløbne år. han omtalte at hugsten i 9. april stykket havde omfattet 171 kbm. rødgrantømmer, 49 kbm. skovfyrtømmer, 47 kbm. master, 18 rm. troldhedetræ og 90 rm. spånpladetræ til Novopan. Der var skovet 92 rødgran juletræer og klippet 3,3 t. klippegrønt af nobilis og nordmannsgran.

Nyplantning var sket navnlig i 9. april stykket, men også nord for huset og på et areal med udgået bjergfyr vest for Randershøj, samt i stormfaldskanten mod vest i 9. april stykket. Kulturomkostningerne havde endvidere omfattet efterbedringer, renholdelse og gødskning.

Samlet planteforbrug i året er 9,400 stk. Han nævnte at det dårlige driftsresultat dels skyldtes kulturefterslæb, dels at den afdrevne del af 9. april stykket var tyndt bevokset og endvidere bestod af den i forhold til rødgran mindre værdifulde skovfyr. De nye kulturer med nobilis, sitka m. m. var betydeligt dyrere at anlægge end ren rødgran, både med hensyn til plantepris og sprøjtning.

Han omtalte til sidst en sag om henkastet affald i plantagen.

5. Udbytte : Det vedtoges at udbetale 500 kr. pr. andel.

6. Formandens løn: Blev ansat uforandret.

7. Formand og revisorer genvalgtes.

8. Næste års mødested: Afgøres af formanden efter spisningen.

9. Eventuelt: Forslag om genplantning af egene ved mindestenen.

Poul Fischer - Anker Vest Nielsen - Ludvig Rasmussen - Harald Jensen - Anker Hansen Anders Eriksen - Jens N. Pedersen - Birtha Stoffregen - Holger Munch Elise Vest Nielsen - Jørgen Lundberg - Gerda Bisgaard.

1989

Generalforsamling den 20/10 - 1989 på Gjern Hotel.

Formanden bød velkommen til de 11 fremmødte interessenter. Fraværende var H. Smitt - Birtha Stoffregen - Kristiane Poulsen.

1. Formanden valgtes til dirigent og Lundberg til protokolfører.

2. Formanden konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og omtalte skovdriften. Enkelthederne omtales af Lüneborg.

Formanden omtalte ligeledes skovstøtteloven, hvor I/S har søgt tilskud, men fået afslag. Endvidere omtaltes skelproblemer omkring indkørslen til Overholt. Problemet bestod i at et mindre areal ved indkørslen ikke tilhørte Overholt, men arealet er nu uden udgift for Overholt, matrikulært overført til interessentskabet.

I tilknytning til beretningen drøftedes hugst til friholdelse af udsigten fra Randershøj, samt evt. køb af arealet mellem Amerikavej - Hammelvej og Overholt skel.

Beretningen godkendtes.

3. Regnskabet som udviste et overskud på 24,188.94 kr., blev gennemgået af skovrider Udsen. Den regnskabsmæssige egenkapital udgjorde pr. 30/9 - 1989 i alt 1,594,896 kr. - med enkelte bemærkninger godkendtes regnskabet.

4. Skovfoged Lüneborg redegjorde for skovdriften i det forløbne år. Med reference til uddelte kort omtaltes årets hugst, der har omfattet renafdrift i afd. 2d og 2e samt 11a (9.april stykket) og tillige en smal stribe af afd. 10a (lærk), som er ung rødgran, til forebyggelse af den påbegyndte bevoksningsopløsning fra vest som følge af vindslid.

Udtynding er foretaget i den sydøstlige del af afd. 4a. Hugsten har andraget 35 kbm. master, 208 kbm. tømmer, 21½ rm. troldhedetræ, 76 rm. novopantræ, 57 rm. cellulosetræ, 31 rm. kassetræ, 13 rm. spånpladetræ og 7 rm. løvtræsbrænde. Der er skovet 125 stk. rødgranjuletræer.

Nykulturtilplantning er foretaget på de nævnte renafdrifter. Der er brugt nobilis i 9.april stykket nord for midtersporet. I øvrigt er genplantet med blanding af rødgran - sitkagran - douglas - grandis og hybridlærk suppleret med eg og serotina i udkanten.

Skovfogeden omtalte endvidere den kemiske renholdelse i, specielt, pyntegrøntkulturerne, hvor der har været mindre sprøjteskader, formentlig på grund af den tørre sommer.

Nykulturplanterne er behandlet med forebyggende midler mod snudebiller.

Endelig skitserede Lüneborg påtænkte arbejder efter regnskabsårets slutning, samt omtalte besøg af to Armenere og en Finne i Plantagen, og sluttelig gaves en vurdering af forventet prisudvikling i træpriserne, en svag positiv udvikling forventes.

5. Skovrider Udsen omtalte den nye skovstøttelov. Ansøgning blev udfærdiget for Overholt vedr. afd.7 - 8 og 9. Ansøgningen er afslået med henvisning til den nye skovlovs bestemmelse om forbud mod foryngelse af bevoksninger, som efter det lokale skovtilsyns opfattelse ikke er hugstmodne. Opnåelse af tilskud er dog under alle omstændigheder tvivlsomt, fordi det samlede skovareal tilhørende alle interessenter udgør næsten 150 ha.

6. Jagtleje: Det vedtoges at udleje jagten til Poul Fischer de næste 2 år for 10,000 kr. pr år.

7. Det vedtoges at udbetale 1500 kr. i udbytte pr. interessent.

8. Formandens løn ansattes til 1000 kr. pr. år + administration 500 kr.

9. Revisorerne og formanden genvalgtes.

10. Næste års mødested blev bestemt til Gjern Hotel.

11. Eventuelt: Klipning af nordmannsgran diskuteredes. Holger Munch - Anker Hansen - Jens N. Pedersen - Ludvig Rasmussen - Harald Jensen Jørgen Lundberg - Gerda Bisgaard - Elise Vest Nielsen - Poul Fischer Anker Vest Nielsen - Anders Eriksen.

12. Protokollen oplæst og underskrevet, J.Lundberg.

1990

Generalforsamling den 19/10 - 1990 på Gjern Hotel.

Formanden bød de 9 fremmødte velkommen. Fraværende var H. Smitt - Birtha Stoffregen - Gerda Bisgaard - Anders Eriksen og Kristiane Poulsen.

1. Formanden valgtes til dirigent, Lundberg til protokolfører.

2. I formandens beretning omtaltes brandforsikringsforholdene i plantagen. Hedeselskabet foreslår at træværdiforsikringen sættes op.

Stormfald i 9. april stykket har givet øget hugst. Lüneborg giver nærmere redegørelse for hugst og plantning. I skovfyrsstykket er hugst påbegyndt med henblik på plantning med rødgran - sitka - douglas - grandis og lærk.

Ved ejendommen er foretaget fældning af naurhækkene langs indkørslen. Et væltet træ har foårsaget skade på huset. Der er derfor skovet omkring bygningerne.

