Vedtægter

For
Interessentskabet

Overholt Plantage

 

Formål


§ 1

Interessentskabet blev stiftet i 1908 af 14 beboere i Skannerup, Holmstol, Gjern, Voel og Sorring med det formål at erhverve gården "Overholt" og foretage beplantning af dens jorder.

Efter fuldførelsen af beplantningen er det Interessentskabets formål at videreføre driften af skov-ejendommen, der er undergivet fredskovspligt, på et højt skovbrugsfagligt niveau med bedst muligt økonomisk resultat og med hensyntagen til bevarelsen af plantagens herlighedsværdier.

Plantagen er beliggende på følgende 3 matr.nr.,  alle af Voel by og sogn:

7e

areal

58,5553 ha

13aa

   -

  7,8356 ha

25i

   -

  9,8965 ha

I ALT

areal

76,2874 ha

 

 

I plantagen ligger beboelsesejendommen "Skovhytten" på adressen Hammelvej 24, Gjern.

 

Andele

§ 2

Interessentskabet omfatter 14 andele, som i lige sameje ejer plantagen. Ingen interessent kan fordre sin andel fraskilt de øvrige andele som særeje. Alle 14 andele skal altid være Interessentskabets fælleseje.

Alle andelsbeviser skal være noteret på navn. Ved ejerskifte skal andelsbeviset forsynet med overdragelses-påtegning fremsendes til formanden, som med sin underskrift bekræfter at ejerskiftet er noteret i selskabets andelsfortegnelse.                            

En andel kan ikke ejes af et selskab eller nogen anden juridisk person. En interessent kan kun eje en andel.

Et samlet salg af ejendommen kan kun finde sted, hvis mindst 10 interessenter stemmer herfor.

§ 3

Enhver interessent kan frit sælge eller på anden måde afhænde sin andel. Ved en interessents død kan arvinger overtage andelen med dens rettigheder og forpligtelser.

 

Ledelse

§4

Interessentskabets ledelse varetages af en formand. Han er ansvarlig for den daglige drift og kan træffe de beslutninger, der er forbundet hermed. Væsentlige økonomiske dispositioner indbringes for generalforsamlingen.

På den årlige generalforsamling vælges blandt interessenterne formanden, 1 suppleant for formanden, 1 kasserer,
2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valgene gælder for 1 år ad gangen.

 

Regnskab


§ 5

Regnskabsåret løber fra den 1. september til den 31. august det følgende år.

Det reviderede regnskab, der fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse, skal indeholde specificeret driftsregnskab og status sammenlignet med det forudgående regnskabsår

 

Generalforsamling

§ 6

Alle sager vedrørende Interessentskabets forhold fremlægges på den årlige generalforsamling, som er Interessentskabets højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af interessenterne er mødt. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de repræsenterede andele (jf. dog § 2 stk.4 og § 6 stk.2). I tilfælde afstemmelighed er formandens stemme afgørende.

Forandring af vedtægterne kan dog kun ske, når mindst 10 interessenter stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 5 interessenter begærer det. Hver andel har en stemme på generalforsamlingen.

En fraværende interessent kan afgive stemme på generalforsamlingen med skriftlig fuldmagt til en anden interessent.

Over alle førte forhandlinger og trufne afgørelser føres protokol.

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i oktober eller november efter regnskabsafslutningen, indvarsles skriftligt af formanden mindst 8 dage før dens afholdelse med samtidig udsendelse af dagsorden for mødet og det reviderede årsregnskab.

Dagsordenen skal indeholde:

 

1.      Valg af dirigent og protokolfører.

2.      Formandens beretning om driften i det forløbne år.

3.      Godkendelse af årsregnskabet.

4.      Fastsættelse af udbytte til interessenterne.

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Fastsættelse af formandsløn og udgifter til administration.

7.      Valg af formand.

8.      Valg af formandssuppleant.

9.      Fastlæggelse af kassererløn og udgifter til administration.

10.   Valg af kasserer.

11.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

12.   Beretning om jagten.

13.   Fastlæggelse af tid og sted for næste års generalforsamling.

14.   Eventuelt.

15.   Oplæsning af mødereferat fra forhandlingsprotokol til godkendelse og underskrift af
de fremmødte interessenter.

 

Vedtaget på generalforsamlingen på Knudhule Badehotel og Gastronomisk Institut den 29. oktober 2016.

 

Chris Nymann Nielsen (formand), Erling Sehested Rasmussen, Holger Smitt, Margaret Skovsen, Søren Eriksen, Carsten Riis, Karsten Vest Nielsen, Ole B. Hansen, Peter Sehested, Paul Søby Jensen, Esben Munch, Anne Fischer.
Fraværende var Jytte Jensen og Anne-Lise Torbensen.


 Klik her    for at udskrive vedtægten i pdf format.

Temaer

 
Læs de gamle protokoller fra 1908 til 2000.
'Sommerfesten holdes kun, hvis krigen slutter'
'Salg af islandske pæle til at tørre fisk på'

 Læs mere 

 

Find skatte i Overholt med GPS/Mobil.

 


Læs mere 

 

Retur til foregående