Voel vandværk har foretaget boring ved Amerikavej. men ønskede ikke at udnytte boringen, som blev tilbudt plantagen for 10,000 kr., skulle den udnyttes til boligen ville installationsudgifterne beløbe sig til yderligere 23,ooo kr. Et indhentet tilbud fra brøndborer lød på 22,000 kr., hvorfor tilbuddet fra Voel vandværk ikke blev modtaget.

Formanden sluttede med at takke for godt samarbejde i det forløbne år.

Beretningen godkendtes.

3. Skovrider Ebbe Udsen gennemgik Regnskabet som udviste et overskud på 69,277 kr., egenkapitalen udgjorde pr. 30/9 - 1990 - 1,932,063 kr. Med enkelte bemærkninger godkendtes regnskabet.

4. Skovfogeden gennemgik skovdriften i enkeltheder. med udgangs punkt i omdelte kort blev der gjort rede for afdrifter og udtynding, samt for de arealer hvor der er klippet grønt og skovet juletræer.

Afdrift i gl. rødgran (9.april) og skovfyr i afd. 7, samt tyndinger i contorta vest for 9. april stk., i rødgran syd for amtsvejen og vest for Amerikavej, har givet en samlet hugst på 293 kbm. tømmer - 80 kbm. master - 119 kbm. novopan - 12 kbm. kassetræ - 111 kbm. cellulosetræ - 21 kbm. lameltræ - 12 kbm. løvtræ ved boligen, i alt 636 kbm. nåletræ og 12 kbm. løvtræ.

Plantningen er sket med nobilis nord for sporet i 9. april, syd for er plantet 50% rødgran - 25% douglas og 25% grandis og hver 10. række lærk. Desuden er plantet lidt løvtræ i alt 6,570 planter.

Der er foretaget gødskning i nogle af nykulturerne. For det kommende år er renafdrift kun planlagt nord for midtersporet (9.april).

Pløjning og plantning i skovstykket syd for Randershøj sker i det kommende år.

Lüneborg omtalte sundhedstilstanden specielt "røde Rødgraner", årsagen er ukendt. Rødgranens sprækkesvamp forekommer, men den er sikkert sekundær. Vedrørende pyntegrønt og juletræer oplystes at der var skovet 70 juletræer (+ 16 rødgran) og klippet 850 kg. nobilis og 990 kg. nordmannsgran.

Endelig omtaltes prisrelationerne for træ. Tendensen er faldende priser for småt tømmer, kassetræ og cellulosetræ og lidt stigende priser for stort tømmer.

5. Ubyttets fordeling: Der vedtoges at udbetale 3,500 kr. i udbytte pr. andel.

6. Formandens løn fastsættes uændret til 1000 kr., administrationsudgifter forhøjes til 1000 kr.

7. og 8. Valg af formand og revisorer: Genvalg.

9. Næste mødested blev fastsat til Gjern.

10. Eventuelt: Ingen bemærkninger.

11. Protokollen oplæst.

Anker Vest Nielsen - Ludvig Rasmussen - Jens N. Pedersen - Elise Vest Nielsen - Poul Fischer Anker Hansen - Harald Jensen - Holger Munch - Jørgen Lundberg.

1991

Generalforsamling den 25/10 - 1991.

1. Formanden bød velkommen til de fremmødte interessenter. - Kun Kristiane Poulsen var fraværende. - Birtha Stoffregens anpart var solgt til Sven Eriksen, Kolding. Generalforsamlingen godkendte overdragelsen.

2. Formanden valgtes til dirigent og Lundberg til protokolfører.

3. Formanden omtalte i sin beretning: Skovningen i 9. april stykket og genplantning med nobilis. Og forsøgsplantningen i skovfyrsstykket afd. 7, med douglas - sitka - grandis - lærk og rødgran. -

Formanden nævnte at Hedeselskabet har pålignet Overholt et fast kontingent på 1850 kr.

Interessentskabets beholdning af ESF obligationer er forlænget i sin løbetid til år 2005.

Fra Gjern kommune var fremkommet et ønske om afmærkning af en sti fra Amerikavej til mindestenen og videre til Randershøj, og ad stien mod øst til Hakon Nielsens skel. Tilladelsen blev givet.

Skiltning mod uvedkommende motorkørsel blev diskuteret, og det vedtoges at opsætte 3 skilte ved indkørsler fra Amerikavej, fra Hammelvej til mindestenen og indkørslen i østskellet. -

Formanden omtalte lejerskiftet i boligen kaldet "Skovhytten". Huslejen for den nye lejer, Birgitte Kristensen, er ansat til 2500 kr. pr. md., indskud 5000 kr. Lejerskiftet havde medført forskellige reparationer og forbedringer bl. a. nyt komfur ,vandforsyningen er utilstrækkelig, hvorfor der fra brøndborer Søren Pedersen er indhentet tilbud på boring i bunden af brønden, tilbuddet lød på 18000 kr. Boringen iværksættes snarest, og der kan måske fra kommunen opnås tilskud for boligforbedring.

4. Skovrider Ebbe Udsen gennemgik regnskabet, der udviste et driftsoverskud på 18,551 kr., selskabets egenkapital er i årets løb steget fra 1,932,062 kr. til 2.080,237 kr., i det væsentlige hidrørende fra en stigning i ejendomsværdien på 180,000 kr.

Regnskabet godkendtes.

5. Skovfoged Lüneborg gennemgik skovdriften i enkeltheder. Med henvisning til omdelte skovkort, omtaltes de udførte skovninger i afd. 1, 3, 4 og 11. I 9. april var skovet 242 kbm. tømmer, 16 rm. novopan og 34 rm. kassetræ.

Maskinskovningen i afd. 3 og 4 gav 29 rm. lameltræ, 39 rm. cellulosetræ og 86 rm. korttømmer.
Gennemskovningen i rødgran afd.1a gav 7 rm. novopantræ, 41 rm. cellulosetræ, 41 rm. troldhedetræ, 14 kbm.
korttømmer og 7 kbm. HQL tømmer, som giver en overpris på 62 %.

Der stilles store krav til HQL tømmer i form af finkvistethed og smalle årringe. Overholts bonitet giver gennemgående for brede årringe.

Der er skovet 95 nordmannsgran juletræer og klippet 2970 kg. pyntegrønt, hvoraf 910 kg. nobilis (afd. 7k), og 2060 kg. rødgran (afd. 5a og 6c)

Plantningen i 9. april var sket med 2175 nobilis af provinens "Linå Vesterskov" mod øst og 1400 stk nobilis prov. "Skovsende".

Endvidere omtalte skovfogeden den af formanden nævnte forsøgsplantning i afd. 7 samt diverse efterbedringer og kulturpleje foranstaltninger.

Sluttelig omtaltes træpriserne, som er vigende, men formodes nu at have nået bunden. De lave priser skyldes bl.a. konkurrence øst fra. Priserne på juletræer og pyntegrønt er derimod stigende på grund af stærk efterspørgsel.

6. Udbyttets fordeling: Det vedtoges at udbetale 1500 kr. pr. anpart.

7. Jagtleje: Blev for de kommende 2 år ansat til 12,000 kr. pr. år.

8. Formandens løn: Ansættes uændret til 1000 kr./år - Adm. 1000 kr.

9. og 10. Valg af formand og revisorer: Genvalg.

11. Næste års mødested: Mødedato aftaltes til fredag den 30/10 - 1992 i Gjern.

12. Eventuelt: Det vedtoges at opsætte "ridning forbudt" skilte.
Anders Eriksen præsenterede den nye interessent Sven Eriksen.
Poul Fischer nævnte, at interessenter der var interesserede i at deltage i jagten er vekommne.
Sven Eriksen takkede for godkendelsen som interessent.

Holger Munch - Gerda Bisgaard - Elise Vest Nielsen - Poul Fischer - Anker Vest Nielsen Jens N. Pedersen - Anker Hansen - Ludvig Rasmussen - Harald Jensen - Sven Eriksen Anders Eriksen - H. Smitt - Jørgen Lundberg.

1992

Generalforsamling den 30/10 1992. 1. Valg af dirigent og protokolfører:

Formanden valgtes til dirigent og Lundberg til protokolfører.. -

Formanden konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og han indledte med at byde samtlige interessenter velkommen. Han udtalte mindeord om de afdøde interessenter Anker Hansen, og Kristiane Poulsen samt Tove Lundberg.

2. Han bød de nye interessenter Ole Hansen og Berit Nielsen velkommen, ligesom den nye skovrider Frank Lærke blev budt velkommen til generalforsamlingen. -

Formanden omtalte i sin beretning en stedfunden brand i maj måned, hvor der brændte ca. 0. 8 ha. nordøst for Skovhytten. Skaden blev erstattet af miljøministeriet under ordningen med det private skovbrug for brand - og hærværksskader, med i alt 46,800 kr. -

Formanden nævnte endvidere tørkeskader i kulturer mod sydv.

Vedrørende Skovhytten nævntes at udgiften til indlæggelse af vand, som anslået, udgjorde ca. 18,000 kr. I boligen er endvidere afholdt udgifter til rørfornyelse, nyt komfur. reparation efter indbrud, samt efterisolering, i alt ca. 38,700 kr., hertil var opnået et tilskud på 7,000 kr.
Huslejen var reguleret og andrager nu 2,600 kr. pr. md.

Skovfoged Lüneborg uddybede på forespørgsel enkeltheder omkring branden og den opnåede erstatning. -

Formandens beretning godkendtes og dermed også optagelsen af de 2 nye interessenter.

3. Skovrider Frank Lærke gennemgik regnskabet. Efter uddybning af flere spørgamål godkendtes regnskabet.

4. Skovfoged Lüneborg omdelte kort for at belyse arbejdet i skoven i årets løb. Renafdriften var fortsat i afd.11, hvor der blev skovet 175 kbm. tømmer, 66 rm. novopantræ og 13 rm. troldhedetræ.

Endvidere blev der vest for Amerikavej i afd. 1a skovet 23 rm. cellulosetræ, 47 rm. novopantræ og 78 rm. troldhedetræ. Øst for Skovhytten blev skovet 21 rm. løvtræsbrænde.

Pyntegrønt og juletræer er skovet og klippet i afd. 5f og 7k ( 69 juletræer, 869 kg. klip af normanngr. og 1400 kg. nobilisklip).

Endvidere er der i afd. 6 taget 6 t. selvklip af rødgran, i afd. 7c, 10 og 11b er foretaget flishugst. I 9. april stk. er foretaget kulturarbejde med plantning af rgr., sgr. dgr. med indblanding af lærk og løvtræ.

Skovfogeden omtalte nogle kommende opgaver, bl.a. anvendelse af slagger til vejforbedring.
Sluttelig gav Lüneborg et overslag af udgifter til genplantning af det brændte areal, som er opgjort til 22,000 kr. i alt. Efterbedringen af de tørkeskadede arealer er anslået til 2,200 kr.

Skovfogeden vurderede fænomenet "røde røgraner" i aftagende.

Træpriserne er gennemgående faldende, dog svagt stigende priser på juletræer og pyntegrønt.

 5. Formandens forslag om 2000 kr. i udbytte godkendtes.

6. Formandens løn blev fastsat til uændret 1000 kr. pr. år + 2000 kr. til administration

7. Formanden genvalgtes.

8. Valg af revisorer: Anker Vest og Poul Fischer genvalgtes.

9. Næste års mødested: Den 29. oktober på Gjern Hotel.

10. Eventuelt:

Det vedtoges at flytte " Indkørsel forbudt " skiltet, ved indkørslen til mindestenen op til mindestenen.

Anders Eriksen rettede på interessenternes vegne en tak til formanden for hans store arbejde og indsats for plantagen.

Holger Munch - Jørgen Lundberg - H. Smitt - Jens Pedersen - Ole Hansen - Gerda Bisgaard Harald Jensen - Ludvig Rasmussen - Anker Vest Nielsen - Anders Eriksen - Poul Fischer Sven Eriksen - Elise Vest Nielsen - Berit Hagelskær Nielsen.

1993

Generalforsamling den 29/10 - 1993.

1. Formanden valgtes til dirigent og Lundberg til protokolfører. -

Formanden bød velkommen og komstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet.

2. Formanden omtalte i sin beretning skovdriftens tilrettelæggelse. - Enkelthederne overlodes til skovfoged Lüneborg.

Formanden omtalte opsættelse af ny bænk ved mindestenen, bænken er bleven opkaldt efter den tidligere formand Jens Pedersen. Han takkede Elise Vest Nielsen for rensning af mindestenen.

Og nævnte sluttelig at der pr. 1/7 var kommet nye lejere i "Skovhytten" på uændrede lejebetingelser.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som godkendtes.

3. Regnskabet blev gennemgået af skovrider Frank Lærke: Den landsdækkende regulering af skoves ejendomsværdi har betydet en nedsættelse af Overholts ejendomsværdi fra 2,550,000 kr til 2,420,000 kr., efter uddybende svar, på spørgsmål vedrørende det brændte areal, fra Jens N. Pedersen, og vedrørende administration, fra Poul Fischer, blev regnskabet godkendt.

Formanden efterlyser forslag til investering af likvid kapital. Der blev foreslået obligationskøb, som blev overladt til formanden, der ligeledes blev bemyndiget til at lade obligationerne deponere hos kreditforeningen i Viborg.

4. Skovfoged Lüneborg: Omdelte skovkort, der viste aktiviteterne i det forløbne år. Der var skovet 124 kbm. tømmer i 9. April stykket. og 40 rm. novopantræ i tre stykker dels ved Randershøj, syd for Hammelvejen og i den unge rødgranbevoksning i østskellet.

Der var klippet 1230 kg. nobilis og 1020 kg. nordmannsgran. der var plantet 4750 planter. skovkultur i 9. April stykket.(rgr- sgr-dgr- lærk) og skovfyr vest for Amerikavej. Det brændte areal var færdigplantet med skovkultur syd for vejen og lærk nord for vejen¨.

Skovfogeden omtalte til sidst udviklingen i træpriserne. Tømmer var faldet med 19 - 58 kr./ kbm., kassetræ med 20 - 25 kr. / kbm. og cellulosetræ med 25 - 30 kr. / kbm., for sidst nævntes vedkommende var der dog nu udsigt til en stigning på 20 kr. / kbm. - Der var enighed om at vejene fortsat kan forbedres med slagger fra Gjern varmeværk.

5. Udbyttets fordeling: 2,000 kr. blev foreslået og accepteret.

6. Jagtlejen: For tiden 1/9 - 31/7 - 93/94, blev den fastsat til 12,000 kr., pr. 1/8 - 94 forhøjes den for en 2 årig periode til 13,000 kr./ år. Subsidiært 14,000 kr. hvis Fischer etablerer konsortium.

7. Formandens løn blev fastsat til 1,000 kr + 2,000 kr til administration.

8. Holger Munch genvalgtes som formand.

9. Anker Vest Nielsen og Poul Fischer genvalgtes som revisorer.

10. Næste møde sted blev fastsat til Gjern Hotel sidste fredag i oktober kl. 1700.

11. Eventuelt: Anders Eriksen foreslog at der blev udsendt referat af generalforsamlingen. Vedtoges.

- Holger Munch nævnte, at lokalhistorisk arkiv gerne ville overtage de gamle protokoller til opbevaring. Fotokopi kan udleveres til interessentskabet. Det blev acepteret.

12. Protokollen blev oplæst og underskrevet.

Holger Munch - Harald Jensen - Jens N. Pedersen - Berit Hagelskær Nielsen - Poul Fischer Jørgen Lundberg - Ludvig Rasmussen - H. Smitt - For Anker Vest Nielsen/ Edel Nielsen Anders Eriksen - Ole Hansen - Elise Vest Nielsen.

1994

Protokollat fra I/S Overholts generalforsamling på Gjern Hotel fredag d. 28/10 - 1994.

Formanden indledte med at udtale mindeord om afdøde Anker Vest Nielsen. Edel Nielsen takkede for kransen til Ankers båre, fra Overholt. Anker Vest Nielsens andel overtages af Edel Nielsen.

1. Formanden valgtes til dirigent. - Lundberg til protokolfører.

Efter velkomst konstaterede formanden, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at samtlige interessenter var mødt.

2. I sin beretning nævnte formanden, at han ville overlade omtalen af skovdriften til skovfoged Lüneborg.
Han omtalte at der ikke havde været udgifter på "Skovhytten". Han omtalte endvidere overførsel af indestående på bankbog, 7,700 kr., til obligationer og at depotet i Jyske Bank var overført til kreditforeningen i Viborg.

Sidste års omtale af jagtleje på 13,000 kr. var den aktuelle, idet Poul Fischer ikke havde dannet konsortium.

Endelig nævnte formanden muligheden for træværdiforsikring til en pris af 6 kr./ ha.

Det blev vedtaget at udsende referat af generalforsamlingen som sidste år, dvs. maskinskrevet.

3. Skovrider Frank Lærke Gennemgik regnskabet.
Formanden bad om redegørelse for Hedeselskabets beregning af administrationshonorar. Frank Lærke redegjorde herfor, og betonede, at den væsentligste del af honoraret var aktivitetsafhængig.

Ole Hansen bad om uddybning af skovningspriser. Regnskabet godkendtes.

4. Skovfoged Lüneborg delte kortmateriale ud, der viste aktivitetsområderne. Skovningen havde omfattet en del af 9. April stykket., hvor en renafdrift havde givet 153 kbm., en del af afd. 3a + g havde givet 76 kbm., og endelig havde en udtynding af den resterende del af 3a givet 192 kbm., den samlede hugst udgjorde således 421 kbm. + diverse sanketræ, i alt 440 kbm.

Kulturetableringen omfattede en del af 9. April stykket., hvor der var plantet 855 stk. rødgran, douglas sitka og lærk, og med lidt løvtræ i kanten mod syd. Skovfogeden omtalte tillige diverse kulturpleje foranstaltninger i form af sprøjtning og gødskning. Han nævnte endvidere plejen af pyntegrønt og juletræer.

Plantagens generelle sundhedstilstand blev vurderet som god sammenlignet med de foregående år.

Skovfogeden sluttede med at redegøre for de stigende træpriser, som gav anledning til optimisme.

5. Efter afstemning vedtoges det at udbetale 4,000 kr. til hver interessent.

6. Formandens løn blev fastsat uændret til 1,000 kr. + 2,000 kr. til administration.

7. Formanden genvalgtes med akklamation.

8. Poul Fischer genvalgtes som revisor. I stedet for Anker Vest Nielsen, valgtes Lundberg.

9. Næste års mødested: På Gjern Hotel sidste fredag i oktober.

10. Sven Eriksen efterlyste nyere og daterede, evt. reviderede vedtægter i overensstemmelse med protokollen.

Vejenes tilstand diskuteredes og evt. forbedringer drøftedes. Desværre kunne der ikke skaffes flere slagger fra Gjern varmeværk.

Holger Munch - Jens N. Pedersen - Edel Nielsen - Poul Fischer - H. Smitt - Ole Hansen Berit Hagelskær Nielsen - Ludvig Rasmussen - Gerda Bisgaard - Sven Eriksen Elise Vest Nielsen - Anders Eriksen - Harald Jensen - Jørgen Lundberg.

1995

Protokollat fra I/S Overholts generalforsamling på Gjern Hotel d. 25/10 - 1995.

Formanden bød velkommen og meddelte at alle interessenter, med undtagelse af Berit Hagelskær Nielsen, var mødt.

1. Som dirigent valgtes Anders Eriksen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. - Lundberg valgtes som protokolfører.

2. Formanden aflagde årsberetning og omtalte den årlige skovtur med skovfoged Lüneborg og Lundberg, hvor arbejdet i skoven diskuteres og tilrettelægges. Han nævnte udført vejarbejde på paralelvejen nord for Hammelvej, her var opnået statstilskud på 3,500 kr.

Skovhytten har fået nye lejere - Susanne Lüneborg og Terry Allen. I den anledning var der foretaget forbedringer på huset: Cirkulationspumpe udskiftet, og baderum renoveret for i alt 8.000 kr., ny brændeovn incl. skorsten 13,400 kr., Huslejen er herefter forhøjet til 2,800 kr./ md.

Formanden nævnte sluttelig at selskabet havde fået 12,248 kr. + renter 1,837 kr. retur i ejendomsskat. Og selskabet havde skiftet træværdiforsikring fra Codan til "Dansk Plantageforsikring".

Endelig udtrykte han tilfredshed med at Hedeselskabets distriktskontor, var flyttet til Tvilum fra Århus. -

Årsberetningen godkendtes.

3. Skovrider Frank Jensen gennemgik det reviderede regnskab. Sven Eriksen udbad sig en forklaring på begrebet "nedslag i skovværdi" som Frank Lærke uddybede nærmere.

Jens Pedersen udbad sig en nærmere forklaring på betaling af ejendomsskatter. - Regnskabet godkendtes.

4. Skovfogeden indledte sin beretning med at omtale anlægsarbejderne i forbindelse med den af formanden omtalte vej. Der blev omdelt skovkort, hvor aktiviteterne i det forløbne år var indtegnet. Der var lavet både skovnings- og kulturarbejder i afd. 3a, 7d og 9. April stykket afd. 11a.

Desuden var der foretaget kulturpleje og skovet og klippet juletræer og pyntegrønt. Syd for Hammelvej var skovet 160 kbm. flis. Den samlede hugst har andraget 368 kbm.

I alt var plantet 4,650 planter efter samme plantningsmodel som tidligere år, med benyttelse af, rødgran, grandis, douglas, sitka og lærk.

Til plantning af afd.3a med løvtræ var opnået Statstilskud på 6,171 kr., hvoaf første rate var modtaget, 2. rate udbetales først når kulturen er i god vækst.

Skovfogeden omtalte også plejeforanstaltningen til forbedring af kvaliteten i nobilis juletræerne. - Endelig nævnte han udviklingen i træpriserne. der var små plusser og minusser, men en markant stigning på nordmannsgran juletræer på ca. 10 %.

Skovfogeden omtalte sin fortrøstning til en forbedring af rødgranens almindelige sundhedstilstand.

Sluttelig omtaltes et biluheld på Hammelvej, som havde udløst en erstatning til Overholt på 1,450 kr.

Gerda Bisgaard efterlyste mere løvtræsplantning i hele skoven.
Anders Eriksen bad om uddybning af træarterne serotina og eg, og Sven Eriksen forhørte sig om plejemuligheder og forpligtelser på lyngarealet i afd.12a nord for Randershøj.

Skovfogedens beretning blev taget til efterretning.

5. Udbyttets fordeling diskuteredes, det vedtoges at udbetale 2,500 kr. pr andel, herfor stemte 5, - 3 stemte for 2,000 kr. og 4 for 1,500 kr.

6. Vedtægtsændring: dirigenten efterlyste kommentarer til det udsendte ændringsforslag.

Sven Eriksen, der ved sidste generalforsamling rejste spørgsmålet om en modernisering af vedtægterne kunne tilslutte sig det udarbejdede forslag. efter diskussion blev forslaget vedtaget (13 stemmer).

7. Formandens løn blev uændret 1,000 kr/år, administrationsudgift 2,500 kr.

8. Formanden genvalgtes
9. Revisorerne genvalgtes.

10. Jagtlejen forhøjes til 14,000 kr./ år i 2 år, fra 1/8 - 1996.

11. Næste års mødested og tidspunkt: Blev Gjern Hotel den 25. oktober.

12. Eventuelt: Jagtlejeren Poul Fischer tilbød at fjerne vildthegn, som ikke længere var påkrævet, og uden betydning for skoven.

Formanden afsluttede mødet med tak til de, der havde medvirket til udarbejdelsen af de nye vedtægter og en tak til dirigenten for god ledelse af mødet.

Holger Munch - Ole B. Hansen - Jørgen Lundberg - H. Smitt - Sven Eriksen - Poul Fischer Harald Jensen - Ludvig Rasmussen - Anders Eriksen - Gerda Bisgaard Jens N. Pedersen - Elise Vest Nielsen - Edel Nielsen.

1996

Protokollat fra I/S Overholt Plantage's generalforsamling på Gjern Hotel d. 25/10 - 1996.

Formanden bød velkommen til de fremmødte interessenter. - Alle var mødt.

Han udtalte mindeord om afdøde Harald Jensen og meddelte, at hans anpart var overtaget af Sigrid Jensen.
Endvidere var Ludvig Rasmussens anpart overdraget til sønnen Erling Sehested Rasmussen.

1. Valg af dirigent og protokolfører: Harald Smitt valgtes til dirigent og Lundberg til protokolfører. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og han gav herefter ordet til formanden som aflagde beretning.

2. I sin beretning omtalte han udvidelsen af brandforsikringen med tillægserstatning til træværdi for juletræer og pyntegrønt, i alt 6 ha. som i årlig merpræmie koster 6 x 24 kr.

Der havde været en mindre brand i plantagen i juli måned, det brændte areal var dog kun 250 m2, årsagen var uden tvivl ufosigtighed fra en skovgæst, og Skov- og Naturstyrelsen påtog sig herfor erstatningsansvar, som beløb sig til 1866 kr.

Formanden nævnte at ejendomsværdien var faldet med 700,000 kr. og grundværdien med 108,500 kr.. -

Formanden omtalte den foretagne obligationsomlægning, og omtalte også de udførte forbedringer i "Skovhytten", der bestod i ny facadedør, nyt oliefyr, forskellige reparationer og maling.

Sluttelig konstaterede formanden at Jens Pedersen's bænk var stjålet.

Formanden takkede for godt samarbejde med Hedeselskabet.

Skovrider Frank Lærke forflyttes nu til Viborg efter kun 3 år på distriktet.

Beretningen godkendtes.

3. Skovrider Frank Lærke gennemgik det udsendte regnskab, der udviste et overskud på 58, 776 kr. og en egenkapital på 1,991,000 kr. - Skovrideren besvarede nogle opklarende spørgsmål vedrørende ejendomsvurderingen.

Regnskabet blev godkendt.

4. Skovfoged Lüneborg aflagde beretning om skovens drift.
På omdelt kort var indtegnet de områder, hvor der var foretaget hugst. Den samlede hugst har andraget i alt 450 kbm., hvoraf tømmer, master og korttømmer udgjorde 141 kbm., novopantræ 42 kbm., cellulosetræ 146 kbm., troldhedetræ 41 kbm. og kassetræ 73 kbm., endvidere var der klippet 4,5 t pyntegrønt af nordmannsgran og nobilis. 

Skovfogeden nævnte at der ikke var foretaget renafdrifter. Der var kun plantet 525 løvtræsplanter som efterbedring.

Endvidere omtalte han kulturarbejder i form af "Gråsnude" bekæmpelsen i nobiliskulturen i 9. April stykket -

Sluttelig gav skovfogeden en vurdering af prisudviklingen for træeffekter og for pyntegrønt og juletræer.

Om den almindelige sundhedstilstand nævnte han, at de fleste stormfaldshuller nu er ved at være lukkede. desværre er der dog i vestkanten af afd. 1 et begyndende angreb af typografbiller.

Skovfogeden besvarede spørgsmål fra Sven Eriksen vedrørende angreb af rodsvamp og træartsvalg.

5. Udbyttets fordeling: Man vedtog at udbetale 4,000 kr. pr. andel.

6. Formandens løn blev uændret 1,000 kr., administrationsgodtgørelse forhøjet til 3,000 kr.

7. Formanden blev genvalgt.

8. Poul Fischer blev valgt som formandssuppleant.

9. Revisorerne Poul Fischer og Lundberg genvalgtes.

10. Elise Vest Nielsen valgtes som revisorsuppleant.

11. Jagtlejen for 1996 / 97 er fastsat til 14,000 kr.

12. Næste års møde på Gjern Hotel d. 24/10, næstsidste fredag i oktober måned 1997.

13. Anders Eriksen gjorde rede for sin opsætning af redekasser, og fortalte om redernes benyttelse.
Skovrider Frank Lærke omtalte den nye struktur i Hedeselskabet og nævnte at hans afløser blev Michael Glud. Han takkede for samarbejdet med Overholt plantage, og foreslog sluttelig at billedet på regnskabets forside blev et motiv fra Overholt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Protokollen er under skrevet af:

H. Smitt - Elise Vest Nielsen - Jens N. Pedersen - Ole Hansen Gerda Bisgaard - Holger Munch - Edel Nielsen - Sven Eriksen - Sigrid Jensen - Jørgen Lundberg Erling Rasmussen - Berit Hagelskær Nielsen - Poul Fischer - Anders Eriksen.

1997

Protokolat fra I/S Overholt Plantage's generalforsamling på Gjern Hotel d. 24/10 - 1997.

Formanden bød velkommen til de fremmødte interessenter, der alle var mødt med undtagelse af Harald Smitt.

Han mindedes afdøde Sven Eriksen og Inger Eriksen og nævnte, at anparten var overtaget af sønnen Jacob Eriksen. - Han nævnte at Sigrid Jensen's anpart blev overdraget til datteren Jytte Jensen.

Formanden gik herefter over til første punkt på dagsordenen.

1. Valg af dirigent og protokolfører: Ole Hansen valgtes til dirigent og Lundberg til protokolfører. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning: Han indledte med at omtale en skrivelse fra skovtilsynet, som i forbindelse med den igangværende fredskovskonstatering havde tilskrevet I/S at Overholt Plantage i sin helhed er undergivet fredsskovspligt.

Formanden omtalte den nye produktionsafgift for jul / pynt, som skovfoged Lüneborg ville omtale nærmere.
Han omtalte de ansøgte skovstøtter fra Miljøministeriet: a udhugning af ungt nåletræ, max. 50% af indtil 50,000 kr. b vejforbedringsarbejde, " " " 18,000 " c løvskovsetablering, i alt 13,200 kr. fordelt på 2 rater.

Formanden omtalte en skrivelse fra Gjern kommune, som ønskede en kombineret cykel - gang - og ridesti i nordvest. siden af Lille Amerikavej, nærmere udspil fra kommunen afventes.

Vedrørende "Skovhytten" blev der oplyst at der pr. 1/7 var kommet ny lejer - Peter Leimand - og at der i årets løb var afholdt i alt 7,600 kr. i vedligeholdelse, primært kloakering fra køkken.

Sluttelig nævnte formanden, at Lundberg havde indvilget i at udarbejde regnskabet. Det skete ved revisionsmødet og betyder, at der fremtidig skal vælges en ny revisor i stedet for Lundberg. Fremtidig skal de valgte revisorer revidere hele regnskabet incl. formandens kassebog.

3. Lundberg gennemgik det nye regnskab, som blev omdelt efter mindre rettelse af det udsendte.

Regnskabet udviste et driftsoverskud på 29,681 kr. og en egenkapital på 1,944,957 kr. - Regnskabet godkendtes.

4. Beretning ved Lüneborg om aktiviteterne i Skoven:

Der blev uddelt skovkort med angivelse af de steder, hvor der var sket arbejder.
Hugsten havde andraget i alt 417 kbm., der fordeler sig med 38 kbm. tømmer, 46 kbm. master, 110 kbm. embalagetræ, 106 kbm. cellulosetræ, 69 kbm. spånpladetræ, 38 kbm. korttømmer og 10 kbm. pæle.
Hugsten var foregået i afd. 2 - 3 og 4 langs Amerikavej og i afd. 11 i 9. April stykket. Der var klippet i alt 1955 kg. pyntegrønt af nobilis og nordmannsgran og skovet 711 juletræer hovedsagelig nobelis.

Plantning var sket i afd. 3a ved skovhytten, hvor der var plantet 3435 planter af rødgr. - sitkagr.- grandis og hybridlærk, samt eg - bøg og serotina. I afd. 10 var plantet, mod det begyndende stormfald mod vest, 500 hybridlærk og 315 eg og serotina.

Skovfogeden omtalte kulturrenholdelse, uden kemi bortset fra Round Up, og gødskning i pyntegrøntkultur.

Endvidere omtalte han planer for kommende opgaver bl.a. anlæggelse af løvtræsbælte i vestsiden af 9. April stykket med det ansøgte tilskud, som nævnt af formanden.

Anvendelse af de øvrige tilskud til vejarbejde og udtynding omtaltes. - om plantagens almene tilstand nævnte han, typografbille angrebene var i aftagende. - om priser på træ oplystes, at der havde været en svag stigning på tømmer, men ellers svingende priser.

På juletræer var kvalitetskravene stigende, men priserne faldende, forventelig ca. 8 - 10 %.

Sluttelig omtalte skovfogeden den nye produktionsafgift på JUL / PYNT , som skal bruges til en fond, der suppleres af staten, den skal bruges til forsøg og markedsføring, specielt i udlandet.

5. Udbyttets fordeling: Der blev foreslået 2000 kr. pr. anpart. - Det vedtoges.

6. Formandens løn: Uændret 1,000 kr. pr. år og 2,500 til administration. - Vedtoges.

7. Formanden genvalgtes med applaus. Poul Fischer genvalgtes som formandssuppleant.

8. Valg af revisor: Poul Fischer og Erling S. Rasmussen valgtes som revisorer og Elise Vest Nielsen som revisorsuppleant.

9. Jagtlejen for 1998 / 99 og 1999 / 2000 blev fastsat til 15,000 kr. pr. år.

10. Næste års mødested og tid blev fastsat til fredag den 23. oktober kl. 17oo på Gjern Hotel.

11. Eventuelt: Jens Pedersen takkede for den nye bænk

12. Protokollen underskrevet.

Jørgen Lundberg - Holger Munch - Berit Hagelkær Nielsen - Edel Nielsen - Sigrid Jensen - Gerda bisgaard - Jens N. Pedersen - Jacob Grønborg Eriksen - Poul Fischer - Elise Vest Nielsen Ole Hansen - Anders Eriksen - Erling Rasmussen.

1998

Protokolat fra I/S Overholt plantage´s generalforsamling på Gjern Hotel d. 23/10 - 1998.

Formanden bød velkommen til interessenterne der var mødt fuldtallig, og gik derefter over til den udsendte dagsorden. 1. Ole Hansen valgtes til dirigent og Lundberg til protokolfører.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav herefter ordet til formanden.

2. Formandens beretning indledte han med at minde om selskabets 90 års jubilæum, og omtalte uddrag fra den første beretning omkring landbrug og tilplantning.

Formanden nævnte at Jens Pedersen var den interessent der længst havde været deltager, idet han havde været med siden 1943. Han omtalte endvidere vejrenovationen af grusvejen langs Hammelvej, det var sket med genbrugsmaterialer fra Gjern kommune, pris 7,700 kr. + moms med et foventet statstilskud på 50%.

Om skovhytten blev nævnt at der var afholdt udgift til ny cirkulationspumpe.

Endelig rettede formanden en tak til interessenter og skovfoged for godt samarbejde . -

Formandens beretning godkendtes uden bemærkninger.

3. Regnskabet blev gennemgået af Lundberg. Det udviste et driftsoverskud på 39,850 kr. og en egenkapital på 2.006,808 kr. - Regnskabet godkendtes uden Bemærkninger.

4. Skovfoged Lüneborg omtalte plantagens drift i det forløbne år. Der blev omdelt skovkort, som viste aktiviteterne med hensyn til årets hugst, både af træ, juletræer, pyntegrønt, nykultur og kul turpleje, ligesom han udtalte optimisme m.h.t. den fremtidige produktion af pyntegrønt.

Typografangrebene var stadig vedholdende. Endelig blev træflis omtalt. Der var i årets løb tale om prisfald på de fleste træeffekter (3 - 6%).

Skovfogeden sluttede med at berette om en sælsom hændelse, hvor en svækket person havde forsøgt selvmord ved afbrænding af en lastbil ved mindestenen. Hændelsen afstedkom heldigvis ingen skovbrand.

5. Udbyttets fordeling: Der blev foreslået 2,500 kr. pr. andel . - Det vedtoges.

6. Formandens løn og adm.: Blev uændret ansat til, løn 1,000 kr., adm. 2,500 kr.

7. Valg af ny formand: Poul Fischer valgtes, Til formandssuppleant valgtes Holger Munch.

8. Som revisorer valgtes: Erling Rasmussen og Elise Vest Nielsen, revisorsupp. Jacob Eriksen.

9. Jagtlejen er fastsat til 15,000 kr. pr. år for 1998/99 og 1999/2000.

10. Næste års mødested og tid, blev fastsat til fredag d. 22. okt. kl. 17oo på Gjern Hotel.

11. Eventuelt:
Berit H. Nielsen efterlyste et sted med bord til plantagens gæster. Poul Fischer takkede for valget, som han betragtede som en stor ære. og lovede som formand at imødekomme Berits ønske.

Jens Pedersen omtalte den afgående formands gode indsats for plantagen og mindedes med tak opstillingen af Jens Piesens Bænk. Han sluttede med en varm tak til Holger Munch på alle interessenternes vegne.

Ole Hansen havde fundet en Whisky med navnet "OLD OVERHOLT" som på interessenternes vegne blev overrakt Holger Munch, som takkede for gaven og udtrykte glæde for arbejdet for Overholt

Protokollen underskrevet:

Holger Munch - Jørgen Lundberg - Berit Hagelskær Nielsen - Erling Rasmussen - Jens N. Pedersen Jacob Grønborg Eriksen - Gerda Bisgaard - Ole Hansen - Jytte Jensen - Elise Vest Nielsen Poul Fischer - A. Eriksen - Edel Nielsen - H. Smitt.

1999

Protokolat fra Overholts generalforsamling, d.22/10 - 1999 på Gjern Hotel.

Formanden bød velkommen til interessenterne, der var mødt fuldtallig. Han indledte med at udtale mindeord over afdøde Jens Pedersen, der var den interessent med den største anciennitet, og som var formand i tiden - 1967 - 1985.

Formanden bad forsamlingen rejse sig, og udtale et ”Æret være Jens Pedersens minde”. Fru Anne Pedersen takkede interessentskabet for opmærksomheden ved begravelsen.

Formanden gik herefter over til dagsordenen:

1. Ole Hansen valgtes til dirigent, og Lundberg til protokolfører. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og gav herefter ordet til formanden.

2. Formandens beretning:
Han indledte med at omtale forretningerne i forbindelse med hans overtagelse af formandsposten, og han takkede Holger Munch for hans store hjælp i forbindelse med ændringerne. Der var aflagt besøg hos kommunen og Hedeselskabet, der var også lavet en gennemgang af skoven, og i fællesskab var opstillet egebord og bænke ved mindestenen.

Formanden omtalte skovvandringen d. 17/3, med Holger Munch, skovf, Lüneborg og Lundberg. Han omtalte endvidere et besøg af Gjern lokalhistoriske forening, hvor ca. 70 deltog.

Endvidere omtaltes obligationskøb, oprydning ved Skovhytten, Dansk Plantageforsikring’s 100 års jubilæum.

Og han sluttede med foruden Holger Munch, at takke Ole Hansen for forskelligt arbejde, og revisorerne og Lundberg for arbejdet med regnskabet.

Formandens beretning godkendtes.

3. Regnskabet der var udsendt med indkaldelsen, blev gennemgået af Lundberg, det udviste et driftsoverskud på 109,428 kr., og en egenkapital på 2,281,237 kr. Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

4. Beretning ved skovfoged Lüneborg: Han uddelte kort der viste aktiviteterne m. h. t. hugst, flisning, plantning, kulturanlæg og kulturpleje inc. gødskning. Den samlede hugst havde andraget 1139 kbm., der var klippet 22,175 kg. pyntegrønt og skovet 5 juletræer.

Om priserne nævnte han, at der for tømmer var nogenlunde uændrede priser, men opskårne effekter udviste et fald på 5 - 7 %.

Det væsentligste kulturanlæg, var det sidste stykke af 9. april stykket, her var anlagt en bøgekultur, hvortil forventes tilskud fra miljøministeriet.

Sluttelig omtalte han den nye forvaltningsaftale med Hedeselskabet, som betyder en mindre fordyrelse for regnskabets førelse, fordi den også indebærer afregning af gødningsafgift m.v..

Formanden mente, at en del klip, der blev liggende på jorden godt kunne udnyttes, endvidere mente han at det kunne være en fordel at sælge mere lærk til savværket frem for at flise det.

Lüneborg fortalte, at det efterladte klip, var en betydelig stramning af kvalitetskravene, smågartnere der ville tage det var meget svære at opdrive, om lærk nævnte han, at det var en tillidssag at lade en savværksejer selv udtage egnet træ, hvis dimensionen er ca. 12 cm.

Lundberg omtalte den nye forvaltningsaftale, og det blev vedtaget at fortsætte samarbejdet med Hedeselskabet også det kommende år. Lüneborg besvarede nogle frekvente spørgsmål fra Holger Munch vedr. flisning og fra Anders Eriksen vedr. overstandere.

5. Overskuddets fordeling: Lundberg foreslog 5000 kr. pr. andel - Det vedtoges.

6. Formandens løn: Vedtoges uændret til 1000 kr., og til administration 2500 kr.

7. Formanden genvalgtes, og Holger Munch genvalgtes som formandssuppleant, med ret til at bære titlen skovløber.

8. Revisorer: Erling Rasmussen og Elise Vest Nielsen, Samt suppleant Jacob Eriksen genvalgtes.

9. Jagtlejen fra 1/10 - 2000 til 30/9 - 2002 fastsattes uændret til 15,000 kr./år.

10. Næste års møde blev fastsat til Svostrup Kro, efter afstemning med 9 stemmer for datoen fredag d. 27/10 - 2000.

11. Eventuelt:
Formanden omtalte tilplantning af vestsiden af afdeling 7. han ønskede gerne et prisoverslag, som Lüneborg anslog til 16,000 - 20,000 kr./ha. Forslaget vandt almindelig tilslutning.

12. Protokollen oplæstes, dirigenten takkede for god ro og orden, og gav udtryk for at formanden havde klaret sit første år som formand storartet.

Protokollen underskrevet:

Berit Hagelskjær Nielsen - Jørgen Lundberg - Elise Vest Nielsen - Holger Munch Ole Hansen - Erling Rasmussen - Poul Fischer - Jytte Jensen - Edel Nielsen - Gerda Bisgaard Anne Pedersen - H. Smitt - Anders Eriksen - Jacob G. Eriksen.

Efter generalforsamlingen samledes man ved det festligt dækkede bord og nød som forret: Røget Forel m. æggestand på ristet franskbrød. Hovedret: Svinekam med svær hvide og brunede kartofler m. rødkål, asie + tyttebær. Derefter kaffe med lagkage.

Den gode stemning understregedes med afsyngning af velvalgte sange med Anders Eriksen som forsanger. 

2000

Generalforsamling på Svostrup Kro, fredag d.27. okt. 2000.

Formanden bød velkommen.
Der var afbud fra Edel Nielsen og Jørgen Lundberg. Anna Pedersen var afgået ved døden for få dage siden, vi ærede hendes minde.

Ole Hansen blev valgt til dirigent, og Anders Eriksen som protokolfører.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Herefter aflagde formanden Poul Fischer beretning, han kom ind på, og beklagede skovens dårlige år, dette var vi dog blevet gjort opmærksom på allerede sidste år. De store storme i dec.-99 og jan.-2000 har været medvirkende hertil. Træudbuddet på landsbasis var så stort at træ effekterne dårligt kunne betale oprydning og bortkørsel.

Heldigvis har jagtleje, husleje og renteindtægter gjort, at vi også denne gang kan få lidt at spise efter generalforsamlingen.

Værst var stormfaldet på den vestlige side af Amerikavej, Lüneborg har faktisk dødsdømt resten som står tilbage.

Den årlige skovvandring fandt sted d.29.marts i år, skovfoged Lüneborg. skovrider Lundberg, skovløber Holger Munch og formanden deltog. Der var ikke særligt at berette om ”Skovhytten”, vi må forberede os på udgifter til vedligehold, hvis ikke huset skal gå i forfald.

Formanden sluttede med at takke skovløber Holger Munch for hans fine pasning af festpladsen.

Formanden fik carte blanche til at sende en lille hilsen til interessenter ved særlige højtidelige lejligheder.

Punkt 3: Da Lundberg havde forfald, gennemgik formanden det omdelte regnskab.

P. 4: Skovf. Lüneborg gennemgik arbejdet i skoven, han kom ind på de store storme, som også var katastrofal for Overholt. Med stormfaldet kom hugsten op på 341 m3, noget af den faldne skov var af den bedste rødgran. - Der er plantet 1400 stk. rødgran - 675 stk. Sitka - 250 stk. Douglas - 350 stk. Grandis - 2100 stk. Hybridlærk og 425 stk. Eg.

I parcel 11a var foretaget manuel sprøjtning i bøgekulturen. Hvor der klippes pyntegrønt skal der gødes. Der klippes i samme stykke hvert 2. år.

Der er sket meget i Overholt på kultursiden de sidste år, måske burde kortet føres á jour.

Lüneborg vil ikke foreslå yderligere skovning i år, p. gr. af priserne, alle priser aftales mellem skovejer og savværk. De store maskiner har svært ved at arbejde med stormfald, skovarbejdere må gå i forvejen, med motorsav, det fordyrer dermed fældningen og oparbejdningen.

Oprydningen på landsbasis efter stormen, ventes først tilendebragt ca. 1.kvart. 2001. Lüneborg er pessimist med hensyn til økonomien i Overholt plantage.

Man foreslår at Lüneborg og formanden undersøger hvad det vil koste at få kortet over Overholt ført á jour.

P 5: ”Udbyttets fordeling”
Trods skovens underskud foreslår formanden at der udbetales 1000 kr. til hver interessent.

P 6 : Formanden tilfreds med sin ”såkaldte” løn : 1000 kr., + 2500 kr. til administration.

P 7 : Formanden blev genvalgt med akklamation - Holger Munch genvalg til formandssuppleant.

P 8 : Erling Rasmussen og Elise Vest Nielsen genvalgtes som revisorer - Jacob Eriksen genvalg til revisorsuppleant.

P 9 :Jagtlejen går videre til år 2002.

P 10 : Næste års mødested og dato : Svostrup Kro, d.26.okt., kl. 17,00. (under protest).

P 11 : Eventuelt ................ intet.

P 12: Anders Eriksen oplæste protokollen - Dirigenten takkede for god ro og orden -

Formanden sluttede og takkede dirigenten.

Underskrevet: Gerda Bisgaard - Berit Hagelskær Nielsen - Ole Hansen - Jytte Jensen - Elise Vest Nielsen H. Smitt - Jacob Grønborg Eriksen - Erling Rasmussen - Poul Fischer H. Munch - Anders Eriksen.

Temaer

 
Læs de gamle protokoller fra 1908 til 2000.
'Sommerfesten holdes kun, hvis krigen slutter'
'Salg af islandske pæle til at tørre fisk på'

 Læs mere 

 

Find skatte i Overholt med GPS/Mobil.

 


Læs mere 

 

Retur til foregående